Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma (LuK)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Tutkintorakenne, ohjeellinen aikataulu ja oppimistavoitteet (pdf 93 kB.)

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO-OHJELMA
LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (LuK)

Tietojenkäsittelytieteiden pääaine

Tietojenkäsittelytieteet muodostavat nopeasti kehittyvinä tieteinä erään merkittävimmistä korkean teknologian tutkimusaloista sekä maassamme että kansainvälisesti. Tietojenkäsittelytieteiden alemman ja ylemmän tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa tietojenkäsittelyn asiantuntijoita teollisuuden, kaupan, hallinnon, tietojenkäsittelyalan yritysten ja tutkimuslaitosten palvelukseen sekä tietotekniikan opettajia eri oppilaitoksiin. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa pääaineen teoreettinen ymmärrys ja tekninen osaaminen yhdistyvät monialaisen yliopiston tarjoamien laaja-alaisten sivuainemahdollisuuksien kautta syntyvään henkilökohtaiseen profiloitumiseen.

Alempi korkeakoulututkinto suoritetaan pääaineena tietojenkäsittelytieteet ja ylempi tutkinto voidaan suorittaa bioinformatiikassa, data-analytiikassa sekä peli- ja vuorovaikutussuunnittelussa matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, sekä tietojärjestelmätieteessä kauppakorkeakoulussa.

Sijoittuminen työmarkkinoille

Tietojenkäsittelyn ammattilaisten tarve kasvaa jatkuvasti. Yhteiskunnallinen kehitys on johtanut siihen, että tietojenkäsittely on sulautunut elintärkeäksi osaksi yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaa, etenkin korkean teknologian aloilla. Tämä korostaa monialaista osaamista ja sivuaineiden merkitystä. Merkittävä muutos alan työllisyyskehityksessä onkin se, että uusia työpaikkoja syntyy lisääntyvissä määrin varsinaisen IT-alan ulkopuolelle. Alalle tyypillisesti korkeakoulutettujen osaajien kysyntä ylikuumenee ajoittain, ja opintojen loppuun saattaminen ennen pysyvästi työelämään siirtymistä on erittäin tärkeää.

Kansainvälisyys ja TUCS-yhteistyö

IT-laitos tekee aktiivisesti yhteistyötä useiden ulkomaisten yliopistojen kanssa. Opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä ulkomaille vaihtoon erilaisten vaihto-ohjelmien kautta. Vaihtoon lähteminen on sangen suositeltavaa ja uusi tutkintoasetus tekee opiskelijavaihdon erityisesti Euroopan sisällä entistä helpommaksi. Alemman korkeakoulututkinnon opinnot suoritetaan suomen kielellä, mutta ylemmän korkeakoulututkinnon opinnot suoritetaan pääosin englanniksi.

TUCS:issa (Turku Centre for Computer Science) Turun yliopiston (Informaatioteknologian laitos, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Turun Kauppakorkeakoulun Tietojärjestelmätiede) ja Åbo Akademin Informaatioteknologian laitoksen ICT-alan tutkimus, koulutus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus yhdistävät voimansa. Opiskelijat voivat TUCS-yhteistyön puitteissa opiskella neljän osallistuvan laitoksen tarjoamia tiettyjä kursseja. Ko. kursseille haetaan opinto-oikeutta joustavan opinto-oikeuden eli JOO-sopimuksen puitteissa, ks. www.joopas.fi. Kurssilista on nähtävillä TUCS:in kotisivuilla, ks. www.tucs.fi.

TUCS on osa eurooppalaista EIT ICT Labsia ja TUCS:in kautta on mahdollista osallistua EIT ICT Labs maisteriohjelmaan, ks. http://www.masterschool.eitictlabs.eu/. Myös Kiinan Shanghaissa sijaitsevan Fudan-huippuyliopiston kanssa solmittu ICT-alan kaksoistutkintosopimus antaa erinomaiset mahdollisuudet valmiiksi järjestettyyn opiskelijavaihtoon ja kansainväliselle uralle johtaviin opintoihin.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja opinto-ohjaus

Opintojen suunnittelua ja seurantaa tuetaan opiskelijan ja ohjaajan välisin HOPS-keskusteluin. Opettajatuutori laatii jokaiselle opiskelijalle HOPSin opintojen alkuvaiheessa ja HOPSia päivitetään opintojen edetessä opintoneuvontaa antavan henkilökunnan kanssa käytävissä keskusteluissa.

Opinto-ohjausta tarjotaan runsaasti, mutta silti on tärkeää, että opiskelija itse on aktiivinen opintojensa suunnittelussa ja ottaa tarvittaessa omatoimisesti yhteyden laitoksen henkilökuntaan. Tällainen tarve voi syntyä esimerkiksi työn ja opiskelun yhteensovittamisessa. Opettajatuutori ohjaa opiskelijoita opintojen alussa ja käytännössä koko LuK-tutkinnon ajan. Pääaineen valinnassa ja sen jälkeen jälkeen opintoneuvontaa antavat pääainekohtaiset opettajatuutorit mm. tutkintoon kelpaavista opintojaksoista, muualla suoritettujen opintojaksojen korvaavuuksista ja sivuaineopinnoista.

Hyödyllisiä ohjeita opiskeluun saa erityisesti opettajatuutoreilta, opiskelijatuutoreilta, ainejärjestö Asteriskilta (www.asteriski.fi, asteriski@utu.fi) sekä laitoksen henkilökunnalta ja www-sivuilta (www.it.utu.fi).

Sivuaineopiskeluoikeuden saaminen tietojenkäsittelytieteissä

Erillistä hakumenettelyä sivuaineopintoihin ei ole, vaan opiskelijat voivat osallistua kaikille tietojenkäsittelytieteiden opintojaksoille, ellei kurssin osallistujamäärää ole erikseen rajoitettu. Sivuaineopiskelijoista etusijalla ovat tietotekniikan opiskelijat ja toisella sijalla matematiikan, fysiikan ja kemian opiskelijat.

Ainejärjestö

Asteriski ry on tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman opiskelijoiden ainejärjestö. Järjestön tarkoituksena on toimia opiskelijoiden edunvalvojana, järjestää jäsenilleen monipuolista toimintaa ja toimia yhdyssiteenä muihin ainejärjestöihin niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Toimistossa myydään ja lainataan kurssimateriaalia ja järjestön sivuilla on tenttiarkisto. Asteriski ry:n toimisto sijaitsee Informaatioteknologian laitoksen opiskelijatiloissa osoitteessa ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, pohjakerros. Lisätietoa ja päivystysajat löytyvät osoitteesta www.asteriski.fi.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon rakenne

Kolmivuotinen Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) suoritetaan tietojenkäsittelytieteen pääaineessa. Tutkinto koostuu perus- ja aineopinnoista; siihen ei voi sisällyttää syventävän tason opintoja. Pääaineen lisäksi tutkinto sisältää muiden oppiaineiden tuottamia sivuaineopintoja. Tietojenkäsittelytieteen ohella pääaineen opintoja tuotetaan bioinformatiikassa, tietotekniikassa ja tietojärjestelmätieteessä.

Alan nopean kehityksen takia alemmassa korkeakoulututkinnossa annetaan opiskelijoille tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan monipuoliset teoreettiset perustiedot. Lisäksi opiskelija tutustuu tärkeimpiin uusiin tietojenkäsittelymenetelmiin ja -välineisiin. Näin luodaan ylemmän korkeakoulututkinnon perusta. Tavoitteena on, että opiskelija voi LuK-tutkinnon suoritettuaan helposti omaksua työelämässä tarvittavan käytännön ammattitaidon vaatimat yksityiskohdat. Pääaineen opinnot sisältävät kattavat perus- ja aineopinnot. Sivuaineiden osalta opintojen sisältö tulee suunnitella siten, että alempi tutkinto tukee mahdollisimman hyvin suunniteltuja maisteriopintoja.

LuK -tutkinnon rakenne (180 op)
perusopinnot (30 op)
yhteiset aineopinnot (53 op)
kieli- ja viestintäopinnot (16 op)
yhteiset matematiikan opinnot (13 op)
yhteiset luonnontieteiden opinnot (8 op)
sivuaineiden perus- ja aineopintoja (25+25 tai 60 op, mahdollisesti sisältäen yllä mainitut matematiikan ja luonnontieteiden opinnot)
valinnaiset opinnot (0-31 op): perus- tai aineopintoja pää- ja sivuaineista niin, että tutkinnon laajuudeksi tulee 180 op

Työharjoittelu

Tutkintoon voidaan sisällyttää enintään 6 opintopisteen laajuinen työharjoittelu tietojenkäsittelyn alalta. Kahden viikon työharjoittelu vastaa yhtä opintopistettä. Opiskelija huolehtii itse harjoittelupaikan hankkimisesta. Saadakseen harjoittelun hyväksytettyä, tulee opiskelijan toimittaa alkuperäinen työtodistus nähtäväksi laitoksen toimistoon. Työtodistuksesta tulee ilmetä työnkuva, harjoittelun ajankohta ja päivittäinen työaika. Työharjoittelu sisällytetään valinnaisiin opintoihin.

Sivuainevaatimukset

Tutkintoon sisältyy joko yksi pitkä, vähintään 60 opintopisteen laajuinen sivuaine tai kaksi lyhyttä, vähintään 25 opintopisteen laajuista sivuainetta. Sivuaine voi olla myös jokin opetussuunnitelmassa hyväksytty monitieteinen opintokokonaisuus. Lisäksi kaikki vähintään 20 op:n laajuiset sivuaineiden opinnot merkitään tutkintotodistukseen omaksi kokonaisuudekseen. Sivuaineiden valinnassa kannattaa erityisesti miettiä niiden soveltuvuutta suunniteltuihin maisteriopintoihin. Sivuaineopintoja valittaessa on muistettava, että LuK-tutkintoon ei voi sisältyä syventäviä opintoja.

LuK-tutkintoon kuuluu kaikille yhteisinä opintoina matematiikka 13 op:n laajuisena ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteisesti tarjoama 8 op:n laajuinen Big History -opintojakso Maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä nykyhetkeen. Sekä matematiikan opinnot että Big History - opinnot voidaan erikseen täydentää 25 opintopisteeseen, jolloin syntyy lyhyt sivuaine. Mikäli opiskelija ei halua korvata näillä opinnoilla lyhyttä sivuainetta, voidaan nämä yhteiset opinnot lukea valinnaisiin opintoihin.

Muina sivuaineina tutkinnossa voi olla mikä tahansa HOPS:ssa sovittu sivuaine. Yleisimpiä ovat jokin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan oppiaine tai kokonaisuus, taloustiede, liiketoimintaosaaminen, filosofia, kasvatustieteet, sosiologia ja psykologia. Lisätietoa sivuaineiden opinnoista saa kyseisen tiedekunnan ja oppiaineen opetussuunnitelmasta sekä kyseisten laitosten nettisivuilta.

Muiksi valinnaisiksi opinnoiksi voi ottaa mitä tahansa yliopistollisia opintoja. Myös yliopiston ulkopuolella aiemmin hankittua osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi tutkintoa. HOPSin mukaan.
 


Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet