Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Geologian tutkinto-ohjelma (FM)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
FM -tutkinnon rakenne ja opintojen ajoitus (pdf 57 kB.)

Geologian osasto, PharmaCity, 5. ja 6. krs, Itäinen Pitkäkatu 4, 20520 Turku.
1.9. 2016 alkaen Åbo Akademin Chemicum-talossa (Akatemiankatu 1, 2. kerros).

Maantieteen ja geologian laitos: http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/maageo/Sivut/home.aspx

  

SISÄLLYSLUETTELO

1. GEOLOGIAN TUTKINTO-OHJELMAN (FM) TAVOITTEET

2. GEOLOGIAN FM-TUTKINNON (120 op) RAKENNE

3. OPINTOJEN SUORITTAMINEN JA OPINTONEUVONTA

 

 

1. GEOLOGIAN TUTKINTO-OHJELMAN (FM) TAVOITTEET

Opiskelija syventää LuK-opinnoissa saavuttamaansa tieto- ja taitotasoa geologian eri osa-alueilta.  Opiskelija oppii perusasiat eri tieteenalojen teoriasta ja tutkimusmenetelmistä ja osaa soveltaa oppimaansa monipuolisesti. Opiskelija syventyy valitsemaansa aihepiiriin ja oppii tieteellistä kirjoittamista pro gradu -tutkielmaa laatiessaan.

Tutkinto-ohjelman tavoitteisiin kuuluu kattava geospatiaalisten aineistojen ja menetelmien oppiminen (GIS ja 3/4D-mallinnus), monikielisyys, kansainvälisyys ja geologian sovellettavuus yhteiskunnallisesti merkittäviin teemoihin. Kyseisiin tavoitteisiin pyritään antamalla opetusta yhteistyössä Åbo Akademin geologian yksikön ja Turun yliopiston maantieteen osaston kanssa.  

 

2. GEOLOGIAN FM-TUTKINNON (120 op) RAKENNE

Filosofian maisterin tutkinnon voi suorittaa geologiassa kahdessa pääaineessa, kallioperägeologiassa ja maaperägeologiassa. Oman pääaineen opintoja on suoritettava 98 op. Maaperägeologian tutkintoon sisältyy lisäksi pakollisia sivuaineopintoja 4 op.  Loput opinnoista on vapaasti valittavia. 

 

Kallioperägeologian pääaine

 • Kaikille pakolliset geologian opinnot ja pro gradu -tutkielma 43 op
 • Pääaineeseen kuuluvat pakolliset geologian opinnot 30 op
 • Vapaasti valittavat geologian opinnot (otettava vähintään 25 op) 25 op
 • Geologian opinnot yhteensä 98 op
 • Muut vapaasti valittavat opinnot 22 op

Kallioperägeologia tutkii kallioperän koostumusta, rakennetta, syntyä ja kehitystä sekä kallioperässä olevia raaka-ainevaroja. Tutkimus- ja opiskeluperspektiivi on maailmanlaajuinen, jonka lisäksi pääaineessa on vahva alueellinen Fennoskandia-painotus. Kallioperägeologinen tutkimus perustuu maastossa tehtäviin mittaus- ja kartoitushavaintoihin sekä kivilajien ja niiden ainesosasten, mineraalien, laboratoriomäärityksiin. Kallioperägeologia vaatii usein tuekseen kemian ja fysiikan tietoja. Syventävien opintojen ja tutkielman perusteella geologian ja mineralogian opiskelija voi suuntautua esimerkiksi kallioperägeologiaan, mineralogiaan, taloudelliseen geologiaan tai geologiseen mallinnukseen.

 

Maaperägeologian pääaine

 • Kaikille pakolliset geologian opinnot ja pro gradu -tutkielma 43 op
 • Pääaineeseen kuuluvat pakolliset geologian opinnot 30 op
 • Vapaasti valittavat geologian opinnot (otettava vähintään 25 op) 25 op
 • Geologian opinnot yhteensä 98 op
 • Pakolliset sivuaineopinnot (BIOL4050) 4 op
 • Muut vapaasti valittavat opinnot 18 op

Maaperägeologia tutkii maaperän syntyä, kehitystä, rakennetta ja ainesta. Keskeisenä pyrkimyksenä on ymmärtää kvartäärikauden luonnon prosessien vaikutus maaperän synnyssä. Näin opitaan hallitsemaan mm. pohjaveteen, turpeeseen, ympäristönsuojeluun sekä maa- ja kallioperän raaka-aineiden hyödyntämiseen liittyviä geologisia kysymyksiä. Tutkimuksissa nojaudutaan mm. kemiallisiin, geoteknisiin, geofysikaalisiin, sedimentologisiin ja paleontologisiin kenttätutkimusmenetelmiin ja laboratorioanalyyseihin. Opiskelija voi opintojensa ja pro gradu -tutkielmansa perusteella suuntautua glasiaaliympäristön maaperän ja järvi- ja merisedimenttien tutkimuksiin sekä ympäristögeokemiaan.

 

Pro gradu -tutkielma

Tutkielman tarkoituksena on opettaa tutkimuksen suunnittelua ja tekoa, käyttämään kirjallisuutta ja tieteellisiä menetelmiä kriittisesti, esittämään tieteellisiä tutkimustuloksia ja asettamaan ne oikeisiin syy-yhteyksiin.

 • Pro gradu -tutkielma on filosofian maisterin tutkinnon (eli ylemmän korkeakoulututkinnon) opinnäyte. Tutkielma pohjautuu omiin kenttä-, laboratorio- tai teoreettisiin tutkimuksiin tai esimerkiksi tilastojen käyttöön. Pro gradu -tutkielman yhteydessä suoritetaan ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäyte.

 

3. OPINTOJEN SUORITTAMINEN JA OPINTONEUVONTA

Ajantasaiset tiedot geologian opiskelusta löytyvät maantieteen ja geologian laitoksen verkkosivuilta ja geologian osaston ilmoitustauluilta.

 

Opetukseen osallistuminen ja opintojen suorittaminen

Tutkintojen suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava tutkintovaatimusten mukaiseen opetukseen. Läsnäolo erityisesti pienryhmäopetuksessa kuten seminaareissa ja harjoitustöissä sekä harjoituksiin liittyvillä luennoilla ja demoilla on välttämätöntä. Harjoitustyöt tulee palauttaa ajallaan, sillä määräajan päätyttyä opettajat eivät ole enää velvollisia ottamaan niitä vastaan.

Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen ohjeellinen ajoittuminen periodeihin (I, II, III, IV, V) käy ilmi opintojen ohjeellisen ajoituksen kaavioista. On huomattava, että eräitä maisteriopintojen kursseja toteutetaan vain joka toinen vuosi tai vieläkin harvemmin. Joitakin kursseja voidaan korvata kirjatenteillä. Lukukausittain annettava opetus on nähtävänä NettiOpsussa ja osin myös ilmoitustauluilla. Eräille geologian opintojaksoille voidaan ottaa vain rajoitettu määrä opiskelijoita. Tarvittaessa karsitaan ensisijaisesti sivuaineen opiskelijoita.

Maisteriopintojen kursseille pääsyyn vaaditaan pääsääntöisesti, että LuK-tutkielma on hyväksytysti suoritettu.

Kaikille opintojaksoille (luennot, harjoitustyöt, seminaarit, kirjallisuuskuulustelut, erikois- ja kenttäkurssit) ilmoittaudutaan NettiOpsussa määräaikaan mennessä ellei toisin ilmoiteta.

 

FM-tutkinnon opetuskieli

Geologian FM-tutkinto-ohjelman opetuksessa käytetään kolmea kieltä; suomea, ruotsia ja englantia. Maisteritutkinnon kieli on suomi. FM -opintojen opetuskokonaisuudet ”Evolution of the Fennoscandian bedrock” ja ”Quarternary sequence stratigraphy, lake sedimentology and environmental geochemistry” ja osa muistakin kursseista annetaan pääasiassa englannin kielellä. Oppimateriaali on lähes poikkeuksetta englanninkielistä. Opiskelijoita kannustetaan myös ottamaan ruotsinkielisiä syventäviä opintoja.

 

Opintoneuvonta

Yleisestä opintoneuvonnasta vastaavat geologian yliopistonlehtori Timo Kilpeläinen ja yliopisto-opettaja Eila Varjo. Koko neuvontahenkilöstö yhteystietoineen ja vastuutehtävineen esitellään laitoksen verkkosivuilla (ks. ”Opiskelu” >>  ”Neuvontahenkilökunta”). Ensimmäisenä opiskeluvuotena opettajatutorit (= opintoneuvojat) yhteistyössä opiskelijatutorien kanssa tutustuttavat opiskelijat laitoksen henkilökuntaan, tiloihin ja toimintaan.

 

Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat

FM-tutkinnon HOPS:n laatiminen aloitetaan LuK-tutkinnon loppuvaiheessa ja suunnitelman tulee olla valmis FM-opintoja aloitettaessa. FM-tutkinnon alustaviin suunnitelmiin ohjausta saa opintoneuvojilta, mutta tutkinnon edetessä ensisijainen ohjaaja on oma graduohjaaja tai opiskelijan erikoistumisalaa lähinnä oleva professori.

Opiskelija on itse vastuussa opintojen etenemisestä ja tutkintovaatimusten noudattamisesta. Opintojen etenemistä seurataan sähköisen opintosuunnitelman (eHOPS) avulla.

 

Kuulustelujen ja muiden suoritusten yleisiä sääntöjä

Luentosarjojen ja harjoitustöiden päättökuulusteluihin järjestetään kolme yrityskertaa lukuvuoden aikana. Tämän jälkeen kuulustelua ei voi enää suorittaa, ellei siitä erikseen sovita. Ensimmäinen päättökuulustelu järjestetään yleensä luentosarjan tai harjoitustöiden loputtua, uusinnat erikseen ilmoitettavina tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai kesätentissä.

Kirjallisuuskuulustelut suoritetaan erikseen ilmoitettavina yleisinä tenttipäivinä. Yhtenä tenttikertana saa suorittaa enintään kaksi erillistä kuulustelua.

Kesätenteissä tentittäviä opintoja ei pääsääntöisesti ole rajoitettu, mutta silloinkin yhtenä tenttikertana voi suorittaa enintään kaksi erillistä kuulustelua. Lisäksi opintojakson vastuuopettaja voi erikseen määrätä tietyt tenttipäivät kurssin suorittamiselle, jolloin kesätentti ei välttämättä ole mahdollinen. Kesätentteihin ilmoittaudutaan toukokuussa.

Kirjallisuuskuulusteluihin, opintojaksojen uusintakuulusteluihin ja kesätentteihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti NettiOpsussa.

 

Tilat ja aineistot

Maantieteen ja geologian laitoksella on opiskelijoiden käytössä erilaisia tila-, laite- ja aineistoresursseja. Opiskelutiloja ovat mm. laboratoriot ja kirjastot, atk-luokat ja kurssisali. Opiskelijoiden käytettävissä on myös kenttätyövälineitä ja mittalaitteita sekä monipuolisia aineistoja ja kokoelmia.

 

Opiskelu ulkomailla

Kaikkiin yliopistotutkintoihin suositellaan sisällytettäväksi kansainvälistymistä tukeva osio, joka voi sisältää esimerkiksi opintoja tai työharjoittelua ulkomailla. Lisätietoja opiskelusta ulkomailla saa tiedekunnan ja yliopiston verkkosivuilta. Ulkomailla suoritetuilla tutkintoon soveltuvilla opinnoilla voidaan korvata Turun yliopiston samantasoisia pakollisia opintoja tai ne voidaan lukea hyväksi valinnaisina pääaineen opintoina. Laitoksen vaihto-ohjelmien yhdyshenkilöt löytyvät verkkosivuilta (ks. neuvontahenkilökunta). Yliopisto järjestää ohjelmista yleisiä tiedotustilaisuuksia, joista tiedotetaan yliopiston verkkosivuilla.

 

Työharjoittelu

Työharjoittelu on tärkeä osa opiskelijan erikoistumista erityisesti FM-tutkinnon vaiheessa. Työharjoittelun tavoitteina on syventää opiskelijan erikoistumista, kehittää työelämävalmiuksia sekä tukea työelämäyhteyksien muodostumista. Vähintään yhden kuukauden mittainen opintoihin kuuluva työharjoittelu on pakollinen opinto sekä kallio- että maaperägeologiassa.

 

Valmistuminen 

Tutkintotodistusta varten haetaan kokonaisuusmerkinnät seuraavista opinnoista:

- pääaineopinnoista

- kaikista yli 20 opintopisteen laajuisista sivuaineopinnoista

- yli 20 opintopisteen laajuisista (saman kielen) kieliopinnoista (Kielikeskus).

Maisterin tutkinnon kokonaisuusmerkintää varten Eila Varjo tai Timo Kilpeläinen tarkastaa opiskelijan opinnot sisällöllisesti. Opiskelija esittää ajantasaisen opintosuunnitelmansa (FM-HOPS), jossa hän määrittelee, mitkä opinnot hän haluaa sisällyttää kokonaisuuteen (esim. kallioperägeologian tai maaperägeologian syventävät opinnot). Kun sisällöllinen tarkistus on tehty, kokonaisuusmerkintä pyydetään maantieteen ja geologian laitoksen opintosihteeriltä. Muiden aineiden sivuainemerkinnät haetaan ko. laitosten kansliasta tai toimistosta.

Kokonaisuusmerkintään liittyy kokonaisarvosana, joka lasketaan arvosteltujen opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona.

Tutkintotodistukset haetaan matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Valmistumiseen liittyvät ohjeet sekä tutkinnon anomuslomakkeet löytyvät matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta (www.utu.fi/sci).

 

Opetuksen kehittäminen

Opetuksen kehittämiseksi opiskelijoiden toivotaan antavan palautetta opintojaksoista sekä vuosittain koko lukuvuoden opetuksesta ja laitoksen muusta toiminnasta (verkkolomakkeella tehtävä lukuvuosikysely). Lisäksi tehdään kyselyitä juuri valmistuneille opiskelijoille (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Turun akateemiset rekrytointipalvelut) ja alumneille. Kyselyiden palautteita sekä erillisissä keskustelutilaisuuksissa saatavia huomioita hyödynnetään opetuksen kehittämisessä.

 

Ainejärjestö

Turun yliopiston ja Åbo Akademin geologian opiskelijoilla on yhteinen ainejärjestö Pulterit ry. (http://www.pulterit.utu.fi/fin/). Ainejärjestö organisoi opiskelijayhteisön vapaamuotoista toimintaa sekä ajaa aktiivisesti opiskelijoiden etua yliopiston hallinnon eri tasoilla

 

Tutkijakoulut

Kaikki Turun yliopiston jatko-opiskelijat kuuluvat yliopiston laajuiseen tutkijakouluun (UTUGS), joka jakautuu eri tieteenalojen tohtoriohjelmiin. Geologian jatko-opiskelijat sijoittuvat biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelmaan (BGG). Tarkempia tietoja tohtoriohjelman kotisivuilta http://www.utu.fi/en/units/sci/BGG/Pages/home.aspx


Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet