Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Maantieteen tutkinto-ohjelma (LuK)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Luk -tutkinnon rakenne ja opintojen ajoitus (pdf 10 kB.)

Sisällysluettelo:

1. Maantieteen tutkinto-ohjelman (LuK) tavoitteet

2. Maantieteen LuK-tutkinnon rakenne

3. Opintojen suunnittelu ja suorittaminen

 • Opetukseen osallistuminen ja opintojen suorittaminen
 • Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat ja opintoneuvonta
 • Valmistuminen

1. Maantieteen tutkinto-ohjelman (LuK) tavoitteet

 

Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto maantieteessä tarjoaa laaja-alaiset maantieteelliset perustiedot ja menetelmällisen osaamisen sekä valmiudet jatkaa maisteriopintoihin maantieteessä, lähitieteenaloilla tai esimerkiksi monitieteisissä maisteriohjelmissa. Tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen, ja se suoritetaan pääsääntöisesti kolmessa vuodessa.

 

Maantieteen (LuK) tutkinto-ohjelma:

 • perustuu korkealaatuiseen tieteelliseen tutkimukseen ja osaamiseen,
 • tukee opiskelijan tavoitteellista suuntautumista ja erikoistumista,
 • antaa laaja-alaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet maantieteen tutkimukseen ja opetukseen, ja
 • kehittää opiskelijan asiantuntijuutta ja työelämävalmiuksia sekä tukee elinikäistä oppimista.

 

 

2. Maantieteen LuK-tutkinnon rakenne

 

Maantieteen LuK-tutkinnossa opiskellaan maantiedettä laaja-alaisesti ja opiskelijan erikoistuminen muodostuu sivuainevalinnoista sekä maantieteen opinnäytteen aihepiiristä. Tutkinnon pääaine on maantiede.

 

Maantieteen LuK-tutkinto (180 op) koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • Maantieteen perus- ja aineopinnot: vähintään 90 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot: vähintään 12 op
 • Pakolliset sivuaineopinnot: 6 op (tilastotiede)
 • Sivuaineopinnot: 1 x 60 op tai 2 x 25 op (opettajat 1 x 60 op)
 • Muut vapaavalinnaiset opinnot: tutkinnon vähimmäislaajuus täyteen

 

Maantieteen perusopinnot suoritetaan ensimmäisen opintovuoden aikana. Maantieteen aineopinnot jakautuvat kaikille kolmelle vuodelle ja ne koostuvat temaattisista kokonaisuuksista. Aineopintoihin sisältyy tutkinnon opinnäyte, LuK-tutkielma (6 op), joka laaditaan kolmannen opintovuoden keväällä.

 

Tutkintoon sisältyvät pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (12 op) tarjoaa kielikeskus ja ne suoritetaan pääsääntöisesti ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana. Kirjallisen työn laatimiseen liittyvä suomen kielen opetus (1 op) on integroitu LuK-tutkielman ohjausprosessiin ja se suoritetaan kolmannen vuoden keväällä.

 

Sivuaineopinnot ajoittuvat pääosin toiseen ja kolmanteen opintovuoteen. Pakollisina sivuaineopintoina suoritetaan ensimmäisen vuoden keväällä tilastotieteen kurssi (6 op). Muilla sivuainevalinnoilla opiskelija voi muokata maantieteen tutkintoa ja omaa asiantuntemustaan haluamaansa suuntaan. Tutkinnon vähimmäislaajuuteen tulee sisällyttää joko kaksi lyhyttä (25 op) sivuainetta tai yksi pitkä sivuaine (60 op; esimerkiksi toisen opetettavan aineen opinnot).

 

Maantieteen LuK-tutkintoon hyväksytään sivuaineiksi tässä mainitut oppiaineet ja monitieteiset opintokokonaisuudet:

 • Mikä tahansa oppiaine tai opintokokonaisuus seuraavista tiedekunnista:
  • matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
  • humanistinen tiedekunta
  • oikeustieteellinen tiedekunta
  • Turun kauppakorkeakoulu
 • Development Studies (Maantieteen ja geologian laitos)
 • Rural Studies, Monitieteiset maaseutuopinnot (http://www.ruralstudies.fi/)
 • Baltic Sea Region Studies (Humanistinen tiedekunta, http://balticstudies.utu.fi/)
 • Matkailualan verkostoyliopiston opinnot (www.uef.fi/fi/funts)
 • Geoinformatiikan virtuaaliopinnot (Geoinformatiikan yliopistoverkosto FIUGINET, http://www.geoinformatics.fi/)
 • UniPID yliopistoverkoston opinnot (www.unipid.fi)
 • The University of the Arctic (UArctic) yliopistoverkoston opinnot (http://www.uarctic.org)

 

Eri anomuksesta sivuaineiksi voidaan hyväksyä muitakin Turun yliopiston tai muiden kotimaisten korkeakoulujen opintoja tai ulkomailla suoritettuja opintoja. Opiskelijan tulee itse varmistaa opinto-oikeutensa sivuaineeseen siitä yksiköstä, joka on vastuussa kyseisen sivuaineen opetuksesta.

 

Maantieteen opiskelijavaihto-ohjelmien kautta osa maantieteen opinnoista voidaan suorittaa ulkomaisissa yliopistoissa. Tällaisia ovat esimerkiksi NordPlus, Erasmus ja North-South-South -opiskelijavaihto-ohjelmat. Ulkomailla suoritetuilla tutkintoon soveltuvilla opinnoilla voidaan korvata Turun yliopiston samantasoisia pakollisia opintoja tai ne voidaan lukea hyväksi valinnaisina opintoina. Opiskelijavaihtoon lähdetään tyypillisesti toisen, kolmannen tai neljännen opintovuoden aikana.

 

3. Opintojen suunnittelu ja suorittaminen

 

 • Opetukseen osallistuminen ja opintojen suorittaminen

 

Maantieteen opetus on monimuotoista. Opinnot koostuvat pääosin luento-opetuksesta, harjoitustöistä, kirjallisuuskuulusteluista, lukupiireistä, verkko-opinnoista, kenttäkursseista, seminaareista ja projekteista. Monet opintojaksot sisältävät useita opetus- ja suoritustapoja. Suoritustapoja ovat esimerkiksi kirjallinen tentti, oppimispäiväkirja, harjoitustyöraportti tai -portfolio, essee, suullinen esitelmä, aktiivinen osallistuminen ja keskustelu, projektityö tai verkkotehtävä. Poissaolot tai annettujen aikataulujen noudattamatta jättäminen voivat johtaa suorituksen hylkäämiseen tai arvosanan alentamiseen. Harjoitustyöt tulee palauttaa ajallaan. Määräajan päätyttyä opettajat eivät ole enää velvollisia ottamaan niitä vastaan. Opiskelijan töissä käymisestä tai lomamatkoista aiheutuvat poissaolot eivät oikeuta joustoihin opintovaatimuksissa.

 

Opiskelija on itse vastuussa opintojen etenemisestä ja tutkintovaatimusten noudattamisesta. Opintojen etenemistä seurataan itse laaditun sähköisen opintosuunnitelman (eHOPS) avulla. Kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan NettiOpsussa määräaikaan mennessä, ellei toisin ilmoiteta. Myös tentteihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti NettiOpsussa.

 

 • Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat ja opintoneuvonta

 

Jokainen opiskelija laatii kumpaakin tutkintoa varten henkilökohtaisen opintosuunnitelman (LuK-HOPS ja FM-HOPS). LuK-HOPSin suunnittelua tehdään ryhmä- ja yksilöohjauksessa ensimmäisen opintovuoden aikana, ja valmis HOPS palautetaan kevätlukukauden lopulla hyväksyttäväksi.

FM-HOPSin suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, ja sen tulee olla valmis ennen FM-opintojen aloittamista. Opintoihin liittyviä neuvoja saa opettaja- ja opiskelijatuutoreilta sekä laitoksen neuvontahenkilökunnalta ja laitos järjestää myös opintosuunnittelua tukevaa opetusta. FM-tutkinnon suunnitelmasta kannattaa keskustella ensisijaisesti oman erikoistumisalan professorin kanssa.


Opintosuunnittelussa on keskeistä mieltää tutkinto välineeksi, jonka avulla opiskelija voi saavuttaa itse asettamansa osaamis- ja ammatilliset tavoitteet. Valtaosa jatkaa LuK-tutkinnon jälkeen maisteriopintoihin ja tällöin LuK-tutkinnon valinnat (kuten sivuaineet ja opinnäytteen aihe) vaikuttavat myös erikoistumiseen FM-tutkinnossa.  Osa FM-tutkinnon erikoistumisopinnoista toteutetaan yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa (esim. biologia, geologia, talousmaantiede ja informaatioteknologia). Jotta opiskelija voisi FM-tutkinnossa valita näitä erikoistumisopintoja, hänellä tulisi olla riittävästi perus- ja aineopintotason sivuaineopintoja ko. oppiaineesta.  Erikoistuminen opettajaksi edellyttää toisen opetettavan aineen opintojen (60 op) suorittamista LuK-tutkinnossa. Alla on esimerkkejä LuK-tutkinnon valinnoista, jotka tukevat erikoistumista FM-tutkinnossa.

 • Esimerkki 1: Opiskelija haluaa erikoistua FM-tutkinnossa biogeografiaan, ja hän suorittaa ekologian perus- ja aineopintoja LuK-tutkinnon sivuaineina. Hän laatii LuK-tutkielmansa maisemanmuutoksesta alueella X ja hyödyntää tutkimuksessaan ymmärrystä lajin Y levinneisyyden muutoksista tutkimusalueellaan.
 • Esimerkki 2: Opiskelija haluaa erikoistua FM-tutkinnossa alueelliseen kehittyneisyyteen ja kansainvälisiin tehtäviin, ja hän suorittaa Aasia- ja UniPID-verkostojen tarjoamia sivuaineopintoja sekä kieliopintoja. LuK-tutkielmassaan hän tarkastelee Intian ruokaturvan alueellisia eroja ja erojen taustalla vaikuttavia tekijöitä.
 • Esimerkki 3: Opiskelija haluaa erikoistua FM-tutkinnossa maaperän kerrostumien mallinnukseen, ja hän opiskelee LuK-tutkinnon sivuaineina geologiaa ja fysiikkaa sekä valikoituja kursseja tilastotiedettä. Hän valitsee LuK-tutkielmansa aiheeksi pohjavesialueiden potentiaalin kartoituksen alueella X.
 • Esimerkki 4: Opiskelija haluaa erikoistua FM-tutkinnossa innovaatiotutkimukseen ja alueelliseen kehittyneisyyteen, ja hän opiskelee LuK-tutkinnon sivuaineina talousmaantiedettä ja tulevaisuudentutkimusta. LuK-tutkielmassaan hän tarkastelee innovaatioiden syntyä ja leviämistä X-alueella.
 • Esimerkki 5: Opiskelija haluaa erikoistua FM-tutkinnossa osallistavaan kaupunkisuunnitteluun, ja hän suorittaa LuK-tutkinnon sivuaineina monitieteisen kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuuden sekä ympäristöoikeuden opintoja. Hän laatii LuK-tutkielmansa yhteistyössä X:n kaupungin kanssa tarkastellen julkisen tilan turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä paikkatietopohjaisella kyselypalvelulla.
 • Esimerkki 6: Opiskelija haluaa valmistua maantieteen opettajaksi. Hän suorittaa LuK-tutkinnon sivuaineena biologia toisena opetettavana aineena -kokonaisuuden sekä opettajan erikoistumista tukevia monikulttuurisuuteen, teknologiaan sekä luonnontieteisiin liittyviä kursseja. LuK-tutkielmassaan hän testaa X-oppimateriaalin toimivuutta pienellä oppilasryhmällä.
 • Esimerkki 7: Opiskelija haluaa erikoistua FM-tutkinnossa paikkatietoon (geoinformatiikkaan). Hän suorittaa LuK-tutkinnon sivuaineina opintoja IT-laitoksella sekä omaa kiinnostustaan vastaten myös fysiikassa, matematiikassa, biologissa, geologiassa tai jonkun toisen tiedekunnan oppiaineessa. Hän hyödyntää opiskelijavaihdon mahdollisuuksia paikkatieto-osaamisensa vahvistamiseksi ja käyttää alan menetelmiä LuK-työssään.

 

 • Valmistuminen

 

Tutkintotodistusta varten haetaan kokonaisuusmerkinnät seuraavista opinnoista:

 • pääaineopinnoista,
 • kaikista yli 20 opintopisteen laajuisista sivuaineopinnoista sekä
 • yli 20 opintopisteen laajuisista (saman kielen) kieliopinnoista (Kielikeskus).

 

Merkinnän maantieteen pää- ja sivuaineopinnoista sekä Development Studies -opintokokonaisuudesta saa maantieteen osaston toimistosta. Muiden aineiden sivuainemerkinnät haetaan ko. laitosten kansliasta tai toimistosta. Kokonaisuusmerkintään liittyy kokonaisarvosana, joka lasketaan arvosteltujen opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona.

 

Kokonaisuusmerkintää hakiessaan, opiskelija esittää ajantasaisen opintosuunnitelmansa (LuK-HOPS), jossa hän määrittelee, mitkä opinnot hän haluaa sisällyttää kokonaisuuteen (esim. maantieteen pääaineopinnot LuK-tutkintoa varten). Kun merkintä on pyydetty toimistosta, kokonaisuuden tarkistaa sisällöllisesti maantieteen yliopistonlehtori tai professori.

 

Tutkintotodistukset haetaan matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Valmistumiseen liittyvät ohjeet sekä tutkinnon anomuslomakkeet löytyvät matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta (www.utu.fi/sci).

 

 

 

 

 


Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies