Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tekniikan kandidaatin tutk.ohj. (tietotekniikka)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Ohjeellinen aikataulu ja osaamistavoitteet (pdf 495 kB.)

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa tekniikan kandidaatteja tulevaisuuden elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Valmistunut kandidaatti saa jatkaa opintojaan jossakin tarjolla olevista diplomi-insinöörin tutkintoon johtavista ylemmistä tutkinto-ohjelmista.

Kandidaattitutkinto
Tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat alemman korkeakoulututkinnon (tekniikan kandidaatti, TkK) joko biotekniikan tai tietotekniikan pääaineessa. Tekniikan kandidaatin tutkinto antaa hyvät valmiudet ylempien korkeakoulututkintojen suorittamiseen Turun yliopiston DI-opintojen lisäksi erillisissä maisteriohjelmissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Alemman korkeakoulututkinnon minimilaajuus on 180 opintopistettä ja se suoritetaan kolmessa vuodessa.                                       

Tekniikan kandidaatin tutkinto koostuu polyteknisistä perusopinnoista, pääaineen opinnoista, työelämävalmiuksien, kielten ja kulttuurin opinnoista sekä sivuaineopinnoista. Tutkinnon rakenne on suunniteltu vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden työelämän haasteita sekä teknisistä, tieteellisistä että muista työelämärelevanteista näkökulmista tarkasteltuna.

Tekniikan kandidaatin tutkinto luo kestävän polyteknisen perustan, joka mahdollistaa työssä tarvittavan perusosaamisen ja elinikäisen oppimisen perusteet. Tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaine on joko biotekniikka tai tietotekniikka. Tutkinto on jaettu moduuleihin, joissa kussakin on omat oppimistavoitteensa. Moduulit ovat (BT: biotekniikan pääaineen opiskelijoille, TT: tietotekniikan pääaineen opiskelijoille):

•        Polytekniset perusopinnot 100 op
          - Matematiikka ja fysiikka (BT 35 op, TT 31 op)
          - Työelämä- ja tieteenalavalmiudet (BT 20 op,  TT 24 op)
          - Pääainekohtaiset opinnot  (BT 45 op, TT 45 op)
•        Pääaine 40 op
          - Biotekniikka (BT 40 op)
          - Tietotekniikka (TT 40 op)
•        Kandidaattitutkielma ja seminaari 8 op
•        Kielet ja kulttuuri 12 op
•        Sivuaine 20 op

Oppimistavoitteiden saavuttamiseksi vaaditut kurssikokonaisuudet ja opintojaksot lukuvuosille 2016-2017 ja 2017-2018 löytyvät sivun alalaidan linkistä ja mahdollisilta tarkemmilta yksityiskohdiltaan kunkin lukuvuoden opetusohjelmasta. Tutkintorakenne, opintojen ohjeellinen ajoitus, tutkinnon tarkemmat tavoitteet ja moduulien yksityiskohtaisemmat oppimistavoitteet on esitetty liitteessä (ks. liite sivun ylälaidassa).

Työelämätaidot
Tutkinnoissa teknisten sisältöjen lisäksi kiinnitetään myös erityistä huomiota muiden työelämätaitojen omaksumiseen tulevaa työuraa varten. Erityisesti kehitetään ja vahvistetaan seuraavia taitoja ja valmiuksia:

-    ongelmanratkaisukyky
-    teorian soveltaminen käytäntöön
-    projektinhallintataidot
-    ryhmätyöskentely
-    viestintätaidot

Diplomi-insinöörin tutkinto
Valmistunut tekniikan kandidaatti saa jatkaa opintojaan jossakin tarjolla olevista diplomi-insinöörin tutkintoon johtavista ylemmistä tutkinto-ohjelmista. Diplomi-insinöörin tutkinto antaa myös valmiudet tieteelliseen jatko-opiskeluun opiskelijan omalla tieteenalalla tai siihen liittyvällä alalla.

Tietotekniikan pääaineen kandidaattitutkinnossaan suorittaneet opiskelijat voivat valita DI-pääaineekseen jonkin seuraavista:
-    ohjelmistotekniikka (tietotekniikan tutkinto-ohjelma)
-    sulautettu elektroniikka (tietotekniikan tutkinto-ohjelma)
-    tietoliikennetekniikka (tietotekniikan tutkinto-ohjelma)
-    embedded computing (Master’s Degree Programme in Embedded Computing)
-    networked systems security (Master’s Degree Programme in Information Security and Cryptography)

Biotekniikan pääaineen kandidaattitutkinnossaan suorittaneet opiskelijat voivat valita DI-pääaineekseen jonkin seuraavista:
-    biotekniikka (biotekniikan tutkinto-ohjelma)
-    food development (Master’s Degree Programme in Food Development)

Kaksoistutkinto-ohjelmat

Turun yliopistolla ja Fudan-yliopistolla (Shanghai, Kiina) on ICT-alalla diplomi-insinöörikoulutuksen kaksoistutkinto-ohjelma (Double Degree Programme in Information and Communication Technology). Ohjelman tavoitteena on kouluttaa kansainvälisiä tulevaisuuden tekijöitä, joilla on valmiudet työskennellä niin erityisasiantuntijana yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa kuin yrittäjänä ICT-alalla. Kaksoistutkinto-ohjelma antaa loistavat mahdollisuudet kansainväliseen uraan, koska ohjelmaan kuuluu pakollinen, järjestetty vaihto Fudan-yliopistossa. Kaksoistutkinto-ohjelman suorittaneet opiskelijat valmistuvat sekä Turun yliopistosta että Fudan-yliopistosta. Lisätietoja: TkT Tomi Westerlund (tomi.westerlund@utu.fi), future.utu.fi

Turun yliopistolla on elintarvikealalla diplomi-insinöörikoulutuksen yhteistutkinto-ohjelma Jiagnanin yliopiston (Jiagnan University, Wuxi, Kiina) kanssa, joka on Kiinan merkittävin yliopisto elintarviketieteissä ja -teknologioissa. Vapaaehtoinen kaksoistutkinto-ohjelma antaa loistavat mahdollisuudet kansainväliseen uraan, koska ohjelmaan kuuluu pakollinen vaihto Kiinaan. Kaksoistutkinto-ohjelman suorittaneet opiskelijat valmistuvat sekä Turun yliopistosta että Jiagnanin yliopistosta. Lisätietoja: Professori Baoru Yang (baoru.yang@utu.fi)

Turun yliopisto on mukana yhteiseurooppalaisen EIT Digital -konsortion järjestämässä maisterikoulussa. Maisterikoulun keskeisenä tavoitteena on kouluttaa uuden polven ICT-yrittäjiä, joilla on tärkeä rooli Euroopan ICT-alan menestyksen jatkajina ja tulevaisuuden rakentajina. Turun yliopisto osallistuu Embedded Systems -maisteriohjelman toteutukseen yhdessä seitsemän muun eurooppalaisen yliopiston kanssa. Kyseessä on kaksoistutkinto-ohjelma, missä Suomen lisäksi edustettuina ovat Ruotsi, Saksa, Alankomaat, Italia ja Unkari. Lisätietoja:  Dosentti Juha Plosila (juha.plosila@utu.fi), www.eitdigital.eu/entrepreneurial-education/master-school/.  


Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet