Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Maantieteen tutkinto-ohjelma (FM)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Liite (pdf 10 kB.)

 Sisällysluettelo:

1. Maantieteen tutkinto-ohjelman (FM) tavoitteet

2. Maantieteen FM-tutkinnon rakenne

3. Opintojen suunnittelu ja suorittaminen

 • Opetukseen osallistuminen ja opintojen suorittaminen
 • Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat ja opintoneuvonta
 • Valmistuminen

 

 

1. Maantieteen tutkinto-ohjelman (FM) tavoitteet

 

Maantieteen alan filosofian maisterin (FM) tutkinnon tavoitteena on maantieteellisen asiantuntijuuden ja tutkimustaitojen syvällinen kehittäminen. Erikoistuminen opettajaksi antaa lisäksi pätevyyden opettaa maantiedettä peruskoulussa ja lukiossa. Tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen, ja se suoritetaan pääsääntöisesti kahdessa vuodessa. FM-tutkinnon jälkeen on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin, jotka johtavat filosofian tohtorin (FT) tutkintoon maantieteessä tai lähialoilla.

 

Maantieteen (FM) tutkinto-ohjelma:

 • perustuu korkealaatuiseen tieteelliseen tutkimukseen ja osaamiseen,
 • tukee opiskelijan tavoitteellista suuntautumista ja erikoistumista,
 • tuottaa maantieteen asiantuntijoita, joilla on hyvät valmiudet tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja viestintään Suomessa ja kansainvälisesti,
 • tuottaa maantieteen opettajia, joilla on hyvät valmiudet hyödyntää opetustyössään maantieteen ja maantieteen pedagogiikan tutkimusta ja monipuolisia opetusmenetelmiä,
 • kehittää opiskelijan asiantuntijuutta ja työelämävalmiuksia sekä tukee elinikäistä oppimista.

 

 

2. Maantieteen FM-tutkinnon rakenne

 

Maantieteen FM-tutkinnossa opiskelija suuntautuu valitsemalleen maantieteen erikoistumisalalle. Tutkintoon kuuluu yhteisiä orientoivia ja ohjaavia opintoja, menetelmäopintoja sekä erikoistumisopintoja. Tutkinnon pääaine on maantiede.

 

Maantieteen FM-tutkinto (120 op) koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • Maantieteen syventävät opinnot: vähintään 90 op
  • maantieteen pakolliset syventävät opinnot 65 op (sisältää opinnäytteen 40 op)
  • maantieteen syventävät erikoistumisopinnot (vähintään 25 op)
 • Muut vapaavalinnaiset opinnot: tutkinnon vähimmäislaajuus täyteen (enintään 30 op)

 

TAI opettajan erikoistumisalalla

 • Maantieteen syventävät opinnot opettajille: 60 op
  • maantieteen pakolliset syventävät opinnot opettajille 45 op (sisältää opinnäytteen 20 op)
  • maantieteen syventävät erikoistumisopinnot (15 op)
 • Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

 

Maantieteen tutkijan tai asiantuntijan tehtäviin erikoistuvien tutkinto voi koostua yksinomaan maantieteen opinnoista. Tutkintoon voi kuitenkin sisältyä erikoistumista tukevia sivuaine- tai kieli- ja viestintäopintoja, jotka voivat olla myös muualla suoritettuja. Joillain erikoistumisaloilla voidaan edellyttää tiettyjen erikoistumista tukevien sivuaineopintojen suorittamista. Opettajan erikoistumisalalla maantieteen syventävät opinnot muodostavat puolet tutkinnosta ja opettajan pedagogiset opinnot toisen puolen.

 

 

3. Opintojen suunnittelu ja suorittaminen

 

 • Opetukseen osallistuminen ja opintojen suorittaminen

 

FM-tutkinnon maantieteen syventävät opinnot perustuvat pitkälti ryhmän vuorovaikutukseen, aktiiviseen osallistumiseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Luentomuotoinen opetus sisältää pääosin ajankohtaisen tutkimuksen tai asiantuntijatyön esittelyä (maantieteen kollokvio, osa erikoistumiskursseista), mikä tukee opiskelijan erikoistumisalan valintaa. FM-tutkinnon alkuvaiheessa painotus on menetelmäopetuksessa ja oman tutkimusaiheen valinnassa sekä tutkimusprosessin suunnittelussa. Erikoistumiskursseilla syvennytään tarkemmin oman alan tutkimukseen ja asiantuntijuuden kehittämiseen teorioiden ja käytännön tasolla. Oma tutkimus toteutetaan itsenäisesti yksilöohjauksessa, ja tutkinnon loppupuolella suoritetaan omaan erikoistumisalaan liittyvä kirjallisuuskuulustelu. Tutkinnon loppuvaiheessa orientoidutaan maantieteellisiin asiantuntijatehtäviin urasuunnittelua tukevalla kurssilla.

Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan aktiivisesti oman erikoistumisalan tapahtumiin, seminaareihin ja konferensseihin, hakeutumaan työharjoitteluun tai ottamaan vastaan erilaisia projektitehtäviä tai tilaustöitä. Opiskelijan omaan aktiivisuuteen liittyvät suoritukset tukevat verkostoitumista, edistävät työelämävalmiuksien kehittymistä ja helpottavat siirtymistä opinnoista työelämään.

Opettajan erikoistumisalan maantieteen syventävissä opinnoissa opinnäytteen laajuus on pienempi ja pakollisiin opintoihin kuuluu maantieteen opetuksen ajankohtaisiin teemoihin liittyvä kurssi. Muutoin rakenne on samankaltainen kuin muilla erikoistumisaloilla. Pedagogiset opinnot tukevat opettajaksi kasvamista tarjoamalla kasvatustieteellisen teoriaperustan, maantieteen (ja toisen opetettavan aineen) didaktiikan opetusta sekä opetusharjoittelujaksoja.

Maantieteen syventävien opintojen suoritustavat ovat monipuolisia. Kirjallisten tenttien sijaan kurssien suorittaminen edellyttää usein oppimispäiväkirjojen, esseiden, portfolioiden, seminaariesitelmien, projektien, ryhmätöiden tai verkkotehtävien tekemistä. Osallistuminen opetukseen on usein pakollista, sillä oppimistavoitteiden saavuttaminen edellyttää kunnollista sitoutumista opiskeluun. Tällöin opiskelija ei voi valita monia päällekkäisiä kursseja samanaikaisesti.

 

 • Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat ja opintoneuvonta

 

FM-tutkinnon opintosuunnitelman (FM-HOPS) laatiminen aloitetaan LuK-tutkinnon loppuvaiheessa ja suunnitelman tulee olla valmis FM-opintoja aloitettaessa. FM-tutkinnon alustaviin suunnitelmiin ohjausta saa opintoneuvojilta, mutta tutkinnon edetessä ensisijainen ohjaaja on oma graduohjaaja tai opiskelijan erikoistumisalaa lähinnä oleva professori.

FM-HOPS on tärkeä työkalu myös urasuunnittelun kannalta. FM-tutkinnon aikana kehittyvät valmiudet ovat nuoren tutkijan, asiantuntijan tai opettajan pääomaa, jonka avulla voi toteuttaa omia ammatillisia tavoitteita ja unelmia. Työllistymisen näkökulmasta opiskelijoita kannustetaan hakemaan työharjoittelupaikkoja ja osallistumaan oman alan tapahtumiin ja seminaareihin. Verkostoitumista tuetaan myös erikoiskursseille, joista osa toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Pää- ja sivuaineopintoja sekä opinnäytetyön aihetta ja menetelmiä kannattaa pohtia jo hyvissä ajoin. Maantiede pääaineenaan valmistuvat maisterit voivat olla osaamiseltaan hyvinkin erityyppisiä. Halutessasi voit erikoistua esimerkiksi biogeografiaan, vesistötutkimukseen, geotieteisiin, geoinformatiikkaan, aluekehitykseen, kaupunkitutkimukseen, kehitystutkimukseen, luonnonvaraosaajaksi tai talousmaantieteeseen. Erikoistumisopintojen väliotsikoinnit antavat osaltaan vinkkejä, mutta yhteistyössä professorin tai muun henkilökuntaan kuuluvan kanssa voit määrittää myös omia erikoistumispolkujasi.

 

 • Valmistuminen

 

Tutkintotodistusta varten haetaan kokonaisuusmerkinnät seuraavista opinnoista:

 • pääaineopinnoista,
 • kaikista yli 20 opintopisteen laajuisista sivuaineopinnoista sekä
 • yli 20 opintopisteen laajuisista (saman kielen) kieliopinnoista (Kielikeskus).

 

Merkinnän maantieteen FM-opintojen kokonaisuudesta saa maantieteen osaston toimistosta. Muiden aineiden kokonaisuusmerkinnät haetaan ko. laitosten kansliasta tai toimistosta. Kokonaisuusmerkintään liittyy kokonaisarvosana, joka lasketaan arvosteltujen opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona.

Kokonaisuusmerkintää hakiessaan, opiskelija esittää ajantasaisen opintosuunnitelmansa (FM-HOPS), jossa hän määrittelee, mitkä opinnot hän haluaa sisällyttää kokonaisuuteen. Kun merkintä on pyydetty toimistosta, kokonaisuuden tarkistaa sisällöllisesti maantieteen yliopistonlehtori tai professori.

Tutkintotodistukset haetaan matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Valmistumiseen liittyvät ohjeet sekä tutkinnon anomuslomakkeet löytyvät matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta (www.utu.fi/sci).


Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet