Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Biotekniikan tutkinto-ohjelma (DI)

TUTKINTO-OHJELMAN TAVOITTEET

Tutkinto-ohjelmasta valmistuvalla opiskelijalla on:

 • valmiudet toimia biotekniikan alan teknillistieteellistä asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä

 • edellytykset tieteelliseen jatkokoulutukseen

Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa molekulaarisen biotekniikan ja diagnostiikan alalla tehtyjen tutkimustulosten ja innovaatioiden teollinen hyödyntäminen ja käyttöön soveltaminen.


Koulutus toteutetaan yhteistyössä tiedekunnan muiden laitosten ja Åbo Akademin kanssa. Pääasiallinen opetuskieli on suomi, mutta osa pakollisista kursseista on englanniksi tai ruotsiksi.

 

SIJOITTUMINEN ERI AMMATTIALOILLE


Diplomi-insinöörin tutkinto tulee vastaamaan työmarkkinoiden kehittyviin tarpeisiin ja erityisesti biotekniikan yritysten asiantuntijatarpeisiin. Tutkinnon suorittaneet tulevat sijoittumaan hyvin monenlaisiin tehtäviin esimerkiksi lääke- ja diagnostiikkateollisuuteen, yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin.


OPINTOJEN SUORITTAMINEN


Tutkinto koostuu eri moduuleista:

 • Pääaineen syventävät opinnot 84 op
  • Pääaineen pakolliset opinnot 29 op
  • Pääaineen valinnaiset opinnot 25 op
  • Diplomityö 30 op
 • Pakollinen sivuaine: Prosessitekniikka 21 op
 • Valinnaiset opinnot 15 op


Opetukseen osallistuminen
Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on:

 1. osallistuttava koulutusohjelman opintojaksoihin kuuluvaan opetukseen
 2. osoitettava saavuttaneensa koulutusohjelmaan kuuluvissa opinnoissa vaaditut tiedot, taidot ja valmiudet sekä
 3. suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte ja opinnäytetyö.

Opintojaksojen suorittamista varten järjestetään kuulusteluja, jotka suoritetaan määrättyinä tenttipäivinä tai erikseen sovittuina aikoina. Virallisista tenttiajoista ilmoitetaan opinto-oppaassa ja/tai laitoksen www-sivuilla. Useimpia kursseja voi tenttiä jokaisena virallisena tenttipäivänä, mutta joihinkin kuulusteluihin voi osallistua vain tiettyinä tenttipäivinä. Kuulustelu järjestetään kuitenkin vähintään kolme kertaa yhden vuoden aikana luentosarjan tai kurssin päättymisestä. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan elektronisesti NettiOpsun kautta (https://nettiopsu.utu.fi/index/). Kuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen kuulustelua kyseisen päivän klo 23.59 mennessä. Kuhunkin kuulusteluun voi ilmoittautua enintään kolme kertaa. Mikäli opiskelija ei vielä tällöin ole läpäissyt ko. tenttiä, opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kuulustelijaan. Kuulustelussa vaaditaan aina viimeksi kokonaan luennoidun kirjan tai kurssin asiat.


Tutkinto-ohjelman opintoihin kuuluviin Åbo Akademissa suoritettaviin kursseihin (kurssikoodi alkaa kirjaimilla ÅA, tarkemmat tiedot kursseista tutkinto-ohjelman Moodle-alueelta ja Åbo Akademin MinPlan järjestelmästä) haetaan opinto-oikeutta Joopas-järjestelmän kautta. Opiskelija täyttää osoitteessa https://haku.joopas.fi/ JOO-hakemuksen, johon yksilöidään kurssit, joihin opinto-oikeutta haetaan. On suositeltavaa hakea kerralla oikeutta useammalle kurssille. Åbo Akademissa suoritettujen kurssien suoritukset tallennetaan ensin ÅA:n opintorekisterijärjestelmään, josta ne siirretään automaattisesti Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmään noin viisi kertaa vuodessa. Kun opiskelija on saanut hyväksynnän JOO-hakemukselle, saa hän myös Åbo Akademin opiskelijanumeron, jonka kanssa voi hakea käyttäjätunnusta ja salasanaa Åbo Akademin MinPlan-järjestelmää varten (https://minplan.abo.fi/minplan, oraklet@abo.fi). Åbo Akademin tentteihin ilmoittaudutaan MinPlan-järjestelmän kautta.


Tietoa MinPlan järjestelmästä on löydettävissä seuraavista internet-osoitteista:

 • https://minplan.abo.fi/minplan/
 • http://www.abo.fi/student/minplanmanualer

Tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot

Valinnaisiksi opinnoiksi opiskelija voi vapaasti valita muita kursseja DI-vaiheessa vähintään 15 op. Hyvinä vaihtoehtoina ovat kurssit muista kuin opiskelijan valitsemasta sivuainemoduulista. FOOD3752 Laatujärjestelmät 2 op ja FOOD2108 Laatujärjestelmien syventävä kurssi 2 op (aikaisintaan 3. vuotena) suositellaan kaikille.


Opettajatuutori
Yliopistonlehtori biotekniikan (DI-koulutus) oppiaineesta

HOPS
HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on opiskelijan omaan käyttöön tarkoitettu opintojen suunnitteluväline. HOPS laaditaan ensimmäisen syyslukukauden aikana yhdessä biotekniikan yliopistonlehtorin kanssa.


OPISKELU ULKOMAILLA


Laajentaakseen ja monipuolistaakseen opintojaan opiskelija voi suorittaa osan tutkinnostaan myös ulkomailla osallistumalla laitoksen, tiedekunnan tai yliopiston tarjoamiin opiskelijavaihto-ohjelmiin. SOKRATES/ERASMUS ohjelma tarjoaa opiskelupaikkoja yhteistyöyliopistoissa Euroopan maissa. NORDPLUS ohjelma tarjoaa opiskelupaikkoja Skandinavian maissa ja varsinkin Ruotsissa. Lisätietoa vaihtomahdollisuuksista saa yliopiston kansainvälisistä palveluista. Opiskelu ulkomailla on todellinen vaihtoehto.


SIVUAINEOIKEUDEN SAAMINEN BIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMASTA


Pääsykuulustelua biotekniikan tutkinto-ohjelman kursseille ei ole. Myöskään erillistä ilmoittautumista ei tarvita, ellei kurssin yhteydessä siitä erikseen mainita. Opiskelijalla tulee kuitenkin olla kurssin suorittamisen edellyttämät taustatiedot, jotka mainitaan ao. kurssin esitiedot kohdassa. Mikäli kurssin osanottajamäärä on rajoitettu (erityisesti harjoitustyökurssit), suoritetaan karsintaa. Tällöin etusija on biotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijoilla. Opiskelija voi valita sivuaineekseen kursseja tutkinto-ohjelman opetustarjonnasta. Kokonaisuusmerkinnän biotekniikan opinnoista saa laitoksen kansliasta. Sivuainekokonaisuuden minimilaajuus on 20 op.


Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet