Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Maantieteen koulutusohjelma
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Liite (pdf 19 kB.)

Maantieteen ja geologian laitos www.sci.utu.fi/maageo

Maantieteen osasto, Luonnontieteiden talo I, 4 krs., 20014 Turun yliopisto  

 

 

 SISÄLLYSLUETTELO

 


1. Maantieteen koulutusohjelman tavoitteet

2. Tutkinnot

 • LuK-tutkinto maantieteessä (180 op)
 • FM-tutkinto maantieteessä (120 op)

3. Sijoittuminen eri ammattialoille

4. Opintojen suorittaminen ja opintoneuvonta

 • Opetukseen osallistuminen ja opintojen suorittaminen
 • Opintoneuvonta
 • Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat
 • Kuulustelujen ja muiden suoritusten yleisiä sääntöjä
 • Tilat ja aineistot
 • Kansainvälistyminen osana tutkintoa
 • Työharjoittelu
 • Valmistuminen
 • Opetuksen kehittäminen
 • Ainejärjestö
 • Maisteriohjelmat
 • Tohtoriohjelmat

 5. Sivuaineopiskelu maantieteen koulutusohjelmassa

Kokonaisuudet, kiintiöt ja hakuajat

 • Maantieteen lyhyt (25 op) tai pitkä (60 op) sivuainekokonaisuus
 • Maantiede toisena opetettavana aineena (60 op)
 • Aineenopettajan laajat maantieteen sivuaineopinnot (120 op)

Muut väylät maantieteen opintoihin

 

1. MAANTIETEEN KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET

Maantieteen koulutusohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinnon sekä filosofian maisterin (FM) tutkinnon. Filosofian maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin, jotka johtavat filosofian tohtorin (FT) tutkintoon.

Maantieteen perustutkinnoissa on kaksi linjaa. Maantieteen tutkimusalan linjan opinnot pätevöittävät opiskelijan itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn ja monipuolisiin asiantuntijatehtäviin. Maantieteen opettajan linjan opinnot tähtäävät opettajan ammattiin, ja opintoihin sisältyy yhden lukuvuoden laajuinen (60 op) pedagogisten opintojen jakso.

 

Maantieteen koulutusohjelma:

 • perustuu nykyaikaiseen tieteelliseen tutkimukseen ja osaamiseen,
 • tukee opiskelijan tavoitteellista suuntautumista ja erikoistumista,
 • tuottaa maantieteen ammattilaisia, joilla on hyvät valmiudet tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen sekä viestintään Suomessa ja kansainvälisessä kontekstissa,
 • kehittää opiskelijan asiantuntijuutta ja työelämävalmiuksia sekä tukee elinikäistä oppimista.

Maantieteen oppiaine toimii maantieteen ja geologian laitoksessa. Opintosuunnittelua tehdessään oppilaiden kannattaa tutustua molempien oppiaineiden tarjontaan.  


2. TUTKINNOT

LuK-tutkinto maantieteessä (180 op)

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto maantieteessä antaa laaja-alaisen perustan kaikille maantieteen pääaineopiskelijoille sekä valmiudet jatkaa maisteriopintoihin maantieteessä tai lähitieteenaloilla tai esimerkiksi monitieteisissä maisteriohjelmissa. Tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen, ja sen voi suorittaa kolmessa vuodessa päätoimisesti opiskellen.

LuK-tutkinnossa on kaksi linjaa: TUTKIMUSALAN linja ja OPETTAJAN linja, joiden pääaineopinnot eivät poikkea toisistaan. Linjavalinta tehdään ensimmäisen opintovuoden keväällä. Molemmilla linjoilla vaatimuksiin kuuluu saman verran maantieteen perus- ja aineopintoja. Myös kieli- ja viestintäopintovaatimukset ovat samanlaiset. Tutkimusalan linjalla opiskelija valitsee tutkintoonsa yhden pitkän tai kaksi lyhyttä sivuainetta. Opettajan linjalla sivuaineen muodostavat toisen opetettavan aineen opinnot eli yksi pitkä sivuaine. Tutkintoon voi sisällyttää myös vapaavalintaisia opintoja, joiden enimmäismäärä vaihtelee tutkinnon vähimmäislaajuudessa (180 op) sivuaineopintojen laajuuden mukaan.

LuK-tutkinnossa kaikki opiskelevat maantiedettä laaja-alaisesti ja opiskelijan erikoistumista tukevat sivuainevalinnat sekä maantieteen opinnäytteen aihepiiri.

LuK-tutkinnon (180 op) rakenne

 • Maantieteen perus- ja aineopinnot – vähintään 90 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot – vähintään 12 op
 • Sivuaineopinnot: Tutkimusalan linjalla 1 x 60 op tai 2 x 25 op; Opettajan linjalla 1 x 60 op
 • Muut vapaavalinnaiset opinnot – enintään 1828 op

 

LuK-tutkinnon sivuaineet

Sivuaineopintojen avulla opiskelija voi muokata maantieteen tutkintoa ja oman asiantuntemuksensa kehittymistä haluamaansa suuntaan. LuK-tutkinnon sivuainevalinnat voivat vaikuttaa myös maisterin tutkinnon suuntautumiseen.

 • Esimerkki 1: Aineenopettajan tutkintoon kuuluvat toisen opetettavan aineen opinnot suoritetaan sivuaineopintoina LuK-tutkinnossa ja ainedidaktiset ja pedagogiset valmiudet opiskellaan FM-tutkinnossa.  
 • Esimerkki 2: Opiskelijan, joka haluaa erikoistua FM-tutkinnossaan talousmaantieteeseen, kannattaa valita LuK-tutkinnon sivuaineeksi esimerkiksi taloustiedettä, logistiikkaa tai talousmaantiedettä.

Opiskelijan tulee itse varmistaa opinto-oikeutensa sivuaineeseen siitä yksiköstä, joka on vastuussa kyseisen sivuaineen opetuksesta.

 

MAANTIETEEN LuK-TUTKINTOON HYVÄKSYTÄÄN SIVUAINEIKSI TÄSSÄ MAINITUT OPPIAINEET JA MONITIETEISET OPINTOKOKONAISUUDET:

 • Mikä tahansa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan oppiaine, esimerkiksi biologia, geologia, tietojenkäsittelytiede, fysiikka tai ympäristötiede
 • Mikä tahansa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan oppiaine, esimerkiksi filosofia, poliittinen historia, sosiologia, yleinen valtio-oppi tai sosiaalipolitiikka
 • Mikä tahansa humanistisen tiedekunnan oppiaine, esimerkiksi arkeologia, kielitieteiden opinnot, kulttuurihistoria, mediatutkimus, Suomen historia tai yleinen historia
 • Mikä tahansa oikeustieteellisen tiedekunnan oppiaine, esimerkiksi ympäristöoikeus, Eurooppaoikeus, kansainvälinen oikeus, oikeussosiologia ja kriminologia, hallinto-oikeus tai valtiosääntöoikeus
 • Mikä tahansa Turun kauppakorkeakoulun oppiaine, esimerkiksi talousmaantiede, liiketaloustiede - toimitusketjujen johtaminen (ent. logistiikka), kansantaloustiede, taloussosiologia, yritysjuridiikka; tai monitieteinen opintokokonaisuus, esimerkiksi kestävä kehitys, vastuullinen liiketoiminta, tulevaisuudentutkimus, matkailuliiketoiminta tai yritysviestintä
 • Development Studies (enintään 60 op, Maantieteen ja geologian laitos)
 • Rural Studies: Monitieteiset maaseutuopinnot (http://www.ruralstudies.fi/)
 • Baltic Sea Region Studies (enintään 60 op, Humanistinen tiedekunta, http://balticstudies.utu.fi/)
 • Matkailualan verkostoyliopiston opinnot (enintään 60 op, www.uef.fi/fi/funts)
 • Geoinformatiikan virtuaaliopinnot (Geoinformatiikan yliopistoverkosto FIUGINET, http://www.geoinformatics.fi/)
 • UniPID yliopistoverkoston opinnot (www.unipid.fi)
 • The University of the Arctic (UArctic) yliopistoverkoston opinnot (http://www.uarctic.org)

Eri anomuksesta sivuaineiksi voidaan hyväksyä muitakin Turun yliopiston tai muiden kotimaisten korkeakoulujen opintoja tai ulkomailla suoritettuja opintoja.

 

FM-tutkinto maantieteessä (120 op)

Maantieteen alan filosofian maisterin (FM) tutkinnon tavoitteena on maantieteellisen asiantuntijuuden ja tutkimustaitojen syvällinen kehittäminen. Tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen, ja sen voi suorittaa kahdessa vuodessa päätoimisesti opiskellen.

Maantieteen FM-tutkinnossa on kaksi linjaa: TUTKIMUSALAN linja ja OPETTAJAN linja. Linjavalinta on tehty alemmassa tutkinnossa. Linjakohtaiset opinnot eroavat huomattavasti, joten ne on opinto-oppaassa kuvattu omina opintosuuntinaan.

FM-tutkintoon kuuluu kaikille pakollisia yleisiä maantieteen syventäviä opintoja ja menetelmäopintoja sekä oman suuntautumisen mukaisesti valittavia erikoistumisopintoja ja muita tutkintoa tukevia opintoja. Maantieteen ja geologian laitos tarjoaa monipuolisia maantieteen ja geologian syventäviä erikoiskursseja, joita opiskelija voi valita osaksi tutkintoaan suuntautumisensa mukaan. Laitoksella toimii myös useita tutkimusryhmiä ja -hankkeita, jotka tukevat opiskelijoiden erikoistumista ja asiantuntijuuden kehittymistä tarjoamalla mahdollisuuksia opinnäytteen laatimiseen ja tutkimusta avustaviin tehtäviin.

FM-tutkinnon (120 op) rakenne

 • Tutkimusalan linja: vähintään 90 op maantieteen syventäviä pääaineopintoja sekä 30 op vapaavalintaisia opintoja
 • Opettajan linja: 60 op maantieteen syventäviä pääaineopintoja sekä opettajan pedagogiset opinnot 60 op

 

3. SIJOITTUMINEN ERI AMMATTIALOILLE

Tutkimusalan linjan koulutus antaa valmiuksia erilaisiin asiantuntijatehtäviin elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla. Maantieteilijät sijoittuvat yleisesti kehittämis-, johtamis-, tutkimus- ja kansainvälisiin tehtäviin sekä alue-, yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelutehtäviin hallinnon eri tasoilla. Elinkeinoelämän ja yrityssektorin työtehtäviä on monilla eri aloilla, kuten suunnittelun, aluekehitys- ja ympäristöhankkeiden konsultoinnin, viestinnän, informaatioteknologian, logistiikan ja kuljetusten parissa sekä matkailu- ja kustannusalalla. Maantieteilijöitä työskentelee myös aikuiskasvatuksessa ja erityyppisissä järjestöissä. Geoinformatiikan osaaminen on lisännyt ja monipuolistanut maantieteilijöiden kysyntää monilla aloilla. Opettajan linjan koulutus antaa pätevyyden opettajan tehtäviin maantieteessä ja sivuaineista riippuen myös muissa oppiaineissa (yleensä biologia). Sivuaineilla on suuri merkitys maantieteilijän asiantuntijuuden rakentumisessa, ja koulutusohjelma tukee tätä tarjoamalla joustavia ja monipuolisia mahdollisuuksia sivuaineiden valinnassa.

Työelämävalmiuksien ja asiantuntijuuden kehittymistä tuetaan maantieteen tutkinnoissa työelämään orientoivien opintojen, opintojen ohjauksen, työharjoittelun sekä aktiivisen ja monipuolisen sidosryhmäyhteistyön keinoin. Maantieteen alumnit vierailevat vuosittain laitoksella ja kertovat työtehtävistään, urapolustaan sekä opintoihin liittyvistä valinnoistaan. Koulutukseen kuuluu myös opintojaksoja, joilla opiskelija analysoi tutkinnon suorittamisen aikana kertynyttä asiantuntemustaan suhteessa työelämän mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin sekä kehittää työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Työelämäyhteyksiä vaalitaan lisäksi erikoiskursseilla, jotka sisältävät vierailuluentoja tai vierailuja organisaatioihin, joissa maantieteilijät tyypillisesti työskentelevät. Opinnäytteet ja työharjoittelu ovat myös erinomainen mahdollisuus luoda suhteita työelämään. Koulutuksessa otetaan huomioon myös elinikäinen oppiminen tukemalla opinnoissa tiedonhankintataitoja ja verkostoitumista.

 

4. OPINTOJEN SUORITTAMINEN JA OPINTONEUVONTA

Ajantasaiset tiedot maantieteen opiskelusta löytyvät maantieteen ja geologian laitoksen verkkosivuilta ja maantieteen osaston ilmoitustauluilta.

 

Opetukseen osallistuminen ja opintojen suorittaminen

Tutkintojen suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava tutkintovaatimusten mukaiseen opetukseen. Läsnäolo erityisesti pienryhmäopetuksessa, kuten seminaareissa ja harjoitustöissä sekä harjoituksiin liittyvillä luennoilla ja demoilla, on välttämätöntä. Poissaolot tai annettujen aikataulujen noudattamatta jättäminen voivat johtaa suorituksen hylkäämiseen tai vähintäänkin arvosanan alentamiseen. Harjoitustyöt tulee palauttaa ajallaan, sillä määräajan päätyttyä opettajat eivät ole enää velvollisia ottamaan niitä vastaan. Opiskelijan töissä tai lomamatkoilla käymisestä aiheutuvat poissaolot eivät oikeuta joustoihin opintovaatimuksissa.

Osa maantieteen opinnoista, lähinnä luennot ja kirjallisuuskuulustelut, on tarkoitettu kaikille pääaine- ja sivuaineopiskelijoille. Joillain opintojaksoilla tehdään tarvittaessa karsintaa. Karsinta perustuu siihen, mihin sivuainekokonaisuuteen opiskelijalla on opinto-oikeus. Esimerkiksi moniin harjoitustöihin pääaineopiskelijoiden lisäksi hyväksytään pääsääntöisesti vain aineenopettajan sivuainekokonaisuutta suorittavia sivuaineopiskelijoita. Osa opintojaksoista on tarkoitettu vain maantieteen pääaineopiskelijoille. Joskus kurssille pääsyn edellytyksenä voi olla, että tietyt opintojaksot on suoritettuina. FM-opintoihin siirryttäessä LuK-opintojen tulee olla pääsääntöisesti suoritettuna. Mikäli maisterivaiheen opintojaksoille on karsintaa, etusijalla ovat LuK-tutkinnon suorittaneet tai LuK-opintonsa päättäneet pääaineopiskelijat.

Kaikille opintojaksoille (luennot, harjoitustyöt, seminaarit, kirjallisuuskuulustelut, erikois- ja kenttäkurssit) ilmoittaudutaan NettiOpsussa määräaikaan mennessä, ellei toisin ilmoiteta.

 

Opintoneuvonta

Yleisestä opintoneuvonnasta vastaavat maantieteen yliopistonlehtori ja amanuenssi. Koko neuvontahenkilöstö yhteystietoineen ja vastuutehtävineen esitellään laitoksen verkkosivuilla (ks. kohta ”Henkilökunta”). Ensimmäisenä opiskeluvuotena opettajatutorit (= opintoneuvojat) yhteistyössä opiskelijatutorien kanssa tutustuttavat opiskelijat laitoksen henkilökuntaan, tiloihin ja toimintaan.

 

Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) sekä LuK-tutkinnon että FM-tutkinnon alussa. HOPS:n avulla opiskelija määrittää omille opinnoilleen tavoitteet ja aikataulun. Suunnitelma auttaa opiskelijaa seuraamaan opintojensa etenemistä sekä asiantuntemuksensa kehittymistä.

LuK-tutkinnon HOPS tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opettajatutorien ohjaamissa pienryhmissä, minkä jälkeen opiskelija on itse vastuussa suunnitelman päivittämisestä. LuK-tutkintoon liittyvissä opintovalinnoissa ensisijainen neuvoja on maantieteen yliopistonlehtori.

FM-tutkinnon HOPS:n laatiminen aloitetaan LuK-tutkinnon loppuvaiheessa ja suunnitelman tulee olla valmis FM-opintoja aloitettaessa. FM-tutkinnon alustaviin suunnitelmiin ohjausta saa opintoneuvojilta, mutta tutkinnon edetessä ensisijainen ohjaaja on oma graduohjaaja tai opiskelijan erikoistumisalaa lähinnä oleva professori.

Tutkintotodistuksen kokonaisuusmerkintöjä (LuK/FM) hakiessaan opiskelija esittää päivitetyn HOPS:n. Suunnitelmassa on määritelty, mitkä opinnot tutkintoon sisällytetään ja millaisista kokonaisuuksista tutkinto koostuu.

 

Kuulustelujen ja muiden suoritusten yleisiä sääntöjä

 • Luentosarjojen ja harjoitustöiden päättökuulusteluihin järjestetään kolme yrityskertaa lukuvuoden aikana. Tämän jälkeen kuulustelua ei voi enää suorittaa, ellei siitä erikseen sovita. Ensimmäinen päättökuulustelu järjestetään yleensä välittömästi luentosarjan tai harjoitustöiden loputtua, uusinnat erikseen ilmoitettavina tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai kesätentissä.
 • Kirjallisuuskuulustelut suoritetaan erikseen ilmoitettavina yleisinä tenttipäivinä. Yhtenä tenttikertana saa suorittaa enintään kaksi erillistä kuulustelua.
 • Kesätenteissä tentittäviä opintoja ei ole rajoitettu, mutta silloinkin yhtenä tenttikertana voi suorittaa enintään kaksi erillistä kuulustelua. Kesätentteihin ilmoittaudutaan toukokuussa.
 • Joidenkin opintojaksojen suorittaminen edellyttää opintopäiväkirjan pitämistä tai muita vaihtoehtoisia suoritustapoja, kuten esseitä ja raportteja, joista ohjeet annetaan erikseen. Opettajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä myöhään saapuneita opintosuorituksia. 
 • Joitain maantieteen kuulusteluja on mahdollista suorittaa sähköisenä tenttinä.
 • Harjoitustehtävien ja opinnäytetöiden yhteydessä syntyvät paikkatietoaineistot sijoitetaan Turun yliopiston Paikkatietoarkistoon (ohjeistus laitoksen verkkosivuilla).
 • Kirjallisuuskuulusteluihin, opintojaksojen uusintakuulusteluihin ja kesätentteihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti NettiOpsussa.

 

Tilat ja aineistot

Maantieteen ja geologian laitoksella on opiskelijoiden käytössä erilaisia tila-, laite- ja aineistoresursseja. Opiskelutiloja ovat mm. laboratoriot ja kirjastot, mikroluokka, kurssisali sekä yhdessä biologian laitoksen kanssa ylläpidetty UTU-LCC -työtila. Opiskelijoiden käytettävissä on myös kenttätyövälineitä ja mittalaitteita sekä monipuolisia aineistoja ja kokoelmia. Laitoksen verkkosivuilla on ajantasainen kuvaus näistä resursseista.

 

Kansainvälistyminen osana tutkintoa

Kaikissa yliopistotutkinnoissa tulisi olla kansainvälistymistä tukeva osio, joka voi sisältää esimerkiksi opintoja tai työharjoittelua ulkomailla, kieliopintoja tai vaikkapa toimimista kansainvälisten opiskelijoiden tutorina. Maantieteen koulutusohjelmassa on mahdollista kehittää hyvät valmiudet kansainvälisiin tehtäviin.

Maantieteessä on aktiiviset ja toimivat opiskelijavaihto-ohjelmat, joiden kautta osa maantieteen opinnoista voidaan suorittaa ulkomaisissa yliopistoissa. Tällaisia ovat esimerkiksi NordPlus, Erasmus ja North-South-South -opiskelijavaihto-ohjelmat. Ulkomailla suoritetuilla tutkintoon soveltuvilla opinnoilla voidaan korvata Turun yliopiston samantasoisia pakollisia opintoja tai ne voidaan lukea hyväksi valinnaisina pääaineen opintoina. Laitoksen vaihto-ohjelmien yhdyshenkilöt löytyvät verkkosivuilta (ks. neuvontahenkilökunta). Yliopisto järjestää ohjelmista yleisiä tiedotustilaisuuksia, joista tiedotetaan yliopiston verkkosivuilla. Ulkomailla suoritettavien opintojen ajoitus ja soveltuvuus tutkintoon tulee ennakoida henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadinnassa. Lisätietoja opiskelusta ulkomailla saa yliopiston verkkosivuilta.

Maantieteen oppiaineessa tarjotaan englanninkielistä opetusta erityisesti osana FM-tutkinnon opintoja, minkä lisäksi laitoksen koordinoima Development Studies -opintokokonaisuus on kokonaisuudessaan englanninkielinen. Laitoksella vierailee runsaasti luennoitsijoita ja tutkijoita eri puolilta maailmaa. Kansainvälisten tutkimushankkeiden puitteissa opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus tehdä opinnäytteitä tai tutkimusavustajan tehtäviä. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa kansainvälinen työharjoittelu.   

 

Työharjoittelu

Työharjoittelu on tärkeä osa opiskelijan erikoistumista erityisesti FM-tutkinnon vaiheessa. Työharjoittelun tavoitteina on syventää opiskelijan erikoistumista, kehittää työelämävalmiuksia sekä tukea työelämäyhteyksien muodostumista.

Työharjoittelu ja sidosryhmäyhteistyö ovat usein kytköksissä toisiinsa. Laitoksella on useita tärkeitä sidosryhmiä, jotka tarjoavat joka vuosi harjoittelupaikkoja maantieteen opiskelijoille. Työharjoittelumahdollisuuksia kannustetaan myös etsimään opiskelijaa itseään kiinnostavilta aloilta ja tahoilta. Työharjoittelu on myös mahdollista yhdistää opinnäytteen laatimiseen. Opiskelijoille välitetään sidosryhmiltä silloin tällöin myös lyhyempiä projekti- tai tilaustyömahdollisuuksia.

FM-tutkinnon tutkimusalan linjan maantieteen syventäviin opintoihin suositellaan sisällytettäväksi 6 op:n laajuinen (3 kk) työharjoittelu. Opettajan linjalla työharjoittelu sisältyy opettajan pedagogisiin opintoihin; opettajaksi opiskelevat voivat sisällyttää tutkintonsa erikoistumisopintoihin sen lisäksi enintään 2 op:n työharjoittelun. Opintojakson kuvaus ja vaatimukset löytyvät opinto-oppaasta maantieteen erikoistumisopintojen kohdalta (MAAN7891 Työharjoittelu 6 op).

LuK-tutkinnon maantieteen valinnaisiin opintoihin voi myös sisällyttää työharjoittelujakson. LuK-vaiheen työharjoittelu tukee opintosuunnittelua ja oman erikoistumissuunnan löytymistä sekä motivoi tavoitteelleen opiskeluun. Harjoittelu ei voi kuitenkaan sisältyä pääaineen perus- ja aineopintojen 90 opintopisteen minimilaajuuteen LuK-tutkinnossa. LuK-tutkinnon aikana suoritettua työharjoittelua ei voi pääsääntöisesti sisällyttää FM-tutkinnon maantieteen syventäviin erikoistumisopintoihin.

Tarkemmat ohjeet työharjoittelusta löytyvät laitoksen verkkosivuilta.

 

Valmistuminen

Tutkintotodistusta varten haetaan kokonaisuusmerkinnät seuraavista opinnoista:

 • pääaineopinnoista,
 • kaikista yli 20 opintopisteen laajuisista sivuaineopinnoista sekä
 • yli 20 opintopisteen laajuisista (saman kielen) kieliopinnoista (Kielikeskus).

Merkinnän maantieteen pää- ja sivuaineopinnoista sekä Development Studies -opintokokonaisuudesta saa maantieteen osaston toimistosta. Muiden aineiden sivuainemerkinnät haetaan ko. laitosten kansliasta tai toimistosta. Kokonaisuusmerkintään liittyy kokonaisarvosana, joka lasketaan arvosteltujen opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona.

Kokonaisuusmerkintää hakiessaan, opiskelija esittää ajantasaisen opintosuunnitelmansa (HOPS), jossa hän määrittelee, mitkä opinnot hän haluaa sisällyttää kokonaisuuteen (esim. maantieteen pääaineopinnot LuK- tai FM-tutkintoa varten). Kun merkintä on pyydetty toimistosta, kokonaisuuden tarkistaa sisällöllisesti maantieteen yliopistonlehtori tai professori.

Tutkintotodistukset haetaan matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Valmistumiseen liittyvät ohjeet sekä tutkinnon anomuslomakkeet löytyvät matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta (www.sci.utu.fi).

 

Opetuksen kehittäminen

Opetuksen kehittämiseksi opiskelijoiden toivotaan antavan palautetta opintojaksoista sekä vuosittain koko lukuvuoden opetuksesta ja laitoksen muusta toiminnasta (verkkolomakkeella tehtävä lukuvuosikysely). Lukuvuosipalautteessa esille nousseista kehittämisajatuksista keskustellaan opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisessä tilaisuudessa syksyisin. Palautekeskustelun johtopäätökset välittyvät opetussuunnitelmatyöhön ja laitoksen yleisen toimintakulttuurin kehittämiseen.

Lisäksi tehdään kyselyitä juuri valmistuneille opiskelijoille (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Turun akateemiset rekrytointipalvelut) ja alumneille. Kyselyiden palautteita sekä erillisissä keskustelutilaisuuksissa saatavia huomioita hyödynnetään opetuksen kehittämisessä.

 

Ainejärjestö

Maantieteen ja biologian opiskelijoilla on yhteinen ainejärjestö Synapsi ry. Ainejärjestö organisoi opiskelijayhteisön vapaamuotoista toimintaa sekä ajaa aktiivisesti opiskelijoiden etua yliopiston hallinnon eri tasoilla. Lisätietoja Synapsin verkkosivuilla http://synapsi.utu.fi/.

 

Maisteriohjelmat

Maantieteen ja geologian laitos osallistuu monitieteisen maisteriohjelman: Master's Degree Programme in Environmental Sciences toteuttamiseen. Maantieteellinen orientaatio korostuu erityisesti ohjelman Spatial and Ecological Interactions -erikoistumislinjassa. Tarkempia tietoja maisteriohjelmasta on tiedekunnan verkkosivuilla (www.sci.utu.fi).

 

Tohtoriohjelmat

Turun yliopistossa on koko yliopiston laajuinen tutkijakoulu UTUGS (http://www.utu.fi/fi/Tutkimus/tutkijakoulu/Sivut/home.aspx), joka kattaa kaikki yliopiston edustamat tieteenalat. Kaikki Turun yliopistoon väitöskirjaansa valmistelevat tohtorikoulutettavat kuuluvat sen piiriin. Vuonna 2013 on perusteilla UTUGS:n alainen biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma.

Vuosina 2013 - 2014 toimintaansa jatkaa myös joitakin valtakunnallisia opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomen Akatemian rahoittamia verkostomuotoisia tohtoriohjelmia, joissa maantieteen osasto on mukana. Tällainen on mm. maantieteen valtakunnallinen tohtoriohjelma.

 

5. SIVUAINEOPISKELU MAANTIETEEN koulutusohjelmassa

Maantieteen opinnot sopivat monien oppiaineiden ja koulutusohjelmien sivuaineeksi. Maantieteen koulutus antaa valmiuksia monenlaisiin yhteiskunnan ja elinkeinoelämän asiantuntijatehtäviin.

Turun yliopiston opiskelijat voivat hakea maantieteen sivuaineoikeutta suoritettuaan omassa pääaineessaan yhden vuoden opinnot. Sähköisen hakulomakkeen voi täyttää maantieteen ja geologian laitoksen verkkosivuilla (ks. kohta ”Opiskelu”). Lisätietoja saa laitoksen verkkosivuilta tai maantieteen osaston toimistosta. Åbo Akademin opiskelijat voivat hakea sivuaineoikeutta samalla lomakkeella. Heidän tulee lisäksi hakea JOO-opinto-oikeutta opintosuoritusten kirjaamiseksi opintorekisteriin ja ilmoittaa JOO-hakemuksesta sivuainehakemuksessaan.

 

Kokonaisuudet, kiintiöt ja hakuajat

 

Maantieteen lyhyt (25 op) tai pitkä (60 op) sivuainekokonaisuus

(Maantieteen ”perus- ja aineopinnot”)

 • Ei kiintiöitä
 • Hakuaika ko. opetusperiodin alkuun mennessä.

Molemmissa sivuainekokonaisuuksissa on yksi pakollinen opintojakso: MAAN6091 Johdatus maantieteeseen 5 op. Muut opinnot valitaan pääsääntöisesti maantieteen perus- ja aineopinnoista. Myös maantieteen maisteriopintojen erikoiskursseille on mahdollista osallistua, mikäli ne tukevat opiskelijan suuntautumista. Muista tarkistaa erityisesti syventävillä kursseilla edeltävien opintojen vaatimukset sekä opintojen soveltuvuus tutkintoosi.

Huom! Harjoitustyökurssien ja erikoiskurssien osallistujamäärää joudutaan yleensä rajoittamaan. Perus- ja aineopintotason kursseille etusija on maantieteen pääaineopiskelijoilla sekä aineenopettajan sivuaineopintoja suorittavilla opiskelijoilla. Maisteriopintojen kursseille etusija on maantieteen pääaineopiskelijoilla.

 

Maantiede toisena opetettavana aineena (60 op)

Aineenopettajan sivuaineopinnot (60 op) antavat pätevyyden opettaa maantiedettä toisena opetettavana aineena. Kokonaisuuden opinnoista muodostuu kattava kokonaiskuva maantieteestä oppiaineena. Opinnot tukevat maantieteen opettajan työssä keskeisten tiedollisten ja taidollisten valmiuksien kehittymistä.

 • Vuosittaiset kiintiöt: 1) 10 biologian opiskelijaa (hyväksytty biologian aineenopettajan linjalle, TY), 2) 5 muuta opettajaopiskelijaa (muut aineenopettajat, luokanopettajat, TY, ÅA, erillisopiskelijat)
 • Hakuaika keväisin huhtikuun loppuun mennessä.
 • Kokonaisuuteen liittyvät opintovaatimukset on kuvattu opinto-oppaassa.

 

Aineenopettajan laajat maantieteen sivuaineopinnot (120 op)

Maantieteessä on mahdollista suorittaa myös aineenopettajan laajat maantieteen sivuaineopinnot 120 op, jotka antavat pätevyyden opettaa maantiedettä lukiossa ensimmäisenä tai ainoana opetettavana aineena. Opinnot antavat laaja-alaisen maantieteen pohjakoulutuksen sekä mahdollistavat tutkimusperustaisen erikoistumisen yhteen tai useampaan maantieteen osalohkoon tai ongelmakenttään.

Opinnot koostuvat maantieteen perus- ja aineopinnoista (Maantiede toisena opetettavana aineena -sivuainekokonaisuus 60 op) sekä maantieteen syventävistä opinnoista (60 op suoritetaan samojen vaatimuksen mukaisesti kuin maantieteen opettajan linjan pääaineopinnot). Syventävät opinnot sisältävät maantieteen pro gradu -tutkielman 20 op.

Maantiede toisena opetettavana aineena -sivuainekokonaisuuden suorittanut opiskelija voi hakea oikeutta suorittaa laajempaa aineenopettajan sivuainekokonaisuutta. Hakuaika on huhtikuun loppuun mennessä. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Edellä mainitut kiintiöt (10 + 5) koskevat ainoastaan Maantiede toisena opetettavana aineena -sivuainekokonaisuutta 60 op. Syventäviin opintoihin otetaan sivuaineopiskelijoita harkinnanvaraisesti.

 

Yksittäiset maantieteen opintojaksot

Yksittäisiä opintojaksoja, lähinnä luentoja tai kirjatenttejä, voi suorittaa ilman sivuaineoikeutta. Harjoitustöihin ja erikoiskursseille ovat pääaineopiskelijat ja varsinaisen sivuaineoikeuden saaneet sivuaineopiskelijat aina etusijalla.

 

Muut väylät maantieteen opintoihin

Maantiedettä on mahdollista päästä opiskelemaan myös erillisvalintojen kautta (tutkintotavoitteinen opiskelu) ja pienempiä kokonaisuuksia on mahdollisuus suorittaa JOO-opintoina tai erillisopintoina.

Maantieteen koulutusohjelman erillisvalintoja ovat:

1. Muista suomalaisista yliopistoista tai tiedekunnista siirtoa anovat, jotka eivät ole suorittaneet alempaa korkeakoulututkintoa (opinto-oikeus alempaan ja ylempään tutkintoon).

2. Alemman korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla yliopistossa suorittaneet (opinto-oikeus ylempään tutkintoon).

3. Suomalaisen ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet (opinto-oikeus ylempään tutkintoon).

4. Avoimen yliopiston väylän valinta (opinto-oikeus alempaan ja ylempään tutkintoon).

JOO-opintoina ja erillisopintoina voi pääsääntöisesti suorittaa vain muutamia yksilöityjä opintojaksoja tai suppeita opintokokonaisuuksia. JOO-opiskelijat ja erillisopiskelijat voivat kuitenkin hakea viiden (5) opiskelijan vuosittaisessa kiintiössä oikeutta suorittaa maantieteessä toisen opetettavan aineen opinnot. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta hyväksyy opiskelijat maantieteen lausunnon perusteella. Ajankohtaista tietoa opiskelijavalinnoista ja valinnan perusteista on saatavilla laitoksen verkkosivuilta (ks. kohta ”Opiskelu”).

 


Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies