Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Puheviestinnän perusteet 2 op

KIPV8901, Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä, Ei tiedekuntaa

Vain Turun kristillisen opiston opiskelijoille.

Sisältö

Opiskelija vahvistaa ja kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan osallistumalla aktiivisesti erilaisiin pienryhmä- ja yksilöharjoituksiin sekä puhujana että kuuntelijana. Hän tutustuu ryhmän vuorovaikutussuhteiden ja työskentelyilmapiirin rakentumiseen vaikuttaviin tekijöihin ja vahvistaa toimimistaan ryhmän jäsenenä. Hän perehtyy erilaisten puheenvuorojen valmisteluun ja vaikuttamisen tapoihin. Hän harjoittelee viestinnän analysointia, oman ja muiden toiminnan havainnointia ja arvioimista sekä palautetaitoja. Opetus on Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, tekniikan ja luonnontieteiden, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaista ja kurssin suorituksen voi liittää tutkintoon kuuluviin vastaaviin kieli- ja viestintäopintoihin

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa vuorovaikutuksen merkityksen ja vuorovaikutussuhteisiin vaikuttavia tekijöitä sekä osaa soveltaa oppimaansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa muodostaa viestijäkuvan omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan. Hän osaa valmistella puheenvuoroja sekä toimia tavoitteellisesti ja yhteistyökykyisesti erilaisissa yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa. Hän osaa realistisesti arvioida omaa ja muiden viestintäosaamista sekä antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta ohjaavasti ja rakentavasti.

Opintosuoritukset

Opetus

Luento-opetusta ja harjoituksia 18 t.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Suorituksen arvosana määräytyy opiskelijan jatkuvan arvioinnin perusteella. Aktiviinen osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, sovittujen harjoitustöiden tekeminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opintojakson toiminnallisuuden ja harjoitusluonteen vuoksi pienryhmätapaamisissa on läsnäolovelvollisuus.

Toteuttaja

Turun kristillinen opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Seppo Piiparinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) seppo.piiparinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Kyöstiö](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.kyostio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Ilmoittaudu ensin [opinnot järjestävään oppilaitokseen](https://turunkristillinenopisto.fi) ja sen jälkeen avoimeen yliopistoon oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Edeltävät opinnot