Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Kielelliset vuorovaikutustaidot 6 op

LUOT1925, Alkukasvatus, Kasvatustieteiden tiedekunta

Ennen ilmoittautumista avoimen yliopistoon, kysy aloituspaikoista [Turun kesäyliopistosta](http://www.turunkesayliopisto.fi/ota-yhteytta)

Sisältö

- kielen (fonologinen, semanttinen, morfosyntaktinen ja pragmaattinen) ja kielellisen tietoisuuden kehitys syntymästä kouluikään - vuorovaikutustaidot, kerronta- ja keskustelutaidot, tilannetietoinen kielenkäyttö - opettajat ja vanhemmat kielellisen vuorovaikutuksen tukijoina - kielen kehityskulku kuullun ja luetun ymmärtämiseen ja luku- ja kirjoittamisvalmiuksiin - monilukutaito - lastenkirjallisuus, draama ja luova ilmaiseminen - lapsen kielellisen kehityksen havainnoiminen ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäiseminen - lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen ja opettamisen menetelmiä - tieto- ja viestintätekniikan käyttö lasten kielellisten taitojen kehittämisessä - kaikkia opintojakson sisältöjä tarkastellaan päiväkodin ja koulun kasvavan kielellisen moninaisuuden näkökulmasta (inkluusion periaate) - velvoittavat asiakirjat (soveltuvin osin): varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) sekä esi- että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014)

Osaamistavoitteet

- tiedostaa, että varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä erilaisten kielellisten identiteettien kehittymistä ja hän tietää pedagogisia keinoja näiden taitojen ja valmiuksien vahvistamiseen - ymmärtää puheen ja kielen kehityksenkulun ja sen merkityksen osana laaja-alaista osaamista sekä erottaa tyypilliset yksi- ja monikielisen kehityksen yksilölliset vaihtelut poikkeavista kehityskuluista - tietää, miten sanallisen ja sanattoman vuorovaikutuksen keinoin voidaan edistää eriasteista tukea tarvitsevien lasten samoin kuin eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien lasten puheen ja kielen kehitystä ja ehkäistä ennalta ongelmia - hallitsee kielitietoisen pedagogiikan keskeisiä menetelmiä ja pystyy toteuttamaan ja arvioimaan niitä monikielisissä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä - osaa tukea lapsen puheen ja kielenkehityksen eri osa-alueita, ohjata yksilöllisten luku- ja kirjoitusvalmiuksien kehittymistä - tietää lukemaan ja kirjoittamaanoppimisen menetelmiä sekä lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen haastekohtia - tuntee monipuolisesti lastenkirjallisuutta ja ymmärtää sen pedagogisen merkityksen lapsen kielen, ajattelun ja mielikuvituksen kehittäjänä sekä tunteiden ilmaisijana - on omaksunut keinoja johdattaa lapsia rikkaaseen ja luovaan kielelliseen ilmaisuun sekä hallitsee sanataiteen, draaman ja kirjallisuuskasvatuksen menetelmiä, joilla voi tukea sekä lapsen spontaania ilmaisua että yhteistä, luovaa prosessia Opiskelijalla on valmiudet havainnoida, tukea ja kehittää lasten kielellisiä sekä tunnistaa kielellisiä vaikeuksia.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti ja harjoitustyöt. Kirjallinen tentti sisältää luennot, ryhmäopetuksen ja tentittävän kirjallisuuden.

Opetus

Luento-opetus 16 t, ryhmäopetus 8 t, itsenäinen työskentely 136 t. Opinnot järjestetään lähiopetuksena Turun kesäyliopistossa. Katso opetustiedot [Turun kesäyliopiston verkkosivulta](http://www.turunkesayliopisto.fi/).

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: 1. Morrow, L. 2005. Literacy Development in the early years. Helping children to read and write. Boston: Ally ja Bacon. (soveltuvin osin) 2. Loukusa, S. & Paavola, L. (toim.) 2011. Lapset kieltä käyttämässä. PS-kustannus. (soveltuvin osin) 3. Lisäksi yksi kirja tai 3 ajankohtaista artikkelia, jotka ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opettaja

KT Riitta Korhonen

Toteuttaja

Turun kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), eija.siltari[at]utu.fi [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), mirja.ylikorpi[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

10,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Turun kesäyliopisto laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa Turun kesäyliopistosta.