Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Kemian laitos
Kemian tutkinto-ohjelma (LuK)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Tutkintorakenne ja ohjeellinen ajoitus (doc 86 kB.)

1. Kemian ALEMMAN tutkinto-ohjelman tavoitteet

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI

Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) eli alemman korkeakoulututkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon pääaine on kemia. Päätoimisesti opiskellen tutkinto voidaan suorittaa kolmessa lukuvuodessa. Opinnot koostuvat kemian opinnoista ja LuK-tutkielmasta (yhteensä ≥ 96 op), sivuaineopinnosta (≥ 50 op), kieli- ja viestintäopinnoista (≥13 op) sekä muista mahdollisista opinnoista (≤ 21 op).

 

Kemian tutkinto-ohjelmasta valmistuvan luonnontieteiden kandidaatin osaamistavoitteet

  • tuntee kemian eri alojen peruskäsitteet, terminologian ja teorian ja kykenee seuraamaan tieteenalan kehitystä
  • osaa toimia laboratoriossa turvallisesti ja itsenäisesti
  • osaa käyttää keskeisiä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia analyysimenetelmiä.
  • hallitsee yleisimpiä kemiallisia synteesi- ja erotusmenetelmiä
  • osaa käyttää alan tieteellistä kirjallisuutta sekä ymmärtää lähdekriittisyyden merkityksen
  • osaa käyttää äidinkieltään ja vieraita kieliä suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä

Alemman tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden saavuttaminen antaa valmiudet kemian maisterikoulutukseen sekä yleisesti edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

 


2. OPINTOJEN SUORITTAMINEN JA OPINTONEUVONTA

Opetukseen osallistuminen ja opintojen suorittaminen

Opetusohjelma ja opintojaksokuvaukset ovat esillä Nettiopsussa (kts. ajantasaiset linkit) Kemian kaikille kursseille ilmoittaudutaan Nettiopsussa. Luentokurssiin sisältyviin laskuharjoituksiin (demonstraatioihin) on osallistuttava jakson vastuuhenkilön antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli luentojaksoon liittyy harjoitustöitä, niihin osallistuminen edellyttää, että opiskelija on aikaisemmin suorittanut tai kuunnellut jakson ja saanut siihen tenttioikeuden tai että hän seuraa jaksoa samanaikaisesti. Opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa ylemmän tason harjoitustöitä ennen kuin alemman tason työt on tehty.

Opintoneuvonta

Yleisestä opintoneuvonnasta vastaavat laitoksen opettajatuutorit. Neuvontahenkilöstö esitellään yhteystietoineen laitoksen verkkosivuilla.


Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS)

Jokainen opiskelija laatii LuK-tutkinnon HOPSin oman opettajatuutorinsa kanssa.
HOPS on ensisijaisesti opiskelijan omaan käyttöön tarkoitettu opintojen suunnittelun väline, jonka avulla opiskelija suunnittelee opintojensa etenemisen opetussuunnitelmaan nähden omien tavoitteidensa mukaisesti. HOPSin laatiminen on osa opiskeluprosessia koko opiskeluajan. HOPSin ja siihen liittyvän ohjauksen tavoitteena on tehostaa opiskelua ja opintojen ohjausta sekä lisätä opiskelijan valmiuksia opintojen etenemisen tavoitteelliseen ja realistiseen suunnitteluun. Opiskelijoita ohjataan hahmottamaan opintojaan koko tutkinnon näkökulmasta heti opintojen alusta alkaen. Ensimmäinen HOPS laaditaan ensimmäisen syyslukukauden aikana.

Opiskelija suunnittelee opintojensa etenemisen osatavoitteiden kautta ja suunnitelmaa päivitetään vähintään lukuvuosittain. HOPSiin kirjataan vaiheittain tavoitteet koko tutkintoa, lukuvuotta, lukukautta/periodia koskien sekä sisällön että ajoituksen osalta. HOPSiin kirjataan pääaineen lisäksi kaikki tutkinnon suorittamiseen tarvittavat opinnot.

Opiskelija vastaa itse suunnitelman päivittämisestä ja suunnitelman toteutumisesta. Opiskelijalla on oikeus tarpeen mukaan saada opettajatuutorilta apua suunnitelman päivittämiseen ja muuttamiseen.

Kuulustelujen ja muiden suoritusten yleisiä sääntöjä

Luentokuulusteluihin ilmoittaudutaan sähköisesti yliopiston Nettiopsun kautta. Ilmoittautumisaika päättyy 7 vrk (1 viikko) ennen tenttiä klo 23.59. Myös ilmoittautumisen peruutuksen tulee tapahtua Nettiopsun kautta ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Laitoksen opetushenkilökunta ei ota vastaan myöhästyneitä tentti-ilmoittautumisia.

Jokaisesta kurssista järjestetään vähintään kolme tenttimahdollisuutta vuoden kuluessa luentosarjan päättymisestä. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut luentosarjaa tai kurssia vuoden kuluessa, tenttioikeuden jatkosta sovitaan opettajan kanssa erikseen. Opiskelija voi osallistua tenttikertana vain yhteen kuulusteluun, mikäli asianomaisten opettajien kanssa ei etukäteen muuta sovita.

Tenttejä voidaan suorittaa myös sähköisessä tentissä. Opiskelijan tulee tehdä varaus tenttiin ennen tenttitilaisuutta osoitteessa tenttis.utu.fi (maksimissaan 30 päivää ennen tenttiä). Mikäli opiskelija ei voi osallistua varaamaansa tenttiin, tulee hänen perua varauksensa viipymättä, jolloin tenttiaika vapautuu muiden opiskelijoiden käyttöön. Sähköisen tenttimisen ohjeet löytyvät Intrasta. LuK-kypsyysnäytteet tehdään aina sähköisessä tentissä ja kirja- ja luentotenttejä opettajien ohjeiden mukaisesti.


Tilat

Kemian opiskelijoilla on käytössään mikroluokka Arcanumin toisessa kerroksessa.

Opiskelu ulkomailla

Osan kemian opinnoista voi suorittaa myös ulkomailla. Lisätietoja vaihto-ohjelmista saa yliopiston verkkosivuilta (kansainvälinen opiskelu). Mahdollisuuksista opiskella kemiaa ulkomailla kannattaa kysyä laitoksen opettajatuutoreilta ja laitoksen professoreilta.


Työharjoittelu

Kemian LuK-opintoihin voi liittää yhden työharjoittelukurssin (2 op). Työharjoittelun on oltava kestoltaan noin kolme kuukautta ja siitä on kirjoitettava yhden sivun mittainen selostus laitoksen työharjoitteluvastaavalle.

Valmistuminen

Tutkintotodistuksia varten haetaan kokonaisuusmerkinnät pääaineopinnoista ja kaikista yli 20 opintopisteen laajuisista sivuaineopinnoista. Kemian pää- ja sivuaineopinnoista merkinnän saa kemian toimistosta. Muiden aineiden sivuainemerkinnät haetaan ko. laitosten toimistoista.

Tutkintotodistukset myöntää matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Valmistumiseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet löytyvät matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Opetuksen kehittäminen

Opiskelijoilta kerätään jokaisen kurssin jälkeen opiskelijapalaute. Palautteen käsittelee laitoksen johtaja ja kurssin opettaja. Vuosittain kerätään myös opiskelijoilta palautetta koko lukuvuoden opetuksesta. Kyselyiden palautteista saatavia huomioita hyödynnetään opetuksen kehittämisessä.

Turun yliopisto ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta keräävät palautetta tutkinnoista ja valmistumisen jälkeisestä työllistymisestä.Ainejärjestö

Kemian ja biokemian opiskelijoilla on yhteinen ainejärjestö TYK ry (http://tyk-ry.utu.fi/).


Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science