Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma (FM)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Ajoituskaavio (FYGE, FM) (pdf 188 kB.)

Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelmaan hakeutuvilta edellytetään pohjatietoina riitävät aineopintotason opinnot eläinfysiologian, solu ja molekyylibiologian sekä genetiikan teoriasta ja näille aloille sopivilla laboratoriokursseilla opitut käytännön taidot.  Yhteisten opintojen (15 op) lisäksi suoritetaan erikoistumisalan  pro gradu -tutkielma (40 op), syventävien opintojen kuulustelut (15 op), erikoistumisopinnot (25 op) ja vapaasti valittavat opinnot (25 op). Erikoistumisaloja ovat fysiologia ja genetiikka.


Biologian laitos
Opintokokonaisuudet