Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Johdatus erityispedagogiikkaan 4 op

PEDA0019, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opintojakso kuuluu erityispedagogiikan perusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa myös yksittäisenä jaksona. Jos haluat jatkaa koko opintokokonaisuuden suorittamiseen, yksittäisen jakson maksu vähennetään perusopintojen opintomaksusta. Perusopinnot alkavat alustavan suunnitelman mukaan syksyllä 2021. Tälle opintojaksolle osallistuvat ne erityispedagogiikan perusopintojen opiskelijat, jotka ovat aiemmin suorittaneet Johdatus kasvatustieteisiin -opintojakson kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa. Mikäli Johdatus kasvatustieteeseen -opintojakso on suoritettu muualla kuin Turun yliopistossa/Turun avoimessa yliopistossa toimita tällöin opintosuoritusote opintosihteerille.

Sisältö

- erityispedagogiikan ja -opetuksen historialliset kehityslinjat - poikkeavuuden ja vammaisuuden eri tarkastelutavat - nimeäminen ja luokittelu erityiskasvatuksessa - integraatiosta inkluusioon

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikan ja -opetuksen historialliseen kehitykseen ja nykytilaan. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opintosuoritukset

Essee

Opetus

Verkko-opetus 3 t

Arviointi

0-5

Essee

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Silvennoinen, H. & Pihlaja, P. (toim.) 2012. Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:214. TAI opettajan ilmoittamat artikkelit (Moodlessa) 2. Moberg, S. ym. 2009. Erityispedagogiikan perusteet I. Jyväskylä: PS-kustannus. (saatavilla myös e-kirjana) 3. Baglieri, S. & Shapiro, A. 2012. Disability studies and the inclusive classroom critical practices for creating least restrictive attitudes. New York: Routledge. (saatavilla myös e-kirjana) TAI Barton, L. & Armstrong, F. (Eds.) 1999. Difference and Difficulty: Insights, Issues and Dilemmas. University of Sheffield Department of Educational Studies

Opettaja

yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) taru.wester[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa vuorokauden kuluessa ilmoittautumisen hyväksymisestä.