x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
LuK-tutkinnon ajoituskaaviot ja LuK- ja FM-tutkintojen rakenteet (pdf 160 kB.)

Ratkaistaessa ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin liittyviä ongelmia fysikaalisten tieteiden tutkimuksella on keskeinen asema. Lisäksi maailmankaikkeuden salaisuuksien paljastamiseen tarvitaan henkilöitä, joille teoreettinen mallintaminen ja havainnointi kvanteista kvasaareihin ovat osa jokapäiväistä elämää.

Näihin tehtäviin fysikaalisissa tieteissä koulutetaan asiantuntijoita antamalla laajapohjaista peruskoulutusta fysiikassa ja tähtitieteessä kansainvälisessä ja nuorekkaassa ympäristössä. Syventävien opintojen vaiheessa opiskelija voi kurssivalinnoillaan suunnata omaa erityisosaamistaan kiinnostuksensa mukaan. Koska tulevaisuuden huippuosaajat tulevat työskentelemään kansainvälisissä työyhteisöissä ja heiltä vaaditaan laaja-alaista ja monitieteellistä osaamista, ovat nämä asiat keskeisessä asemassa myös fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmassa.

Koulutusohjelmasta valmistuneet luonnontieteiden kandidaatit voivat ilman eri hakemusta siirtyä suorittamaan oman koulutusohjelmansa maisterin tutkintoa tai he voivat pyrkiä muihin yliopistoihin tai korkeakouluihin joko kotimaassa tai ulkomailla.

TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

Laajapohjaisen koulutuksen ansiosta valmistuneet maisterit voivat sijoittua hyvinkin moninaisiin asiantuntijatehtäviin. Koska usein työsuhteen kannalta tärkeäksi asiaksi muodostuu erityisosaaminen, kannattaa opiskelijan jo opintovalinnoissaan kiinnittää huomiota näiden taitojen vahvistamiseen. Työpaikkoja tarjoavat mm. teollisuusyritykset, valtion eri laitokset, kunnallisella puolella työterveyspiirit ja sairaalat tai yliopistot ja korkeakoulut. Usein avautuva mahdollisuus on myös oman yrityksen perustaminen. Sijoittuminen tapahtuu useasti tutkimus- tai tuotekehitystehtäviin, mutta myös kaupallisiin tai hallinnollisiin vakansseihin. Laajeneva kansainvälinen yhteistyö avaa työpaikkoja sekä kotimaisiin että ulkomaisiin tutkimuslaitoksiin ja teollisuuteen. Osa valmistuvista maistereista sijoittuu yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, lukioiden, peruskoulujen ja yritysten opetus- ja koulutustehtäviin. Tutkijanuraa suunnitteleville avautuu mahdollisuuksia jatko-opiskeluun hyvin kansainvälisessä ilmapiirissä.

OPINTOJEN SUORITTAMINEN

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu pääaineen perus- ja aineopinnot sekä sivuaine- ja kieliopinnot, joiden yhteismäärä on 180 op. Sivuaineopintoja tutkintoon kuuluu kaksi vähintään 25 op kokonaisuutta tai yksi vähintään 60 op sivuainekokonaisuus. Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelman kurssien menestyksellinen suorittaminen edellyttää ohjeellisten ajoituskaavioiden seuraamista ja edellisten kurssien tenttimistä ennen seuraavia kursseja. Koulutusohjelman linja valitaan ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Koulutuksen alussa opinnot ovat yhteisiä kaikilla linjoilla, mutta poikkeavat toisistaan jo toisen vuoden alusta lähtien. Opintojen alussa erityisesti ensimmäisen vuoden aikana on runsaasti matematiikan opintojaksoja matemaattisen pohjan hankkimiseksi fysiikan opiskelulle.

Luk-tutkinnon voi suorittaa fysiikan, teoreettisen fysiikan, tähtitieteen tai fysiikan opettajan linjalla. Pääaine on linjakohtaisesta suuntautumisesta riippuen fysiikka (fysiikan ja fysiikan opettajan linja), teoreettinen fysiikka tai tähtitiede.

Filosofian maisterin tutkinto

Filosofian maisterin tutkintoon kuuluu pääaineen syventäviä opintoja, Pro gradu –tutkielma ja mahdollisesti sivuaineopintoja. Tutkinnon kokonaislaajuus on 120 op. Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmassa on kuusi eri maisterivaiheen linjaa: avaruusfysiikan linja, fysiikan opettajan linja, lääketieteellisen tekniikan fysiikka, materiaalitutkimuksen linja, teoreettisen fysiikan linja ja tähtitieteen linja (Astronomy track). FM-tutkinnon pääaine voi olla linjasta riippuen fysiikka, materiaalitiede, teoreettinen fysiikka tai tähtitiede.

KOULUTUSOHJELMAN LINJAT

Luonnontieteen kandidaatin tutkintoon johtavat linjat

Fysiikan linja tähtää lähinnä tutkijoiden ja erikoisosaajien koulutukseen korkeakouluja ja teollisuutta varten. Fysiikan linja antaa laajapohjaisen kokeellisen fysiikan peruskoulutuksen, jonka jälkeen maisterilinjan voi valita useasta eri vaihtoehdosta joko omalla laitoksella tai muualla. Linjalla perehdytään kaikkiin fysiikan aloihin eurooppalaisen suosituksen mukaisesti ja opitaan tekemään fysikaalisia mittauksia ja raportoimaan niiden tuloksia. Linjalta valmistuvan pääaine on fysiikka.

Fysiikan opettajan linjalla opinnot seuraavat yleisesti fysiikan ja matematiikan kursseja, jotka ovat yhteisiä kaikille opintolinjoille. Sivuaine- ja muut opinnot ovat ammattiin pätevöiviä kursseja, eli näistä opinnoista muodostuu toinen opetettava aine. Tavallisesti toinen opetettava aine on joko matematiikka tai kemia.  Linjalta valmistuvan pääaine on fysiikka.

Teoreettisen fysiikan linja on tutkijakoulutuskeskeinen. Sen opinnot eroavat muiden linjojen opinnoista jo aineopintovaiheessa, jolloin painotetaan erityisesti matematiikan opintoja. Linjalta valmistuvan pääaine on teoreettinen fysiikka.

Tähtitieteen linja on tutkijakoulutuskeskeinen, mutta soveltuu myös maailmankatsomusta avartavaksi sivuaineeksi. Opinnot eroavat jo ensimmäisen lukuvuoden aikana fysiikan perusopinnoista. Opinnoissa voi aloittaa erikoistumisen teoreettiseen astrofysiikkaan, havaitsevaan tähtitieteeseen tai matemaattiseen tähtitieteeseen. Linjalta valmistuvan pääaine on tähtitiede.

Filosofian maisterin tutkintoon johtavat linjat

Fysiikan linjalla on valittavana kolme erikoistumisalaa:

Avaruusfysiikan erikoistumisala. Syventävissä opinnoissa perehdytään teoreettisen ja kokeellisen avaruusfysiikan eri osa-alueisiin. Tavoitteena on antaa käsitys Auringon, heliosfäärin ja kosmisen säteilyn fysiikasta ja tutkimusmenetelmistä. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee alan keskeiset teoreettiset formalismit ja on perehtynyt tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin ja laitteistoihin. Avaruusfysiikan opinnot tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet perehtyä myös elektroniikan laiterakentamiseen ja hiukkassäteilyn mittaamisessa käytettäviin ilmaisimiin.

Lääketieteellisen tekniikan fysiikan erikoistumisala tutustuttaa opiskelijan kiinteiden materiaalien rakenteisiin, niiden tutkimusmenetelmiin sekä lääketieteen tekniikkaan, mittausmenetelmiin ja biolääketieteen tutkimuksen instrumentaatioon. Opintokokonaisuus tukee koulutusohjelmasta valmistuvien mahdollisuuksia toimia tutkimus- ja kehitystehtävissä bioalan instrumentaatiota kehittävissä ja hyödyntävissä organisaatioissa sekä antaa hyvät valmiudet sairaalafyysikkokoulutukseen aikoville.

Materiaalitutkimuksen erikoistumisalan opinnot antavat opiskelijalle monipuoliset valmiudet ymmärtää ja kehittää erityyppisten materiaalien rakennetta ja ominaisuuksia yksittäisistä molekyyleistä ja nanohiukkasista metalli- komposiitti- ja puolijohdekerrosmateriaaleihin. Teoriaopintoja täydentävät kokeelliset menetelmäkurssit, joissa mittausmenetelmien fysikaalisten periaatteiden lisäksi tutustutaan teollisessa tuotekehityksessä yleisten tutkimuslaitteiden toimintaan ja käyttöön. Siltana teoreettisen ja kokeellisen tutkimuksen välillä toimii moderni laskennallinen materiaalitutkimus, johon linja tarjoaa hyvät mahdollisuudet. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua myös monipuoliseen tutkimukseen, jossa aiheet vaihtelevat soveltavista tuotekehitysprojekteista kiihdytinpohjaiseen molekyylien, klustereiden ja pintojen rakenteen perustutkimukseen sekä teoreettiseen materiaalitutkimukseen. Linjalta valmistuvan pääaine on joko fysiikka tai materiaalitiede.

 

Fysiikan opettajan linjan maisterivaiheen opinnoissa opiskellaan mm. opettajalinjalle räätälöityjä fysiikan syventäviä kursseja ja puolet opinnoista koostuu opettajan pedagogisista opinnoista harjoitteluineen. Pro gradun voi opettajalinjalla tehdä didaktisena graduna tai jonkin fysiikan koulutusohjelman pääaineesta. Opettajan pedagogisiin haetaan erillisessä haussa, jonka päättymispäivä on tavallisesti tammikuun lopussa. Opettajan pedagogisiin opintoihin valitaan vuosittain 10 fysiikan aineenopettajaksi opiskelevaa.

Teoreettisen fysiikan linja on tutkijakoulutuskeskeinen. Teoreettisessa fysiikassa voidaan erikoistua, hiukkasfysiikan ja kosmologian, kiinteän olomuodon fysiikan sekä kvanttimekaniikan aloille. Linjalta valmistuvan pääaine on teoreettinen fysiikka.

Tähtitieteen linja (Astronomy track). Opintojen päämääränä on tulla tutkijaksi. Opinnot suoritetaan enimmäkseen englanninkielisinä. Opiskelijalle luodaan tietopohja tähtitieteen ongelmien teoreettisen pohdintaan tutustumalla avaruuden erilaisiin kohteisiin, säteilyn spektrialueisiin, astrofysiikkaan, taivaan mekaniikkaan, havaintomenetelmiin, ja kaukoputkiin sekä niissä käytettäviin detektoreihin. Mittaus- tai mallinnusaineiston analysointia varten luodaan vankka pohja, jotta tutkijan alku ymmärtäisi mitä tutkimuksella on saavutettu ja mitä voidaan saavuttaa.  Tähtitieteen kansainvälisyys tulee esille jatkuvasti ja siinä on paljon mielenkiintoisia selvittämättömiä kysymyksiä, joiden syvällisempää ratkaisemista opiskelija voi jatkaa maisterin tutkinnon jälkeen tohtorin tutkintoon tähtäävässä jatko-opinnoissa.


Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet