Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 7 op

LUOT3547, Alkukasvatus, Kasvatustieteiden tiedekunta

Ennen ilmoittautumista avoimen yliopistoon, kysy aloituspaikoista [Turun kesäyliopistosta](http://www.turunkesayliopisto.fi/)!

Sisältö

- oman opettajuuden, osaamisen ja ammattietiikan edistäminen - lapsen aktiivinen toimijuus ja lapsilähtöisyys - kasvatus- ja oppimisvuorovaikutus esi- ja alkuopetuksessa - oppimisympäristöt ja toimintakulttuurit - alkukasvatuksen nivelvaiheen siirtymät - esi- ja alkuopettaja sekä kulttuurinen moninaisuus - esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmat ja arviointi - esi- ja alkuopetuksen eheyttäminen ja eriyttäminen - lukemaan opettamisen menetelmät - huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö sekä moniammatillinen yhteistyö esi- ja alkuopetuksessa - esiopetuksen ja alkuopetuksen integraatio ja yhteistyö koulu- ja kuntatasolla - esi- ja alkuopetuksen vaihtoehtoiset pedagogiset innovaatiot

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet toimia opettajana esi- ja alkuopetuksessa. Opiskelija on perehtynyt esi- ja alkuopetuksen erilaisiin oppimisympäristöihin ja toimintatapoihin. Opiskelija tuntee esi- ja alkuopetuksen pedagogisia periaatteita ja osaa soveltaa niitä opetukseensa.

Opintosuoritukset

Harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti tai seminaari, luento-/oppimispäiväkirja. Opintojakson vastuuhenkilö päättää, onko suoritustapa kirjallinen tentti vai oppimispäiväkirja.

Opetus

Luento-opetus 10 t, ryhmäopetus 30 t, Itsenäinen työskentely 149 t Osa opetuksesta voidaan suorittaa omakustanteisina opintokäynteinä tutustuen esi- ja alkuopetuksen kenttään. Katso opetustiedot [Turun kesäyliopiston verkkosivulta](http://www.turunkesayliopisto.fi/).

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Pyhältö, K. & Vitikka, E. (toim.) 2013. Oppiminen ja pedagogiset käytännöt. OPH.TAI Karila, K. & Lipponen, L. (toim.) 2013. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino. 2. Kronqvist, E-L. & Kumpulainen, K. 2011. Lapsuuden oppimisympäristöt. Eheä polku varhaiskasvatuksesta kouluun. Helsinki: WSOYpro. 3. Leskisenoja, E. 2017. Positiivisen pedagogiikan työkalupakki. Jyväskylä: PS-kustannus. E-kirjana: http://ekirjasto.kirjastot.fi/en/ekirjat/positiivisen-pedagogiikan-tyokalupakki. 4. Paavola, H. & Talib, M-T. 2010. Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. PS-Kustannus. Juva: Bookwell. Oheiskirjallisuus: Uusimmat, voimassaolevat esiopetuksen, alkuopetuksenja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet

Opettaja

Vastuuopettaja: KT Riitta Korhonen

  • Kevät 2021
  • Lähiopetus
  • Perusopinnot

Toteuttaja

Turun kesäyliopisto

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

10,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Turun kesäyliopisto laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa Turun kesäyliopistosta.