Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tekniikan kandidaatin tutk.ohj. (tietotekniikka)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Tutkinto-ohjelman rakenne, opintojen ohjeellinen ajoitus ja tutkintotasoiset tavoitteet (pdf 396 kB.)

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa tekniikan kandidaatteja tulevaisuuden elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Valmistunut kandidaatti saa jatkaa opintojaan jossakin tarjolla olevista diplomi-insinöörin tutkintoon johtavista ylemmistä tutkinto-ohjelmista.

Kandidaattitutkinto
Tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat alemman korkeakoulututkinnon (tekniikan kandidaatti, TkK) joko biotekniikan tai tietotekniikan pääaineessa. Tekniikan kandidaatin tutkinto antaa hyvät valmiudet ylempien korkeakoulututkintojen suorittamiseen Turun yliopiston DI-opintojen lisäksi erillisissä maisteriohjelmissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Alemman korkeakoulututkinnon minimilaajuus on 180 opintopistettä ja se suoritetaan kolmessa vuodessa.                                       

Tekniikan kandidaatin tutkinto koostuu polyteknisistä perusopinnoista, pääaineen opinnoista, työelämävalmiuksien, kielten ja kulttuurin opinnoista sekä sivuaineopinnoista. Tutkinnon rakenne on suunniteltu vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden työelämän haasteita sekä teknisistä, tieteellisistä että muista työelämärelevanteista näkökulmista tarkasteltuna.

Tekniikan kandidaatin tutkinto luo kestävän polyteknisen perustan, joka mahdollistaa työssä tarvittavan perusosaamisen ja elinikäisen oppimisen perusteet. Tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaine on joko biotekniikka tai tietotekniikka. Tutkinto on jaettu moduuleihin, joissa kussakin on omat oppimistavoitteensa. Moduulit ovat (BT: biotekniikan pääaineen opiskelijoille, TT: tietotekniikan pääaineen opiskelijoille):

•        Polytekniset perusopinnot 100 op
          - Matematiikka ja fysiikka (BT 35 op, TT 30 op)
          - Työelämä- ja tieteenalavalmiudet (BT 19 op,  TT 25 op)
          - Pääainekohtaiset opinnot  (BT 46 op, TT 45 op)
•        Pääaine 40 op
          - Biotekniikka (BT 40 op)
          - Tietotekniikka (TT 40 op)
•        Kandidaattitutkielma ja seminaari 8 op
•        Kielet ja kulttuuri 12 op
•        Sivuaine 20 op

Oppimistavoitteiden saavuttamiseksi vaaditut kurssikokonaisuudet ja opintojaksot lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016 löytyvät sivun alalaidan linkistä ja mahdollisilta tarkemmilta yksityiskohdiltaan kunkin lukuvuoden opetusohjelmasta. Tutkintorakenne, opintojen ohjeellinen ajoitus, tutkinnon tarkemmat tavoitteet ja moduulien yksityiskohtaisemmat oppimistavoitteet on esitetty liitteessä (ks. liite sivun ylälaidassa).

Työelämätaidot
Tutkinnoissa teknisten sisältöjen lisäksi kiinnitetään myös erityistä huomiota muiden työelämätaitojen omaksumiseen tulevaa työuraa varten. Erityisesti kehitetään ja vahvistetaan seuraavia taitoja ja valmiuksia:

-    ongelmanratkaisukyky
-    teorian soveltaminen käytäntöön
-    projektinhallintataidot
-    ryhmätyöskentely
-    viestintätaidot

Ongelmanratkaisukyky on tärkeää tekniikan alan työtehtävissä ja alan kehittämisessä. Tekniikan alan työ on tiimityötä, jossa on olennaista tunnistaa omat vahvuutensa ja rajansa, sekä osata hyödyntää näitä vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Työelämä koostuu projekteista, joissa tarvitaan aikataulun hallintaa, kokonaisuuksien suunnittelua ja kykyä toimia joustavasti ryhmässä. Perusviestintätaidot tarkoittavat vuorovaikutteista ja aktiivista kommunikointia tiimin, esimiesten, asiakkaiden ja muiden mahdollisten sidosryhmien kanssa. Tekniikan työssä on tärkeää osata soveltaa teorioita reaalimaailman ongelmiin usein osana monitieteellistä ryhmää. Teorioiden soveltamisen käytäntöön oppii parhaiten kokeilemalla ja tekemällä. Opiskelijaa valmennetaan löytämään realistisia ratkaisuja käytännön ongelmiin huomioiden teorioiden rajoitukset.

Diplomi-insinöörin tutkinto
Valmistunut tekniikan kandidaatti saa jatkaa opintojaan jossakin tarjolla olevista diplomi-insinöörin tutkintoon johtavista ylemmistä tutkinto-ohjelmista. Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle valittujen opintokokonaisuuksien mukainen monitieteinen ja teknologinen ammattiprofiili. Tutkinto antaa vahvat valmiudet työskennellä menestyksellisesti kansainvälisessä työympäristössä, ja edellytykset jatkaa oman ammattiosaamisen kehittämistä asiantuntijatehtävissä. Tutkinto antaa myös valmiudet tieteelliseen jatko-opiskeluun opiskelijan omalla tieteenalalla tai siihen liittyvällä alalla.

Tietotekniikan pääaineen kandidaattitutkinnossaan suorittaneet opiskelijat voivat valita DI-pääaineekseen jonkin seuraavista:
-    ohjelmistotekniikka (tietotekniikan tutkinto-ohjelma)
-    sulautettu elektroniikka (tietotekniikan tutkinto-ohjelma)
-    tietoliikennetekniikka (tietotekniikan tutkinto-ohjelma)
-    embedded computing (Master’s Degree Programme in Embedded Computing)
-    networked systems security (Master’s Degree Programme in Information Security and Cryptography)

Biotekniikan pääaineen kandidaattitutkinnossaan suorittaneet opiskelijat voivat valita DI-pääaineekseen jonkin seuraavista:
-    biotekniikka (biotekniikan tutkinto-ohjelma)
-    food development (Master’s Degree Programme in Food Development)

Ylemmät tutkinto-ohjelmat, joihin edellä mainitut DI-pääaineet kuuluvat, on kuvattu yksityiskohtaisesti omissa opetussuunnitelmissaan. Edellä mainittujen tutkinto-ohjelmien lisäksi Turun yliopisto on mukana yhteiseurooppalaisen EIT ICT Labs -konsortion järjestämässä maisterikoulussa (http://www.masterschool.eitictlabs.eu/), joka tarjoaa kahdeksan yhteiseurooppalaista ICT-alan kaksoistutkinto-ohjelmaa. Maisterikoulun keskeisenä tavoitteena on kouluttaa uuden polven ICT-yrittäjiä, joilla on tärkeä rooli Euroopan ICT-alan menestyksen jatkajina ja tulevaisuuden rakentajina. Turun yliopisto ja Åbo Akademi osallistuvat Embedded Systems -maisteriohjelman toteutukseen yhdessä viiden muun eurooppalaisen yliopiston kanssa (http://www.masterschool.eitictlabs.eu/programmes/es/ ). Lisätietoja:  Dosentti Juha Plosila (juha.plosila@utu.fi).

Turun yliopistolla ja Fudan-yliopistolla (Shanghai, Kiina) on ICT-alalla diplomi-insinöörikoulutuksen yhteistutkinto-ohjelma (Double Degree Programme in Information and Communication Technology). Ohjelman tavoitteena on kouluttaa kansainvälisiä tulevaisuuden tekijöitä, joilla on valmiudet työskennellä niin erityisasiantuntijana yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa kuin yksityisyrittäjänä ICT-alalla. Kaksoistutkinto-ohjelma antaa loistavat mahdollisuudet kansainväliseen uraan, koska ohjelmaan kuuluu pakollinen, järjestetty vaihto Fudan-yliopistossa. Kaksoistutkinto-ohjelman suorittaneet opiskelijat valmistuvat sekä Turun yliopistosta että Fudan-yliopistosta. Lisätietoja TkT Tomi Westerlund (tomi.westerlund@utu.fi).

Kandidaattitutkinnon sivuaine 20 op
Kandidaattitutkinnon tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä sivuaineopintoja. Sivuaine tulee valita siten, että se tukee tutkintojen sisältöjä. Kandidaattitutkinnon sivuaine on vapaasti valittavissa HOPS-ohjaajan kanssa. Sivuaineen tulee kuitenkin olla yliopistollinen oppiaine, josta voidaan muodostaa vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus. Sivuaineopintoja valittaessa on muistettava, että kandidaattitutkintoon ei voi sisältyä syventäviä opintoja. Sivuainetta valittaessa on huomioitava, että jotkin kokonaisuudet voi suorittaa vain 25 op laajuudessa. Tällöin opiskelijan tutkinnon laajuus ylittää minimilaajuuden 5 op:lla. Ehdotuksia hyvin tutkinnon eri pääaineiden sisältöä tukeviksi sivuaineiksi löytyy tämän sivun alalaidan linkistä.

Opiskelijoiden ainejärjestöt
Digit ry on Turun yliopiston tietotekniikan opiskelijoiden kilta, joka auttaa jäseniään opintoasioissa, valvoo opiskelijan etuja, järjestää vapaa-ajantoimintaa ja vaalii teekkarikulttuuria. Yhdistyksen hallituksen tavoittaa helpoiten sähköpostilla osoitteesta digit@utu.fi. Päivystysaikaan hallituksen edustajan tavoittaa yhdistyksen kiltahuoneelta ICT-talossa. Lisätietoja toiminnasta, päivystysajan ja muut yhteystiedot löydät killan www-sivuilta www.digit.fi.

Nucleus ry on Turun yliopiston biotekniikan ja elintarvikekehityksen opiskelijoiden ainejärjestö.  Yhdistyksessämme on noin 90 jäsentä ja olemme yksi Turun neljästä teekkarikillasta. Toimintamme tarkoituksena on tarjota jäsenistöllemme mahdollisimman hyvää opintoja tukevaa ohjelmaa sekä monipuolisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.  Yhdistyksen hallituksen tavoittaa helpoiten sähköpostilla osoitteesta nucleus@utu.fi Lisätietoja toiminnasta, tapahtumista ja muut yhteystiedot löydät osoitteesta nucleus.fi.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja opinto-ohjaus
Kaksivaiheisessa tutkinnossa opintojen sujuvan etenemisen varmistaminen korostuu. Tätä tuetaan opiskelijan ja ohjaajan välisissä HOPS-keskusteluissa. Jokainen opiskelija laatii itselleen  opintojen alkuvaiheessa opettajatuutorin avustuksella HOPSin, jota päivitetään opintojen edetessä opintoneuvontaa antavan henkilökunnan kanssa käytävissä keskusteluissa. On tärkeää, että opiskelija itse on aktiivinen opintojensa suunnittelussa ja ottaa tarvittaessa yhteyden laitoksen henkilökuntaan. Opettajatuutori ohjaa opiskelijoita opintojen alussa. Opettajatuutorit antavat opintoneuvontaa mm. tutkintoon kelpaavista opintojaksoista, opintojaksojen korvaavuuksista ja sivuaineopinnoista. Muissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä laitoksen toimiston ja muun hallintohenkilökunnan puoleen. Neuvontaa antavien henkilöiden työnjako ja vastaanottoajat ilmoitetaan kunkin laitoksen  www-sivuilla.

Muiden laitosten tutkinto-ohjelmille tarjottava opetus
Sivuaineopintoihin ei ole erillistä hakumenettelyä, vaan opiskelijat voivat osallistua kaikille opintojaksoille tavallisen kurssi-ilmoittautumisen kautta. Opintojaksojen opetusmuodoista riippumatta voidaan osanottajamääriä joutua joillakin opintojaksoilla rajoittamaan. Sivuaineopiskelijan on syytä seurata opetusta koskevia tiedotuksia laitosten opetussivuilta.

Informaatioteknologia (25 op)
Kokonaisuuden sisältö voidaan valita vapaasti laitoksen perus- ja aineopintotarjonnasta ottaen huomioon kurssien esitietovaatimukset. Tarvittaessa apua kokonaisuuden suunnitteluun voi pyytää laitoksen opinto-ohjausta antavalta henkilökunnalta.

Biotekniikka (20 op) ja elintarviketieteet (20 op)
Kokonaisuuden sisältö voidaan valita vapaasti laitoksen perus- ja aineopintotarjonnasta ottaen huomioon kurssien esitietovaatimukset. Kokonaisuusmerkinnän saa biotekniikan tai elintarvikekehityksen kansliasta. Sivuainekokonaisuuden minimilaajuus on 20 op. Tarvittaessa apua kokonaisuuden suunnitteluun voi pyytää laitoksen opinto-ohjausta antavalta henkilökunnalta.

Lukuvuosien 2014-2015 ja 2015-2016 opetus tutkintojen moduuleissa
Lukuvuosina 2014-2015 ja 2015-2016 edellä mainitut ja liitteessä (kts. liite sivun ylälaidassa) tarkemmin kuvatut tutkintojen oppimistavoitteet saavutetaan sivun alalaidan linkissä mainittujen kurssien ja kokonaisuuksien suorittamisella.


Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet