Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohj. (FM)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Ajoituskaavio (EKEB, FM) (pdf 183 kB.)

 Tutkinto-ohjelmassa opiskelijat perehtyvät erityisesti populaatioiden sopeutumiseen ympäristöönsä, missä keskeisessä roolissa ovat valintaympäristö, lajienväliset ekologiset vuorovaikutussuhteet ja populaatioiden geneettinen muuntelu. Eliöiden ja niiden ympäristön muodostamien systeemien toimintaperiaatteisiin tutustutaan geeni-, yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasoilla. Tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suuntautua ekologisten vuorovaikutussuhteiden, evoluutiobiologian, luonnonsuojelubiologian ja soveltavan ekologian tai biogeografian opiskeluun. Evolutiivinen näkökulma on opetuksessa keskeisessä asemassa.
   Tutkinto-ohjelma antaa valmiudet ymmärtää ja analysoida populaatioiden sopeutumista ja populaatiodynaamisia prosesseja ja niiden yhteisöekologisia seurauksia erityyppisissä ekosysteemeissä sekä perus- että soveltavan tutkimuksen näkökulmasta. Siten se tarjoaa tiedolliset ja menetelmälliset valmiudet tutkia ja ymmärtää ihmistoiminnan vaikutuksia eliöyhteisöihin ja ratkoa ihmistoiminnan seurauksena syntyviä ekologisia ongelmia. Opinnot voivat painottua eri tavoin suunnitellun uran mukaisesti, esimerkiksi maa- tai vesiekosysteemeihin, kasvi- tai eläinyhteisöihin, tai elämän eri organisaatiotasojen ilmiöihin. Ohjelmasta valmistuneet voivat työllistyä esimerkiksi metsä- ja maatalouden tutkimukseen tai riista- ja kalantutkimukseen sekä ympäristöhallinnon tehtäviin. Ohjelma antaa jatko-opintokelpoisuuden bio- ja ympäristötieteiden aloilla.
   Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelmaan tulevilta opiskelijoilta edellytetään, että alemman tutkinto-ohjelman opintoihin on sisällytetty riittävä määrä ekologian, evolutiivisen genetiikan ja havaintoaineistojen numeerisen käsittelyn kursseja. Alemman korkeakoulututkinnon muualla suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suorittaneet sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet valitaan erillisvalinnan (http://www.utu.fi/fi/Opiskelu/hakeminen/erillisvalinnat/Sivut/home.aspx) kautta.


Biologian laitos
Opintokokonaisuudet