Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilastotieteen tutkinto-ohjelma (FM)

Yleiskuvaus

Tilastotiede kuuluu matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen sekä jossain määrin myös filosofian kanssa yleisiin menetelmätieteisiin. Tilastotieteen teoreettinen perusta nojaa todennäköisyyslaskentaan. Sen käsitteet ja lait tarjoavat teoreettiset välineet päätelmien tekoon sellaisista ilmiöistä, joihin liittyy syystä tai toisesta epävarmuutta. Vaikka tilastotieteen teoreettinen perusta liittyy vahvasti matematiikkaan, ovat tilastollisen päättelyn teorian eri lähestymistavat kehittyneet vuorovaikutuksessa soveltavien tieteiden kanssa. Tilastotieteen menetelmät ovatkin empiirisen tutkimuksen tieteellisen päättelyn menetelmiä, joita tarvitaan käytännöllisesti katsoen kaikilla tieteenaloilla. Tätä kautta tilastotieteilijälle avautuu ainutlaatuinen mahdollisuus työskennellä empiiristen tieteenalojen tutkimusongelmien parissa ja oppia ymmärtämään niiden tutkimuskysymyksiä. Tilastomatemaattiset mallit ovat keskeisiä työkaluja myös julkishallinnon päätöksentekoa ja suunnittelua palvelevissa tutkimuslaitoksissa sekä teollisuudessa. Yhdessä muiden menetelmätieteiden kanssa tilastotieteellinen osaaminen yhdistettynä johonkin sovellusalaan tarjoaa opiskelijalle vankan pohjan sijoittua joko akateemisen tutkimuksen, julkishallinnon suunnittelu- ja tutkimustehtävien tai yritysmaailman ja teollisuuden palvelukseen.

Turun yliopistoon vuoden 2012 alussa perustettu Tilastotieteen keskus huolehtii keskitetysti tilastollisten menetelmien koulutuksesta yliopistossa ja toimii myös yhteistyössä yliopiston eri tutkimushankkeiden kanssa. Tämä tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä jo opiskeluaikana tilastollisten menetelmien soveltamiseen todellisissa tutkimushankkeissa. Tilastotieteen keskuksen professorit edustavat paitsi teoreettisen tilastotieteen myös bio- ja lääketieteiden, ihmistieteiden ja taloustieteiden tarvitsemien tilastollisten menetelmien osa-alueita. Opiskelija voi kurssivalintojen kautta suuntautua teoreettiseen tilastotieteeseen tai johonkin edellä mainituista osa-alueista. Tutkintorakenteen yhteydessä luonnehditaan näihin opintopolkuihin liittyviä kurssikokonaisuuksia.

Pääsyvaatimukset

Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmasta luonnontieteen kandidaateiksi valmistuvilla on aina oikeus jatkaa opintojaan tilastotieteen ylemmässä tutkinto-ohjelmassa. Valittava ylempi tutkinto-ohjelma ilmoitetaan kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä. Mikäli alempaa tutkintoa ei ole suoritettu tilastotieteen pääaineessa, on LuK-tutkinnon opintoja mahdollisesti tilastotieteen osalta täydennettävä. Nämä opinnot voi ottaa osaksi FM-tutkinnon vapaavalintaisia opintoja.

Muualla kuin Turun yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa LuK-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat hakea opiskeluoikeutta kevään erillisvalinnassa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tilastotieteen käsitteistön, teorian sekä historian ja osaa soveltaa tärkeimpiä tilastotieteellisiä analysointityökaluja.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS laaditaan yhdessä opetusamanuenssi Eila Seppäsen kanssa.

Opintojen suorittaminen ja opintoneuvonta

Runsaasti ohjeistusta on koottu laitoksen internetsivulle http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/mattil/opiskelu/opiskeluohjeita/Sivut/home.aspx

Opintojen ajoitus

Opintojen ajoitusta ohjeistetaan laitoksen internetsivulla  http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/mattil/opiskelu/opiskeluohjeita/ajoitus/Sivut/home.aspx

Työelämään sijoittuminen

Tilastotieteilijän työmarkkinoilla on runsaasti valinnanvaraa ja ammattitaitoisista tilastotieteilijöistä on pulaa. Tilastotieteen koulutus antaa opiskelijalle laajat teoreettiset ja metodiset valmiudet mitä moninaisimpiin tilastollisen tutkimuksen ja suunnittelun tehtäviin. Tavoitteena on antaa opiskelijalle riittävät tiedot keskeisimmistä tilastotieteen osa-alueista ja valmius sellaisten lisätietojen hankintaan, joita hän tulevassa työelämässään tarvitsee.  

 

Omien kurssivalintojensa perusteella opiskelija suuntaa opintonsa joko teoreettiseen tai soveltavaan tilastotieteeseen.  Teoreettiseen tilastotieteeseen erikoistuneella on tähtäimenään tilastotieteen tutkijan ja opettajan ura, jota luonnehtii tilastollisten menetelmien teoreettinen kehitystyö. Sovellusalueista biostatistiikassa työtehtävät löytyvät usein lääketeollisuuden ja terveysvaikutteisia elintarvikkeita kehittävien yritysten sekä yleensäkin lääketieteellisen ja muun kokeellisen tutkimuksen parista. Sosiaali- ja käyttäytymistieteiden tilastollisiin menetelmiin erikoistuvan työtehtävät löytyvät usein valtion ja kuntien moninaisista tutkimus- ja suunnittelutehtävistä. Soveltavaan tilastotieteeseen erikoistuvalle suositellaan kuitenkin laajapohjaista tutustumista tilastotieteen erikoiskursseihin.

 


Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede