Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Geologian tutkinto-ohjelma (LuK)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
LuK-tutkinnon rakenne ja opintojen ajoitus (pdf 36 kB.)

Geologian osasto, PharmaCity, 5. ja 6. krs, Itäinen Pitkäkatu 4, 20520 Turku. 1.9. 2016 alkaen Åbo Akademin Chemicum-talossa (Akatemiankatu 1, 2. kerros).

Maantieteen ja geologian laitos: http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/maageo/Sivut/home.aspx

  

SISÄLLYSLUETTELO

1. GEOLOGIAN TUTKINTO-OHJELMAN (LuK) TAVOITTEET

2. GEOLOGIAN LUK-TUTKINNON RAKENNE

3. OPINTOJEN SUORITTAMINEN JA OPINTONEUVONTA

 

1. GEOLOGIAN TUTKINTO-OHJELMAN (LuK) TAVOITTEET

Geologian LuK-opinnoissa opiskelija hankkii perustiedot maapallon geologisesta historiasta, geologisista prosesseista sekä maa- ja kallioperän koostumuksesta. Opiskelija oppii tuntemaan tavallisimmat geologiassa käytettävät tutkimusmenetelmät. LuK-opinnot valmistavat jatkamaan maisteriopintoihin geologiassa tai geologiaa lähellä olevilla tieteenaloilla. Tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen, ja se suoritetaan pääsääntöisesti kolmessa vuodessa.

Yhtenä perusluonnontieteenä geologia käsittää maapallon ja muidenkin planeettojen elottoman ja elollisen luonnon kehityksen aina aurinkokuntamme syntyhetkistä nykypäivän luonnonilmiöihin. Maapallomme eri ympäristöt ovat rakentuneet pitkällisten geologisten prosessien kautta ja näiden geologisten ilmiöiden ymmärtäminen on tullut yhä tärkeämmäksi ihmiskunnalle. Monet nykypäivän polttavimmiksi globaaleiksi ongelmiksi luonnehditut ilmiöt, kuten mineraalisten luonnonvarojen, öljyn ja juomaveden riittävyys ja yhä intensiivisemmäksi käyvä rakentaminen, aluesuunnittelu ja luonnonsuojelu tarvitsevat tuekseen luotettavaa geologista tietoa.

Geologian tutkimuskohteina ovat maapallon rakenne ja kehitys sekä maapallolla vaikuttavat geologiset prosessit ja niiden tulokset. Koulutuksen keskeinen tavoite on antaa opiskelijoille näkemys maapalloa muokkaavista fysikaalis-kemiallisista ilmiöistä. Heitä opetetaan käyttämään geologista tietoa maa- ja kallioperän tutkimuksessa maastossa ja laboratoriossa sekä erilaisissa käytännön tehtävissä. Geologista tietoa opitaan soveltamaan laaja-alaisesti maankamaran luonnonvarojen etsimisessä, hyödyntämisessä ja suojelussa sekä toisaalta ympäristögeologisen suunnittelun piirissä.

  

2. GEOLOGIAN LUK-TUTKINNON RAKENNE

 LuK-tutkinnon kokonaislaajuus on 180 op, tutkinnon pääaine on geologia ja se koostuu seuraavista osista:

 • Pakollisia pääaineopintoja 102 op
  • Geologian perusopinnot 25 op
  • Geologian aineopinnot (sis. LuK-tutkielman) 77 op
  • Sivuaineopinnot 2 x 25 op tai 60 op
  • Kieli- ja viestintäopinnot 10 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 8/18 op

 

LuK-tutkielma

Tutkielman tarkoituksena on opettaa tutkimuksen suunnittelua ja tekoa, käyttämään kirjallisuutta ja tieteellisiä menetelmiä kriittisesti, esittämään tieteellisiä tutkimustuloksia ja asettamaan ne oikeisiin syy-yhteyksiin.

 • LuK-tutkielma on luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (eli alemman korkeakoulututkinnon) opinnäyte. Tutkielma pohjautuu yleensä olemassa oleviin kirjallisiin tai tilastoaineistoihin tai suppeisiin omiin aineistoihin. Työ voi olla myös teoreettinen. LuK-tutkielman yhteydessä suoritetaan myös alemman korkeakoulututkinnon kypsyysnäyte.

 

LuK-tutkinnon sivuaineet 50–60 op

Sivuaineopintojen avulla opiskelija voi muokata geologian tutkintoa ja oman asiantuntemuksensa kehittymistä haluamaansa suuntaan. Ne voivat vaikuttaa myös maisterin tutkinnon suuntautumiseen.

Geologian LuK-tutkinnossa on oltava kaksi vähintään 25 op sivuainetta, joista toisen on oltava kemia, fysiikka, tilastotiede, tietojenkäsittelytiede tai matematiikka ja toinen jokin seuraavista: kemia, fysiikka matematiikka, biokemia, tilastotiede, biologia, astrobiologia, ympäristötieteet, tietojenkäsittelytiede, maantiede, liiketoimintaosaaminen, oikeustiede tai arkeologia TAI yksi 60 op opintokokonaisuus seuraavista: kemia, fysiikka, matematiikka, biokemia, biologia, tilastotiede, ympäristötiede.

Sivuaineopinnot suoritetaan pääsääntöisesti toisena ja kolmantena opintovuotena ja sivuainevalinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa. Sivuaineopintoja on kuitenkin mahdollista tehdä jo ensimmäisenäkin opiskeluvuotena. Pakollisten geologian opintojen lisäksi kannattaa ensimmäisenä vuonna ottaa kieliopintoja ja muita valinnaisia opintoja jotta lukuvuoden aikana kertyy opintoja yhteensä vähintään suosituksen mukainen 60 op. Huomioitavaa: LuK-tutkintoon vaadittavien vapaasti valittavien opintojen määrä pitkän sivuaineen valinneille on melko suppea (9 op).

 

Pakolliset kieliopinnot

Tutkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot suoritetaan Åbo Akademin (ÅA) järjestämien geologian kurssien yhteydessä, ÅA:n geologian yksikön ja Turun yliopiston kielikeskuksen kanssa. Järjestelyllä tähdätään kielen käytön oppimiseen, geologian sanaston parempaan hallintaan ja vuorovaikutukseen ÅA:n geologian opiskelijoiden kanssa.

 

3. OPINTOJEN SUORITTAMINEN JA OPINTONEUVONTA

Turun yliopistossa geologian opetusta annetaan yhteistyössä Åbo Akademin geologian yksikön ja Turun yliopiston maantieteen osaston kanssa.  Tämän vuoksi opiskelijan kannattaa seurata kaikkien em. yksiköiden opetusohjelmia ja niiden toteutusaikatauluja.


Opetukseen osallistuminen ja opintojen suorittaminen

Tutkintojen suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava tutkintovaatimusten mukaiseen opetukseen. Läsnäolo erityisesti pienryhmäopetuksessa kuten seminaareissa ja harjoitustöissä sekä harjoituksiin liittyvillä luennoilla ja demoilla on välttämätöntä. Harjoitustyöt tulee palauttaa ajallaan, sillä määräajan päätyttyä opettajat eivät ole enää velvollisia ottamaan niitä vastaan.

Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen ohjeellinen ajoittuminen periodeihin (I, II, III, IV, V) käy ilmi opintojen ohjeellisen ajoituksen kaavioista. Lukukausittain annettava opetus on nähtävänä NettiOpsussa  ja pääsääntöisesti myös ilmoitustauluilla. Eräille geologian opintojaksoille voidaan ottaa vain rajoitettu määrä opiskelijoita. Tarvittaessa karsitaan ensisijaisesti sivuaineopiskelijoita.

Maisteriopintojen kursseille pääsyyn vaaditaan pääsääntöisesti, että LuK-tutkielma on hyväksytysti suoritettu.

Kaikille opintojaksoille (luennot, harjoitustyöt, seminaarit, kirjallisuuskuulustelut, erikois- ja kenttäkurssit) ilmoittaudutaan NettiOpsussa määräaikaan mennessä ellei toisin ilmoiteta.

 

Opintoneuvonta

Yleisestä opintoneuvonnasta vastaavat geologian yliopistonlehtori Timo Kilpeläinen ja yliopisto-opettaja Eila Varjo. Koko neuvontahenkilöstö yhteystietoineen ja vastuutehtävineen esitellään laitoksen verkkosivuilla (ks. kohta ”Henkilökunta”). Ensimmäisenä opiskeluvuotena opettajatutorit
 (=  opintoneuvojat) yhteistyössä opiskelijatutorien kanssa tutustuttavat opiskelijat laitoksen henkilökuntaan, tiloihin ja toimintaan.

 

Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat

Osana pakollisia LuK-opintoja, jokainen opiskelija laatii ensimmäisenä vuonna henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). HOPS tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opettajatutorien ohjeiden mukaan, minkä jälkeen opiskelija on itse vastuussa suunnitelman päivittämisestä. Suunnitelman tarkoitus on auttaa opiskelijaa opintojen suunnitelmallisuudessa ja opintojen etenemisen seurannassa.

FM-tutkinnon HOPS:n laatiminen aloitetaan LuK-tutkinnon loppuvaiheessa ja suunnitelman tulee olla valmis FM-opintoja aloitettaessa. FM-tutkinnon alustaviin suunnitelmiin ohjausta saa opintoneuvojilta, mutta tutkinnon edetessä ensisijainen ohjaaja on oma graduohjaaja tai opiskelijan erikoistumisalaa lähinnä oleva professori.

Opiskelija on itse vastuussa opintojen etenemisestä ja tutkintovaatimusten noudattamisesta. Opintojen etenemistä seurataan sähköisen opintosuunnitelman (eHOPS) avulla.

 

Kuulustelujen ja muiden suoritusten yleisiä sääntöjä

Luentosarjojen ja harjoitustöiden päättökuulusteluihin järjestetään kolme yrityskertaa lukuvuoden aikana. Tämän jälkeen kuulustelua ei voi enää suorittaa, ellei siitä erikseen sovita. Ensimmäinen päättökuulustelu järjestetään yleensä luentosarjan tai harjoitustöiden loputtua, uusinnat erikseen ilmoitettavina tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai kesätentissä.

Kirjallisuuskuulustelut suoritetaan erikseen ilmoitettavina yleisinä tenttipäivinä. Yhtenä tenttikertana saa suorittaa enintään kaksi erillistä kuulustelua.

Kesätenteissä tentittäviä opintoja ei ole muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta rajoitettu, mutta silloinkin yhtenä tenttikertana voi suorittaa enintään kaksi erillistä kuulustelua. Kesätentteihin ilmoittaudutaan toukokuussa. Kirjallisuuskuulusteluihin, opintojaksojen uusintakuulusteluihin ja kesätentteihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti NettiOpsussa.

 

Tilat ja aineistot

Maantieteen ja geologian laitoksella on opiskelijoiden käytössä erilaisia tila-, laite- ja aineistoresursseja. Opiskelutiloja ovat mm. laboratoriot ja kirjastot, atk-luokka, kurssisali sekä yhdessä biologian laitoksen kanssa ylläpidetty UTU-LCC työtila. Opiskelijoiden käytettävissä on myös kenttätyövälineitä ja mittalaitteita sekä monipuolisia aineistoja ja kokoelmia.

 

Opiskelu ulkomailla

Kaikkiin yliopistotutkintoihin suositellaan sisällytettäväksi kansainvälistymistä tukeva osio, joka voi sisältää esimerkiksi opintoja tai työharjoittelua ulkomailla. Lisätietoja opiskelusta ulkomailla saa tiedekunnan ja yliopiston verkkosivuilta. Ulkomailla suoritetuilla tutkintoon soveltuvilla opinnoilla voidaan korvata Turun yliopiston samantasoisia pakollisia opintoja tai ne voidaan lukea hyväksi valinnaisina pääaineen opintoina. Laitoksen vaihto-ohjelmien yhdyshenkilöt löytyvät verkkosivuilta (ks. neuvontahenkilökunta). Yliopisto järjestää ohjelmista yleisiä tiedotustilaisuuksia, joista tiedotetaan yliopiston verkkosivuilla.

 

Valmistuminen

Tutkintotodistusta varten haetaan kokonaisuusmerkinnät seuraavista opinnoista:

 • pääaineopinnoista,
 • kaikista yli 20 opintopisteen laajuisista sivuaineopinnoista sekä
 • yli 20 opintopisteen laajuisista (saman kielen) kieliopinnoista (Kielikeskus).

 

LuK-tutkinnon kokonaisuusmerkintää varten Eila Varjo tai Timo Kilpeläinen tarkastaa opiskelijan opinnot sisällöllisesti. Opiskelija esittää ajantasaisen opintosuunnitelmansa (LuK-HOPS), jossa hän määrittelee, mitkä opinnot hän haluaa sisällyttää kokonaisuuteen (yleensä geologian perus- ja aineopinnot). Kun sisällöllinen tarkistus on tehty, kokonaisuusmerkintä pyydetään maantieteen ja geologian laitoksen opintosihteeriltä. Muiden aineiden sivuainemerkinnät haetaan ko. laitosten kansliasta tai toimistosta.

Kokonaisuusmerkintään liittyy kokonaisarvosana, joka lasketaan arvosteltujen opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona.

Tutkintotodistukset haetaan matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Valmistumiseen liittyvät ohjeet sekä tutkinnon anomuslomakkeet löytyvät matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta (www.utu.fi/sci).

 

Opetuksen kehittäminen

Opetuksen kehittämiseksi opiskelijoiden toivotaan antavan palautetta opintojaksoista sekä vuosittain koko lukuvuoden opetuksesta ja laitoksen muusta toiminnasta (verkkolomakkeella tehtävä lukuvuosikysely). Lisäksi tehdään kyselyitä juuri valmistuneille opiskelijoille (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Turun akateemiset rekrytointipalvelut) ja alumneille. Kyselyiden palautteita sekä erillisissä keskustelutilaisuuksissa saatavia huomioita hyödynnetään opetuksen kehittämisessä.

 

Ainejärjestö

Turun yliopiston ja Åbo Akademin geologian opiskelijoilla on yhteinen ainejärjestö Pulterit ry. (http://www.pulterit.utu.fi/fin/). Ainejärjestö organisoi opiskelijayhteisön vapaamuotoista toimintaa sekä ajaa aktiivisesti opiskelijoiden etua yliopiston hallinnon eri tasoilla.


Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet