Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sosiaalitieteiden aineopinnot (laaja sivuaineopintokokonaisuus) 35 op

SOST0027, Sosiaalitieteet, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Avoimessa yliopistossa voi opiskella sosiaalitieteiden aineopinnot. Tutkinto-ohjelmassa opinnot ovat sivuaineopiskelijoille tarkoitettu Sosiaalitieteiden laaja sivuaineopintokokonaisuus 35 op.

Opetus

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan Turun yliopistossa. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Suomalaisen hyvinvointivaltion ominaispiirteet 5 op (SOST0058)

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään suomalaisen hyvinvointivaltion muotoutumiseen, kannatusperustaan sekä toimintaan. Toimintaperiaatteiden osalta keskitytään erityisesti hyvinvointivaltion ja talouden välisiin kysymyksiin, sosiaalipolitiikan kannatusperustaan ja päätöksentekoon sekä hyvinvointivaltion hyvinvointituotoksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot hyvinvointivaltion toimintaperiaatteista ja kehityskulusta. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipolitiikan ja talouden väliset vaikutussuhteet, sosiaalipolitiikan kannatusperustaa ja päätöksentekoa koskevan teoreettisen ja empiirisen keskustelun sekä tunnistaa hyvinvointivaltion keskeiset tuotokset ja kehityskulut.

Opintosuoritukset

Luento-opetus 26 t, oheismateriaaliin tutustuminen sekä luento- ja kirjallisuustentti **TAI** kirjatentti

Opetus

Järjestetään luento-opetuksena kevätlukukausilla 2021 ja 2022 periodilla III, katso tarkemmat tiedot yliopiston [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOST0058/21773) Muina aikoina opintojakson voi suorittaa kirjatenttinä, tenttiperiodi 17.9.2020-31.5.2021.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Hänninen, S., Lehtelä, K-M. & Saikkonen, P.: The Relational Nordic Welfare State. Between Utopia and Ideology. Cheltenham: Edward Elgar(2020). Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisesti myös tenttimällä seuraavan kirjallisuuden: Tuomala, M.: Julkistalous. Helsinki: Gaudeamus (2009). Niemelä, M. & Saari, J.: Politiikan polut ja hyvinvointivaltion muutos. Helsinki: Kelan tutkimusosasto (2011). Laenen, T., Meuleman, B. & Oorschot van, W. (toim): Welfare State Legitimacy in Times of Crisis and Austerity: Between Continuity and Change. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Opettaja

Lauri Mäkinen

Riskit, instituutiot ja hyvinvointi 5 op (SOST0005)

Sisältö

Luentojen ja niiden yhteydessä laadittavan harjoitustehtävän perusteella sekä kirjallisuuden pohjalta tutustutaan erilaisten hyvinvointivaltiojärjestelmien muotoutumiseen, toimintaperiaatteisiin, sosiaalisten riskien ratkaisemiseen sekä siihen, minkälaisia seurauksia eri järjestelmien toiminnalla on kansalaisten hyvinvointiin. Opiskelijan tietoja sosiaalitieteiden peruskäsitteistä ja niiden erilaisista tulkinnoista syvennetään.

Osaamistavoitteet

Opintojakso laajentaa opiskelijan tietoja sosiaalipoliittisten ja hyvinvointijärjestelmien luonteesta ja kehityksestä sekä niitä koskevan tutkimuksen suuntauksista.

Opintosuoritukset

Opintojaksolla tulee tehdä seuraavat suoritukset: SOST0051 Riskit, instituutiot ja hyvinvointi, luennot: Luento-opetus 24 h, itsenäinen työskentely, harjoitukset (2 opintopistettä) SOST0050 Riskit, instituutiot ja hyvinvointi, kirjat: Kirjallisuustentti (3 opintopistettä) [sähköisessä EXAM-tenttipalvelussa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit), tenttiperiodi 1.8.2020-31.5.2021. Opiskelija saa luentoihin kuuluvista tehtävistä ja kirjallisuudesta erilliset arvosanat. **HUOM!** Jakson voi suorittaa myös kokonaan kirjatenttinä (5 op). Järjestetään luento-opetuksena syyslukukaudella 2021 periodissa I. Muina aikoina opintojakson voi suorittaa kirjatenttinä, tenttiperiodi 1.9.2020-31.7.2021.

Opetus

Katso tarkemmat opetustiedot yliopiston [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOST0005/2688).

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Journal of European Social Policy 25 (1), Special Issue 2015, sivut 3 - 15 ja 50 - 75 Kvist, Frizell, Hvinden & Kangas: Changing social equality. The Nordic welfare model in the 21st century, sivut 1 - 22 ja 69 - 142 Saari (toim.): Hyvinvointi. Helsinki: Gaudeamus (2011). Opiskelijat, jotka suorittavat opintojakson kokonaan kirjatenttinä tenttivät edellisten lisäksi: Koponen, J. & Saaritsa, S. (toim.): Nälkämaasta hyvinvointivaltioksi. Helsinki: Gaudeamus (2019). Greve, B.: Austerity, retrenchment and the welfare state. Cheltenham: Edward Elgar (2020).

Opettaja

Heikki Ervasti

Yhteiskunnallinen muutos 5 op (SOST0055)

Sisältö

Opintojaksolla lähestytään yhteiskunnallista muutosta erilaisten teemojen, kuten työelämän, ilmaston ja valtion muutoksen kautta. Kokonaisuus tutustuttaa vallankäytön muotoihin ja kansalaisaktivismin merkitykseen yhteiskunnallisen muutoksen edistämisessä tai jarruttamisessa. Se myös perehdyttää yhteiskunnallista muutosta koskevaan sosiologiseen tutkimukseen ja käsitteistöön.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija hallitsee sosiologisia näkökulmia yhteiskunnalliseen muutokseen ja tunnistaa muutosten historiallista taustaa. Hän hallitsee aihealueen keskeisiä käsitteitä ja teorioita ja osaa soveltaa niitä yhteiskunnallisten ilmiöiden analyysiin. Hän osaa analysoida kriittisesti yhteiskunnallisia valtasuhteita ja niitä koskevia muutospyrkimyksiä ja harjaantuu käymään niistä tieteellistä keskustelua.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (20 h) ja pienoisesseet **TAI** kirjatentti. Järjestetään luento-opetuksena syyslukukausilla 2020 ja 2021. Muina aikoina opintojakson voi suorittaa kirjatenttinä, tenttiperiodi 1.9.2020-31.5.2021.

Opetus

Katso tarkemmat opetustiedot yliopiston [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOST0055/20439)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luentojen oheiskirjallisuus julkaistaan opintojakson Moodle-sivulla. Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisesti myös tenttimällä seuraavan kirjallisuuden (kaikki kolme kirjaa tentitään): Hall, S.: Mitä on tekeillä? Esseitä vallasta, uusliberalismista ja monikulttuurisuudesta. Tampere: Vastapaino (2019). Davies, W.: Nervous states: How feeling took over the world. Lontoo: Jonathan Cape (2018). Edwards, G.: Social Movements and Protest. Cambridge: Cambridge University Press (2014).

Opettaja

Hanna Ylöstalo, Suvi Salmenniemi

Social inequality 5 op (SOST0013)

Sisältö

This module aims at introducing the most central concepts and debates relating to social inequality, taking into account the history of ideas as well as current sociological research. The focus will be on understanding the main positions and conflicts surrounding the conceptualization, explanation and legitimization of social inequality. Central will be issues related to economics, culture and power, as well as their intersection with other axes of inequality, such as gender and ethnicity. The Western hemisphere will form the main frame of reference for this module, but issues of global inequality may be touched upon.

Osaamistavoitteet

The student understands social scientific approaches and discussions related to social inequality and is capable of utilizing them in analysing societal phenomena. The course aims at developing students' critical and analytical skills, which are necessary for labour market positions related to the social sciences. By the end of the course, students are expected to be able to * describe different forms and explanations for social inequality * compare the main sociological frameworks used for studying social inequality * analyse and evaluate differences between sociological approaches to inequality

Opintosuoritukset

Lectures 16 h, seminars 8 h, independent study. Teachers implementing this course may decide to replace some of this course ' s contact teaching with students ' independent literature study and/or a literature exam. The course will be held at spring terms 2021 and 2022 in the third period. The course is also available as a book exam continuously, exam period 1.8.2020-31.7.2022.

Opetus

Katso tarkemmat opetustiedot yliopiston [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOST0013/2725).

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

A number of articles and book chapters. Details and how to acquire the required materials will published on the course ' s Moodle page. Literature for book exam option (5 ects.): Crompton, R.: Class and stratification (3rd edition). Cambridge. Polity (2008). Lareau, A.: Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life (Second Edition with an Update a Decade Later). Berkeley and Lost Angeles: University of California Press. Chapters 1-7 (2011). Milanovic, B.: Global Inequality. A new approach for the age of globalization. Belknap Press. Chapters 1-3 (2016).

Opettaja

Irene Prix

Lisätiedot

Teaching on the course is in English but written assignments (essay, exams, or seminar assignments) can be submitted in either English or Finnish.

Markkinat, verkostot ja kulutus 5 op (SOST0056)

Sisältö

Kurssin aikana opiskelija perehtyy markkinoihin, verkostoihin ja kulutukseen sekä niiden välisiin suhteisiin erityisesti mikrotasolta tarkastellen. Samalla tutustutaan taloustieteen ja sosiaalitieteen markkinakäsitysten eroihin ja yhtäläisyyksiin sekä markkinalogiikan laajentumiseen arkielämään kulutuksen välityksellä. Kurssilla pohditaan teorian, empirian ja opiskelijoiden omien kokemusten kautta sosiaalisten verkostojen merkitystä taloudellisessa toiminnassa ja arkielämässä. Opintojakso koostuu luennoista, luentojen välillä tehtävistä oppimistehtävistä sekä tentittävästä kirjallisuudesta. Luentokurssin aikana suoritettava kirjallisuus käsittelee markkinoita laajempana yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä, johon on uppoutunut yksilöiden sosiaaliset suhteet ja asema yhteiskunnassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - saa yleiskuvan markkinoiden asemasta nykymuotoisessa talousjärjestelmässä taloudellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen järjestyksen keskeisinä instituutioina - ymmärtää markkinoiden keskeiset sosiaalitieteelliset lähestymistavat erityisesti sosiaalisten verkostojen näkökulmasta - osaa analysoida omaa ja muiden yksilöiden toimintaa sekä asemaa markkinoilla sosiaalitieteellisestä näkökulmasta

Opintosuoritukset

Luento-opetus 14 h, itsenäinen työskentely **TAI** kirjatentti Kirjallisuus tentitään luentokurssin aikana [sähköisessä EXAM-tenttipalvelussa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) Opintosuoritus kirjataan opintorekisteriin sen jälkeen kun molemmat osiot (luentokurssi ja kirjallinen tentti) on suoritettu. Järjestetään luento-opetuksena kevätlukukausilla 2021 ja 2022 periodissa IV. Muina aikoina opintojakson voi suorittaa kirjatenttinä, tenttiperiodi 1.8.2020-31.8.2022.

Opetus

Katso tarkemmat opetustiedot yliopiston [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOST0056/20764).

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Oppimispäiväkirjassa hyödynnetään lukemistoa, joka on saatavilla opintojakson Moodle-sivulta. Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisesti myös tenttimällä seuraavan kirjallisuuden: Wherry, F.: The culture of markets. Cambridge: Polity Press (2012). Stillerman, J.: The sociology of consumption: A global approach. Cambridge: Polity Press (2015). Christakis, N. A., & Fowler, J. H.: Connected: The surprising power of our social networks and how they shape our lives. New York: Little, Brown Spark (2009).

Opettaja

Taloussosiologian yliopisto-opettaja

Contemporary economic sociology 5 op (SOST0057)

Sisältö

The lectures focus on selected number of timely themes and highlight the significance of alternative research orientations.

Osaamistavoitteet

The aim of the lectures is to demonstrate what kind of theoretical and empirical phenomena economic sociologists are dealing with. The students will understand the strengths and limitations of economic and socio-cultural frameworks in the analysis of modern market economies.

Opintosuoritukset

Lectures 12 h **OR** book exam, exam period 1.8.2020-31.7.2022. Suoritustavat * participation in classroom work * study journal / learning diary * essay

Opetus

Katso tarkemmat opetustiedot yliopiston [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOST0057/20766)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Literature for book exam: Fligstein, N., Dioun, C.: Economic sociology. In Wright, J. D. (Ed.), International encyclopedia of the social & behavioral sciences (pp. 67 - 72). Amsterdam: Elsevier (2015). Fligstein, N., & Dauter, L.: The sociology of markets. Annual Review of Sociology, 33, 105-128 (2007). DiMaggio, P., & Garip, F.: Network effects and social inequality. Annual Review of Sociology, 38, 93-118 (2012). Warde, A.: The sociology of consumption: Its recent development. Annual Review of Sociology, 41, 117-134 (2015). Chayko, M.: Techno?social life: The internet, digital technology, and social connectedness. Sociology Compass, 8(7), 976-991 (2014). Swedberg, R.: Folk economics and its role in Trump ' s presidential campaign: an exploratory study. Theory and Society 47(1), 1-36 (2018). Koiranen, I., Koivula, A., Saarinen, A., & Keipi, T.: Ideological motives, digital divides, and political polarization: How do political party preference and values correspond with the political use of social media?. Telematics and Informatics, 46. (Online)(2020). Koivula, A., Kukkonen, I., Sivonen, J., & Räsänen, P.: Is There Room for Ethical Consumers on the Finnish Political Spectrum? Journal of Consumer Policy, 1-19. (Online)(2019). Ertiö, T., & Räsänen, P.: Consumerism in online health information search and self - tracking devices. International Journal of Consumer Studies, 43(3), 245-252 (2019). Kukkonen, I., Åberg, E., Sarpila, O., & Pajunen, T.: Exploitation of aesthetic capital - disapproved by whom?. International Journal of Sociology and Social Policy, 38 (3/4), 312-328 (2018). Lehtiniemi, T., & Haapoja, J.: Data agency at stake: MyData activism and alternative frames of equal participation. New Media & Society, 22(1), 87 - 104 (2020).

Opettaja

Taloussosiologian yliopisto-opettaja

Sosiaalitieteiden teoriasuuntaukset 5 op (SOST0011)

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan teorian rooliin sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa ja käsitellään teorioita, joiden avulla voidaan jäsentää ja ymmärtää sosiaalista maailmaa. Kurssilla perehdytään teorioiden ja paradigmojen laajempaan roolin yhteiskunnassa ja pohditaan niiden relevanssia sosiologian, taloussosiologian ja sosiaalipolitiikan nykytutkimuksessa.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija: * ymmärtää, mitä teorialla tarkoitetaan, millainen rooli teorialla on sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa sekä miksi sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa tarvitaan teoriaa * tietää, mitkä ovat keskeisiä sosiaalitieteellisiä teoriasuuntauksia * osaa kuvata keskeisten teoriasuuntausten välisiä eroja * pystyy arvioimaan sosiaalitieteellisiä teorioita kriittisesti Opintojakso kehittää työelämärelevantteja taitoja, mm. * analyyttiset taidot: teorioiden lähtökohtien ja oletusten vertailu sekä arviointi * vuorovaikutustaidot: ryhmätyöskentelyä luentojen aikana

Opintosuoritukset

Luennot (20 t), itsenäinen työskentely **TAI** kirjatentti. Suoritusmuoto ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alussa. Kirjatentti [sähköisessä EXAM-tenttipalvelussa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit). Opintojakson pisteet kirjataan opintorekisteriin sen jälkeen kun molemmat osiot (luentokurssi ja kirjallisuus) on suoritettu.

Opetus

Katso tarkemmat opetustiedot yliopiston [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOST0011/2738). Järjestetään luento-opetuksena kevätlukukausilla 2021 ja 2022 periodissa IV. Muina aikoina kurssin voi suorittaa kirjatenttinä, tenttiperiodi 27.8.2020-30.6.2021. Linkki tentti-ilmoittautumiseen: [https://exam.utu.fi/enroll/exam/74284?code=AY:SOST0011] (https://exam.utu.fi/enroll/exam/74284?code=AY:SOST0011 )

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kirjallisuus (artikkelit ja kirjat) ilmoitetaan kurssin alussa ja jaetaan Moodlessa. Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisesti myös tenttimällä seuraavan kirjallisuuden: Aro, J. & Jokivuori, P.: Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Jyväskylä: Docendo (2014). Doyal, L. & Gough, I.: A theory of human need. Basingstoke: Palgrave (1991). Joas, H. & Knöbl, W.: Social Theory. Twenty Introductory Lectures. Cambridge: Cambridge University Press (2009). Luvut: 1, 5, 6, 14,15,17.

Opettaja

Irene Prix, Milla Salin, Arttu Saarinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

350,00  €

Ensimmäinen erä (210 euroa) maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Toinen erä (140 euroa) maksetaan seuraavan lukukauden alussa. Opintomaksuun sisältyy 35 op opintoja.

Edeltävät opinnot

Sosiaalitieteiden perusopinnot tai vastaavat opinnot on oltava suoritettuna ilmoittauduttaessa.