Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Puheviestinnän perusteet 2 op

KIPV8901, Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä, Ei tiedekuntaa

Sisältö

Opiskelija tunnistaa oman viestijäkuvansa ja -osaamisensa sekä vahvistaa puheviestintäkompetenssiaan osallistumalla aktiivisesti ryhmä- ja yksilöharjoi-tuksiin. Hän valmistelee tavoitteellisen puheenvuoron ja harjoittelee sen esit-tämistä. Hän harjoittelee myös aktiivista ja analyyttista kuuntelemista sekä yhteistyötä edistävää toimimista ryhmässä. Opiskelija perehtyy viestinnän analysointiin sekä rakentavan palautteen antamiseen, vastaanottamiseen ja käsittelemiseen. Opetus on Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, tekniikan ja luonnontieteiden, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tut-kintovaatimusten mukaista ja kurssin suorituksen voi liittää tutkintoon kuulu-viin vastaaviin kieli- ja viestintäopintoihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää viestintätaitojen merkityksen opiskelun ja työelämän vuorovaikutussuhteissa sekä osaa soveltaa oppimaansa osana asiantuntijuut-taan. Hän osaa muodostaa viestijäkuvan omista vahvuuksistaan ja kehittä-miskohteistaan. Hän osaa valmistella puheenvuoroja sekä toimia tavoitteelli-sesti ja työskentelyä tukevalla tavalla erilaisissa yksilö- ja ryhmäviestintäti-lanteissa. Opiskelija osaa realistisesti arvioida omaa ja muiden viestintäosaa-mista sekä antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti.

Opintosuoritukset

Opetus

Luento-opetusta ja harjoituksia 18 t.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Suorituksen arvosana määräytyy opiskelijan jatkuvan arvioinnin perusteella. Aktiviinen osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, sovittujen harjoitustöiden tekeminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opintojakson toiminnallisuuden ja harjoitusluonteen vuoksi pienryhmätapaamisissa on läsnäolovelvollisuus.

Toteuttaja

Laajasalon opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Seppo Piiparinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) seppo.piiparinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Kyöstiö](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.kyostio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Ilmoittaudu ensin [opinnot järjestävään oppilaitokseen](http://www.laajasalonopisto.fi) ja sen jälkeen avoimeen yliopistoon oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Edeltävät opinnot