Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma (LuK)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Ajoituskaaviot ja tutkintorakenne (pdf 226 kB.)

OPINTO-OPAS 2014-2016

Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, LuK

Ratkaistaessa ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin liittyviä ongelmia fysikaalisten tieteiden tutkimuksella on keskeinen asema. Lisäksi maailmankaikkeuden salaisuuksien paljastamiseen tarvitaan henkilöitä, joille teoreettinen mallintaminen ja havainnointi kvanteista kvasaareihin ovat osa jokapäiväistä elämää.

Näihin tehtäviin fysikaalisissa tieteissä koulutetaan asiantuntijoita antamalla laajapohjaista peruskoulutusta fysiikassa ja tähtitieteessä kansainvälisessä ja nuorekkaassa ympäristössä. Syventävien opintojen vaiheessa opiskelija voi kurssivalinnoillaan suunnata omaa erityisosaamistaan kiinnostuksensa mukaan. Koska tulevaisuuden huippuosaajat tulevat työskentelemään kansainvälisissä työyhteisöissä ja heiltä vaaditaan laaja-alaista ja monitieteellistä osaamista, ovat nämä asiat keskeisessä asemassa myös fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmassa.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet luonnontieteiden kandidaatit voivat ilman eri hakemusta siirtyä suorittamaan oman koulutusohjelmansa maisterin tutkintoa tai he voivat pyrkiä muihin yliopistoihin tai korkeakouluihin joko kotimaassa tai ulkomailla.

TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

Laajapohjaisen koulutuksen ansiosta valmistuneet maisterit voivat sijoittua hyvinkin moninaisiin asiantuntijatehtäviin. Koska usein työsuhteen kannalta tärkeäksi asiaksi muodostuu erityisosaaminen, kannattaa opiskelijan jo opintovalinnoissaan kiinnittää huomiota näiden taitojen vahvistamiseen. Työpaikkoja tarjoavat mm. teollisuusyritykset, valtion eri laitokset, kunnallisella puolella työterveyspiirit ja sairaalat tai yliopistot ja korkeakoulut. Usein avautuva mahdollisuus on myös oman yrityksen perustaminen. Sijoittuminen tapahtuu useasti tutkimus- tai tuotekehitystehtäviin, mutta myös kaupallisiin tai hallinnollisiin vakansseihin. Laajeneva kansainvälinen yhteistyö avaa työpaikkoja sekä kotimaisiin että ulkomaisiin tutkimuslaitoksiin ja teollisuuteen. Osa valmistuvista maistereista sijoittuu yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, lukioiden, peruskoulujen ja yritysten opetus- ja koulutustehtäviin. Tutkijanuraa suunnitteleville avautuu mahdollisuuksia jatko-opiskeluun hyvin kansainvälisessä ilmapiirissä.

OPINTOJEN SUORITTAMINEN

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat pääaineen perus- ja aineopinnot sekä sivuaine- ja kieliopinnot, joiden yhteismäärä on 180 op. Sivuaineopintoja tutkintoon kuuluu kaksi vähintään 25 op kokonaisuutta tai yksi vähintään 60 op sivuainekokonaisuus. Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelman kurssien menestyksellinen suorittaminen edellyttää ohjeellisten ajoituskaavioiden seuraamista ja edellisten kurssien tenttimistä ennen seuraavia kursseja. Koulutuksen alussa opinnot ovat yhteisiä kaikilla erikoistumisaloilla, mutta poikkeavat toisistaan sivuaineiden osalta toisen vuoden alusta lähtien. Opintojen alussa erityisesti ensimmäisen vuoden aikana on runsaasti matematiikan opintojaksoja matemaattisen pohjan hankkimiseksi fysiikan opiskelulle.

Oma erikoistumisala valitaan toisen lukuvuoden keväällä. Mahdolliset erikoistumisalat ovat kokeellinen fysiikka, teoreettinen fysiikka, tähtitiede tai fysiikan opettajan erikoistumisala, näistä suoritetaan 25 op laajuinen kokonaisuus. Vaikka kaikki erikoistumisalat tähtäävät tiettyyn maisteriohjelmaan, voi maisteri-ohjelman valita vapaasti. Se voi kuitenkin vaatia uuden erikoistumisalan aineopintojen suorittamista siltaopintoina. LuK-tutkinnon pääaine on kaikilla fysiikka.

Filosofian maisterin tutkinto

Filosofian maisterin tutkintoon kuuluu pääaineen syventäviä opintoja, Pro gradu –tutkielma ja mahdollisesti sivuaineopintoja. Tutkinnon kokonaislaajuus on 120 op. Fysiikan ja tähtitieteen laitoksella on neljä maisterivaiheen tutkinto-ohjelmaa: fysiikan, teoreettisen fysiikan, tähtitieteen ja avaruusfysiikan ja fysiikan opettajan tutkinto-ohjelmat. Fysiikan tutkinto-ohjelmassa on materiaalitutkimuksen ja lääketieteellisen tekniikan fysiikan erikoistumisalat. FM-tutkinnon pääaine voi olla tutkinto-ohjelmasta riippuen fysiikka, materiaalitiede, teoreettinen fysiikka tai tähtitiede.

TUTKINTO-OHJELMAT

Luonnontieteen kandidaatin tutkinto-ohjelman erikoistumisalat

Kokeellisen fysiikan erikoistumisala tähtää lähinnä tutkijoiden ja erikoisosaajien koulutukseen korkeakouluja ja teollisuutta varten. Erikoistumisala antaa laajapohjaisen kokeellisen fysiikan peruskoulutuksen, jonka jälkeen maisteri-ohjelman voi valita useasta eri vaihtoehdosta joko omalla laitoksella tai muualla. Erikoistumisalalla perehdytään kaikkiin fysiikan aloihin eurooppalaisen suosituksen mukaisesti ja opitaan tekemään fysikaalisia mittauksia ja raportoimaan niiden tuloksia. Sivuaineeksi suositellaan matematiikan lisäksi informaatioteknologiaa tai kemiaa.

Teoreettisen fysiikan erikoistumisala on tutkijakoulutuskeskeinen ja useimmat opiskelijat tähtäävät tohtorin tutkintoon ja akateemiseen uraan. Teoreettisia fyysikoita työllistyy kuitenkin myös mm. vakuutus- ja rahoitusalalle. Erikoistumisalan luonnollinen jatke on teoreettisen fysiikan maisteriohjelma. Sivuaineeksi suositellaan 60 op matematiikkaa. 

Tähtitiede on monipuolinen tutkimusala, joka sisältää sekä käytännön havaintotyötä teleskoopeilla että teoreettista astrofysiikkaa. Tähtitieteen erikoistumisala on tutkijakoulutuskeskeinen ja tähtää tutkijan ammattiin näillä osa-alueilla. Erikoistumisalan luonnollinen jatke on tähtitieteen ja avaruusfysiikan maisteriohjelma. Erikoistumisala tarjoaa myös hyvän pohjan muihin fysiikan alan työtehtäviin sekä opettajan ammattiin. Sivuaineeksi suositellaan informaatioteknologiaa ja menetelmäopintoja

Fysiikan opettajan erikoistumisalalla ei ole omia kursseja, vaan opiskelijat suorittavat yleensä kolmannen opetettavan aineen perusopinnot tai täydentävät toisen opetettavan aineen opintoja. Tavallisesti toinen opetettava aine on joko matematiikka tai kemia, josta suoritetaan laajat sivuaineopinnot (60 op) jo LuK-tutkinnossa.  

Filosofian maisterin tutkinto-ohjelmat

Fysiikan tutkinto-ohjelmassa on valittavana kaksi erikoistumisalaa:

Materiaalitutkimuksen erikoistumisalan opinnot antavat opiskelijalle monipuoliset valmiudet ymmärtää ja kehittää erityyppisten materiaalien rakennetta ja ominaisuuksia yksittäisistä molekyyleistä ja nanohiukkasista metalli- komposiitti- ja puolijohdekerrosmateriaaleihin. Teoriaopintoja täydentävät kokeelliset menetelmäkurssit, joissa mittausmenetelmien fysikaalisten periaatteiden lisäksi tutustutaan teollisessa tuotekehityksessä yleisten tutkimuslaitteiden toimintaan ja käyttöön. Siltana teoreettisen ja kokeellisen tutkimuksen välillä toimii moderni laskennallinen materiaalitutkimus, johon ohjelma tarjoaa hyvät mahdollisuudet. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua myös monipuoliseen tutkimukseen, jossa aiheet vaihtelevat soveltavista tuotekehitysprojekteista kiihdytinpohjaiseen molekyylien, klustereiden ja pintojen rakenteen perustutkimukseen sekä teoreettiseen materiaalitutkimukseen. Opintoja on mahdollista vielä täydentää sivuaineella, jonka voi valita esim. kauppakorkeakoulusta. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvan pääaine on joko fysiikka tai materiaalitiede.

Lääketieteellisen tekniikan fysiikan erikoistumisala tutustuttaa opiskelijan kiinteiden materiaalien rakenteisiin, niiden tutkimusmenetelmiin sekä lääketieteen tekniikkaan, mittausmenetelmiin ja biolääketieteen tutkimuksen instrumentaatioon. Opintokokonaisuus tukee koulutusohjelmasta valmistuvien mahdollisuuksia toimia tutkimus- ja kehitystehtävissä bioalan instrumentaatiota kehittävissä ja hyödyntävissä organisaatioissa sekä antaa hyvät valmiudet sairaalafyysikkokoulutukseen aikoville. Erikoistumisalalle valitaan vuosittain viisi opiskelijaa opintomenestyksen perusteella. Pääaine on fysiikka ja pakollinen sivuaine biolääketieteen tekniikka.

Fysiikan opettajan tutkinto-ohjelmassa maisterivaiheen opinnoissa opiskellaan mm. opettajille räätälöityjä fysiikan syventäviä kursseja ja puolet opinnoista koostuu opettajan pedagogisista opinnoista harjoitteluineen. Pro gradun voi tehdä didaktisena graduna tai jonkin fysiikan koulutusohjelman pääaineesta. Opettajan pedagogisiin haetaan erillisessä haussa, jonka päättymispäivä on tavallisesti tammikuun lopussa. Opettajan pedagogisiin opintoihin valitaan vuosittain 10 fysiikan aineenopettajaksi opiskelevaa.

Teoreettisen fysiikan tutkinto-ohjelma on tutkijakoulutuskeskeinen. Teoreettisessa fysiikassa perehdytään moderniin teoreettiseen kvanttifysiikkaan, esimerkiksi kvantti-informaatioon ja kvanttioptiikkaan. Lisäksi voi erikoistua hiukkasfysiikkaan ja kosmologiaan. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvan pääaine on teoreettinen fysiikka.

Opiskelija voi painottaa opintojaan teoreettisesti myös teoreettisen fysiikan tutkinto-ohjelman ulkopuolella.  Tähtitieteen ja avaruusfysiikan tutkinto-ohjelmassa voi painottua teoreettiseen astrofysiikkaan ja fysiikan tutkinto-ohjelmassa materiaalitutkimuksen erikoistumisalalla voi painottua laskennalliseen materiaalifysiikkaan.  

Tähtitieteen ja avaruusfysiikan tutkinto-ohjelma (Master’s Degree Programme in Astronomy and Space Physics) on tutkijakoulutuskeskeinen. Opinnot suoritetaan enimmäkseen englanninkielisinä yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Opinnoissa perehdytään tähtitieteen ja avaruusfysiikan teoreettisiin ja kokeellisiin osa-alueisiin ja niitä voi painottaa avaruusfysiikkaan, teoreettiseen tai havaitsevaan astrofysiikkaan. Teoreettinen astrofysiikka perehdyttää astrofysiikan ilmiöiden mallintamiseen. Havaitsevan astrofysiikan opiskelijat  perehtyvät myös havaintomenetelmiin ja havaintoaineiston analysointiin eri aallonpituuksilla. Avaruusfysiikan opinnot tarjoavat mallinnuksen ja havaintojen analysoinnin lisäksi mahdollisuudet perehtyä myös elektroniikan laiterakentamiseen ja avaruussäteilyn mittaamisessa käytettäviin ilmaisimiin. Opinnot kattavat myös ohjelmoinnin sekä numeeristen että statististen menetelmien perusteet, sekä spektroskopian, säteilymekanismien ja hydrodynamiikan perusteet, stellaari astrofysiikkaa, korkean energian astrofysiikkaa sekä galaksit ja kosmologia tutkimusalueen. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvan pääaine on joko tähtitiede tai fysiikka.

 


Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet