Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op

PEDAA100, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Erityispedagogiikan ja kasvatustieteen aineopintojen yhteinen aloitusohjaus / Hannele Massinen maanantaina 11.1.2021 klo 17.00-18.45 verkko-oppimisympäristössä osoitteessa https://utu.zoom.us/my/kasvatustieteet Tilaisuuteen ovat tervetulleita sekä opintoihin ilmoittautuneet että opintoja vielä harkitsevat! Ohjeet osallistumiseen [verkko-oppimisympäristössä](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa)

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventänyt ajattelu- ja lukutaitoaan keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen perehtymällä sekä rakentanut käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Opetus

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa pääosin etäopiskeluna omalta paikkakunnalta käsin. Proseminaari -opintojaksoon sisältyy yksi lähiopetuspäivä Turussa opintojen toisena syksynä, sekä valmiiden töiden palauteseminaari kevätlukukaudella (1-2 lauantaita). Aineopinnot voi aloittaa myös lukuvuoden aikana. Verkko-opinnoissa on keskeistä opintomateriaalin ja verkko-oppimisympäristön (Moodle) ohjaama itsenäinen työskentely. Opintojen alussa tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opiskelijana osallistut luento-opetukseen, kirjoitat esseitä, luet tentteihin ja osallistut verkkokeskusteluihin. Luento-opetus järjestetään arki-iltaisin ja lauantaisin Turun yliopistossa. Opetukseen voi osallistua Turun yliopistossa tai verkko-oppimisympäristössä, useimmat luennot myös tallennetaan. Tentit tehdään Moodle-tenttinä kotoa käsin omalla tietokoneella tai sähköisenä tenttinä sähköisen tentin tenttitilassa (useita paikkakuntia, esimerkiksi Turku, Rauma, Pori ja Vaasa). Pienimuotoisen tutkimuksen tekeminen sekä monipuoliset esseeaiheet mahdollistavat, että voit painottaa sisältöjä oman työsi tai mielenkiintosi mukaan. Opiskeluasi tukevat tuutorin ohjaama verkkokeskustelu, verkko-oppimisympäristön opintomateriaali ja keskustelualueet.

Arviointi

0-5

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5) muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Erityiskasvatuksen historia 3 op (PEDA8692)

Sisältö

- historiatietoisuuden, historiakulttuurin ja historiapolitiikan käsitteet - lapsuus ja nuoruus historiallisena ilmiönä - aikuiskasvatuksen historia - kasvatusaatteiden historia - erityiskasvatuksen ja erityisopetuksen historia - koulutuksen sukupuolittuneiden käytäntöjen historia

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen historian ilmiöitä niiden yhteiskunnallis-historiallisissa yhteyksissään. Opiskelija huomaa, miten ilmiöiden tulkinnat muuttuvat ajassa. Opiskelija hahmottaa muutosta ja pysyvyyttä sekä niiden välisiä jännitteitä.

Opintosuoritukset

Moodletentti/Sähköinen tentti

Opetus

Moodletentti/sähköinen tentti oman aikataulun mukaan jonakin seuraavista: 10.3., 9.6. ja 15.9.2021 klo 17.30 alkaen (avoinna 2 vrk) TAI sähköinen tentti 1.2.-2.7.2021. Tentti on mahdollista suorittaa myös lv. 2021-2022, tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin. Mood­le­ten­tit ovat avoin­na kak­si vuo­ro­kaut­ta.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Nygård, T. 1998. Erilaisten historia: marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Jyväskylä: Atena JA 2. Kasvatuksen historia -luentotallenteet Moodlessa. Oheislukemisto Pulma, P. & Turpeinen, O. 1987. Suomen lastensuojelun historia. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto, s. 1-266.

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Kielen ja kommunikaation haasteet ja tukeminen 3 op (PEDA0015)

Sisältö

- tyypillisen kielen kehityksen vaiheet - kielen ja kommunikaation vaikeuksien luokittelu ja taustat - haasteiden arviointi, kuntoutus ja tukitoimet - pedagoginen tuki - AAC-menetelmät

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää kielen ja kommunikaation tyypillisen kehityksen haasteiden arvioinnin perustana. Opiskelija ymmärtää kielen merkityksen lapsen kehityksessä ja oppimisessa sekä tunnistaa kielen ja kommunikaation kehitykseen vaikuttavia riskitekijöitä. Hän tuntee kielen ja kommunikaation vaikeuksia sekä niiden taustoja, arviointia, kuntoutusta ja tukitoimia.

Opintosuoritukset

Moodletentti, Ennakkotehtävä

Opetus

Luento-opetus/Luentotallenteet, verkko-opetus 3-6 t Luento-opetus on yhteinen yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja luennoista tehdään luentotallenteet. Alustavan suunnitelman mukaan opetus järjestetään seuraavan kerran syyslukukaudella 2021.

Arviointi

0-5

moodletentti 0-5, ennakkotehtävä hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Ennakkotehtävä 1. Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S. & Ukkola, S. (toim.) 2020. Lapsen kielenkehitys: Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys. PS-kustannus. (opintojakson alussa ilmoitettavat osat) 2. Muu mahdollinen opettajan ohjeistama materiaali. Tentittävä kirjallisuus: 1. Korpilahti, P., Aaltonen, O. & Laine, M. (toim.) 2010. Kieli ja aivot. Helsinki, Art-Print. (opintojakson alussa ilmoitettavat osat). 2. Huuhtanen, K. (toim.) 2012. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Oppimateriaalikeskus Opike. 3. Käypä hoito -suositus Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret), https://www.kaypahoito.fi/hoi50085 4. Muu mahdollinen opettajan ohjeistama materiaali.

Opettaja

Yliopisto-opettaja Sonia Lempinen

Oppimisen vaikeudet pedagogisena haasteena 5 op (PEDA0017)

Sisältö

- kognitiiviset ja emotionaaliset oppimisvalmiudet - oppimisen haasteiden keskeiset piirteet, taustat ja tunnistaminen - tuen periaatteet erilaisissa oppimisen ongelmissa - arviointi osana oppimisen haasteiden tukemista

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys oppimista säätelevistä kognitiivisista ja emotionaalisista ydinvalmiuksista ja niiden oppimisympäristölle asettamista haasteista. Opiskelija tunnistaa erilaisia oppimisen haasteita sekä ymmärtää niiden taustoja. Opiskelija ymmärtää erilaisia oppimisvaikeuksia huomioivan opetuksen ja ohjauksen keskeiset periaatteet.

Opintosuoritukset

Essee ja artikkelien käsittely verkkotyöskentelynä

Opetus

Luento-opetus/Luentotallenteet, verkko-opetus 6-9 t Luento-opetus on osittain yhteinen yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja luennoista tehdään luentotallenteet. Alustavan suunnitelman mukaan luento-opetus järjestetään seuraavan kerran syyslukukaudella 2021.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opettajan opiskeluoppaassa ilmoittama kirjallisuus ja muu materiaali.

Opettaja

Yliopistonlehtori Minna Kyttälä

Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op (KTL_0031)

Sisältö

Luennoilla käsitellään seuraavia aineistonhankintamenetelmiä: - dokumentit ja tilastot - kyselyt - haastattelut

Osaamistavoitteet

Opiskelija - on perehtynyt keskeisiin empiiristen tutkimusaineistojen hankinnan menetelmiin ja analysointiin - osaa perustaitoja niiden soveltamisen mahdollisuuksista ja rajoituksista kasvatustieteessä.

Opintosuoritukset

Harjoitustyö Harjoitustyönä tehdään tutkimusharjoitus yksilö- tai pienryhmätyönä. Jos opiskelija on suorittanut opintojakson Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä tai vastaavan opintojakson aikaisemmin, suorittaa hän opintojakson Moodle-tenttinä tenttimällä oheismateriaalin kirjallisuuden.

Opetus

Luento-opetus 8 t, Pienryhmäopetus 4 t, Verkko-opetus 9 t (tuutorit), Itsenäinen työskentely Luento I / (Tee­ma)haas­tat­te­lu laa­dul­li­sen tut­ki­muk­sen ai­neis­ton­ke­ruu­me­ne­tel­mä­nä / Mar­jo Nie­mi­nen tiis­tai­na 12.1.2021 klo 16.30-18.00, etäyhteyden verkko-osoite https://utu.zoom.us/j/64067213675. Luento II: Sujuva tiedonhaku ja kasvatustieteen tiedonlähteet / Saara-Maria Kajava torstaina 14.1.2020 klo 17.00-18.30, etäyhteyden verkko-osoite https://utu.zoom.us/j/64636969742, salasana 961524. Luento III: Dokumentit ja tilastot (valmiit aineistot)/ Tiina Tuijula maanantaina 18.1.2021 klo 16.30-18.00, etäyhteyden verkko-osoite https://utu.zoom.us/j/66883621942 Luento IV: Kysely / Raakel Plamper keskiviikkona 20.1.2021 klo 16.30-18.00, etäyhteyden verkko-osoite https://utu.zoom.us/j/66332015901 Ilmoittautuminen menetelmäryhmään Moodlessa 21.1.-27.1.2021. Viikot 4-5 Itsenäinen opiskelu Viikko 6 Tutkimussuunnitelman palautus verkkoalueelle 8.2.2021 mennessä. Menetelmäryhmäohjaus Turussa / Nieminen, Tuijula ja Plamper lauantaina 13.2.2021 klo 9.00-12.30 TAI klo 13.30-17.00 verkko-oppimisympäristössä, etäyhteyden osoite ilmoitetaan myöhemmin. Empiiriset tutkimusmenetelmät -moodletentti 10.2. klo 17.30-12.2.2021 klo 17.30 (muut 2 vrk:n moodletentit 16.9., 9.12.2020 ja 15.9.2021. HUOM! Tentit tehdään Moodleen vain tarvittaessa, jos on etukäteen ilmoittautuneita). Viikot 7-8 Itsenäinen opiskelu Viikot 9-10 Verkkotyöskentely: Tutkimusraporttien vertaisarviointi Viikko 11 Empiiriset tutkimusmenetelmät -tutkimusraportin palautus 19.3.2021 mennessä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Valli, R. & Aaltola, J. 2015 tai uudempi painos. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus. Valli, R. & Aaltola, J. 2015 tai uudempi painos. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Opettaja

Yliopistonlehtorit Marjo Nieminen, Tiina Tuijula ja Raakel Plamper

Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet 5 op (PEDA0016)

Sisältö

- sosiaalis-emotionaaliset vahvuudet, vaikeudet ja kompetenssien viiveet - vaikeuksien taustat, ilmeneminen ja merkitykset - ongelmien määrittely eri lähtökohdista käsin ja ilmiön teoreettiset taustaoletukset - kontekstin merkitys vahvuuksissa ja vaikeuksissa - yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen tarpeiden tunnistaminen - mielenterveystyö, opetus, hoito - nuoret ja syrjäytyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä sosiaalis-emotionaalisten vaikeuksien taustoja ja ilmenemistä. Hän tunnistaa vahvuuksien näkökulman opetuksessa ja oppimisessa sekä erilaiset teoreettiset lähestymistavat ja tieteenalojen eri diskurssit sosiaalis-emotionaalisiin vaikeuksiin liittyen. Opiskelija ymmärtää selitysmallien vaikutukset merkityksiin, joita lapsiin ja nuoriin liitetään ja tuntee syrjäytymisen mekanismit sekä yhteiskunnan roolin ja osuuden tässä. Opiskelija osaa ohjata lapsia ja perheitä erilaisiin palveluihin ja tietää tukiverkoston ja interventioita/menetelmiä sekä ymmärtää yhteydet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, oppimispäiväkirja luennoista ja kirjallisuusreferaatti

Opetus

Luento-opetus (osa tallenteina), verkko-opetus 9 t Viikot 10-11 Lukupiirityöskentelyn kirjavalinnan ilmoittaminen Moodlessa 8.-19.3.2020 Luento / Hanna-Maija Sinkkonen torstaina 18.3.2021 klo 17.00-18.30 verkko-oppimisympäristö Viikko 12 Luennot / Hanna-Maija Sinkkonen tiistaina 23.3.2021 JA torstaina 25.3.2021 klo 17.00-18.30 verkko-oppimisympäristö Viikko 13 Luennot / Hanna-Maija Sinkkonen tiistaina 30.3.2021 JA keskiviikkona 31.3.2021 klo 17.00-18.30 verkko-oppimisympäristö Viikko 14 Itsenäinen opiskelu Viikko 15 Lukupiirityöskentely torstaina 15.4.2021 klo 17.00-19.00 verkko-oppimisympäristö. Viikko 16 Luentojen oppimispäiväkirjan palautus 25.4.2021 mennessä. Viikko 17 Kirjallisuusesitykset maanantaina 26.4.2021 klo 17.00-19.00 JA keskiviikkona 28.4.2021 klo 17.00-18.30 verkko-oppimisympäristö.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Äärelä, T. 2012. "Aika palijonvaikuttaa minkälainen ilimeopettajalla on naamalla". Nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan. Lapin yliopistokustannus. (soveltuvin osin, väitöskirja löytyy myös verkosta). 2. Aro, T. & Laakso, M-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. Jyväskylä: NMI. (myös e-kirjana) 3. Poijula, S. 2016. Lapsi ja kriisi. Helsinki: Kirjapaja. 4. Laiho, M. (toim.) 2008. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja uudet viestintäteknologiat. Moniammatillinen yhteistyö. Pelastakaa lapset ry:n julkaisusarja n:o 8. 5. Utoslahti, K. & Peltoniemi, T. (toim.) 2003. Pikkuaikuisia - Kirjoituskilpailun kertomuksia ja tutkimustietoa Lasinen lapsuus -hankkeesta. A-klinikkasäätiön raporttisarja 42. 6. Mahdollinen muu opettajan antama materiaali.

Opettaja

Dosentti Hanna-Maija Sinkkonen (luennot ja oppimispäiväkirjat), Satu Järvinen (verkkotyöskentely)

Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 3 op (PEDA0018)

Sisältö

- erilaiset neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus - laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet elämänkaaren eri vaiheissa - yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat - haasteiden arviointi, kuntoutus ja tukitoimet

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää neurologisten kehityshäiriöiden ja vammaisuuden yhteyksiä kehitykseen ja oppimiseen. Hän tuntee laaja-alaisten oppimisen haasteiden taustoja, selitysmalleja ja päällekkäistymistä. Lisäksi opiskelija tuntee arviointiin, kuntoutukseen ja tukitoimiin liittyviä periaatteita ja käytäntöjä sekä ymmärtää pedagogisen tuen merkityksen osana kuntoutusta.

Opintosuoritukset

Moodletentti, Verkkotehtävä Verkkotehtävässä opiskelija lukee teoksen opettajan antamasta kirjallisuuslistasta ja osallistuu sen pohjalta verkkotyöskentelyyn.

Opetus

Luentotallenteet, Verkko-opetus 3-6 t Moodletentin voi tehdä kevätlukukaudella ja verkkotyöskentelyn syyslukukauden alussa. (Vaihtoehtoisesti verkkotyöskentelyn voi tarvittaessa opiskella korvaavalla tehtävällä.) Viikko 15 Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen -moodletentti 14.4. klo 17.30-16.4.2021 klo 17.30 (avoinna 2 vrk) Muut tentit 5.-7.5. ja 9.-11.6.2021 alk. klo 17.30 (tenttejä ei järjestetä syyslukukaudella 2021) Viikot 35-37 Itsenäinen opiskelu ja kirjallisuustehtävän palautus Moodleen 17.9.2021 mennessä. Viikot 38-39 Verkkotyöskentely 20.9.-3.10.2021.

Arviointi

0-5

Tentti 0-5, Verkkotehtävä hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Luentojen lisäksi tentitään soveltuvin osin: 1. Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M., Ylinen, A. (toim.) 2016. Kuntoutuminen. Duodecim. 2. Kaski, M., Manninen, A., Mölsä, P. & Pihko, H. 2012 tai 2013. Kehitysvammaisuus. Porvoo: WSOY. 3. Pihko, H., Haataja, L., Rantala, H. (toim.) 2018. (painokset 1-3.) Lastenneurologia. Duodecim. Lisäksi opettajan ohjeistama mahdollinen muu materiaali.

Opettaja

tuntiopettaja Erja Sandberg (tentit), tuntiopettaja Satu Järvinen (verkkotyöskentely)

Proseminaari, erityispedagogiikka 8 op (PEDA8691)

Sisältö

- kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset ja metodiset perusteet - aiheen valinta ja rajaus - tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen ja tutkimussuunnitelman laatiminen - aineiston hankinta ja tulosten analyysi - tieteellinen raportointi sekä kritiikki (opponointi) ja keskustelu

Osaamistavoitteet

Opiskelija - tuntee kasvatustieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja kykenee toteuttamaan ne - osaa asettaa mielekkään tutkimusongelman - osaa hankkia tutkimusaineiston sekä analysoida ja tulkita sitä - osaa tieteellisen kirjoittamisen, tutkimusten arvioinnin ja tieteellisen keskustelun perustaitoja

Opintosuoritukset

Tutkielma, Seminaari Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Tutkielma tehdään yksilö- tai parityönä. Lähipäivien luento- ja pienryhmäopetuksessa sekä palauteseminaarissa on osallistumisvelvollisuus.

Opetus

Luento-opetus 6 t, Pienryhmäopetus/Verkko-opetus 7 t (ohjaavat opettajat), Verkko-opetus 12 t (tuutorit), Seminaari (ohjaavat opettajat) Lisätiedot: Luento-opetus on yhteinen erityispedagogiikan ja kasvatustieteen aineopintojen opiskelijoille. Itsenäinen ja ohjattu työskentely jakautuvat syys- ja kevätlukukaudelle. Vaihtoehtoisesti Proseminaariin voi osallistua myös lv. 2022-2023. Syyslukukausi: Johdantoluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, tutkimussuunnitelman laatiminen, aineiston hankinta. Kevätlukukausi: Aineiston analyysi, raportointi ja tutkimuksen esittäminen, opponointi sekä osallistuminen oman ja muiden tutkielmien pohjalta käytävään keskusteluun. Viikko 38/2021 Itsenäinen opiskelu ja verkko-ohjaus alkaa: Tutkimusaihe Viikko 39 Itsenäinen opiskelu ja ideapaperin palautus 27.9.2021 mennessä. Viikko 40 Tutkimusaiheiden käsittely verkkotyöskentelynä (osallistumisvelvollisuus). Viikot 41-44 Itsenäinen opiskelu ja verkko-ohjaus jatkuu: Tutkimusaiheen rajaus ja tutkimuskysymykset. Tutkimussuunnitelman palautus 1.11.2021 mennessä tai ohjaavan opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaan. Viikko 45 Proseminaarin luennot ja tutkimussuunnitelman palaute Turussa lauantaina 13.11.2021 klo 9.00-n. 16, ls. PUB2, Publikum, Assistentinkatu 7, 1. krs (osallistumisvelvollisuus) Viikot 46- Itsenäinen opiskelu ja verkko-ohjaus jatkuu: Tutkimusraportti ja muotoseikkojen "verkkoklinikka". Palauteseminaari kevätlukukaudella 2022 ryhmän ja ohjaavan opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Oheislukemistona käytetään: 1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007 tai uudempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä. JA 2. Tähtinen, J., Laakkonen, E. & Broberg, M. 2011. Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta. JA 3. Eskola, J. & Suoranta, J. 2008 tai vanhempi vastaava painos. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. TAI Syrjäläinen, E., Eronen, A. & Värri, V.-M.(toim.) 2007. Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin. Tampere: Tampere University Press.

Opettaja

Yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Edeltävät opinnot

1. Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä -opintojakson suorittaminen ennen proseminaariin osallistumista tai sen aikana. 2. Lisäksi aineopinnoista tulee olla suoritettuna vähintään kaksi opintojaksoa.

Koulutuksen ja opetuksen arviointi 4 op (PEDA0048)

Sisältö

- havainnoinnin ulottuvuudet ja mahdollisuudet - yksilöllisten vahvuuksien ja kehitettävien alueiden arviointi - yksilön ja ryhmän pedagoginen arviointi - koulutuksen arviointi ja laatu - arviointi koulutuspolitiikan osana - arvioinnin etiikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee erityiskasvatuksen ja -opetuksen arvioinnin ja havainnoinnin periaatteet sekä tuntee erilaisia arvioinnin ja havainnoinnin menetelmiä. Opiskelija tuntee arvioinnin teoreettisia lähtökohtia, menetelmiä ja merkityksiä koulutuksen eri tasoilla.

Opintosuoritukset

Essee ja/tai harjoitustyö yksilö- tai parityönä.

Opetus

Esseen ja luentopäiväkirjan palautus oman aikataulun mukaan loka-, joulu-, helmi- tai huhtikuun lopussa lv. 2020-2021 tai lv. 2021-2022.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Varjo, J., Simola, H. & Rinne, R. 2016. Arvioida ja hallita. Perään katsomisesta informaatio-ohjaukseen suomalaisessa koulutuspolitiikassa. Kasvatusalan tutkimuksia 70. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi (soveltuvin osin, saatavissa verkosta). Ihme, I. 2009. Arviointi työvälineenä: Lasten ja nuorten kasvun tukeminen. Jyväskylä: PS-kustannus. Atjonen, P. 2015. Kehittävä arviointi kasvatusalalla. Tampere: Juvenes Print (soveltuvin osin). Opintojaksoon sisältyy myös luentotallenteita.

Opettaja

Yliopistonlehtori Minna Kyttälä

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) taru.wester[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

350,00  €

Opintomaksun ensimmäinen erä (210 euroa) maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Toinen erä (140 euroa) maksetaan noin viiden kuukauden kuluttua opintojen alkamisesta.

Edeltävät opinnot

Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on Erityispedagogiikan perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, lähetä perusopintojen todistuskopio avoimeen yliopistoon viikon kuluessa ilmoittautumisesta (taru.wester@utu.fi).