Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma (FM)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Ohjeellinen aikataulu ja osaamistavoitteet (pdf 238 kB.)

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMA
FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO
MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN COMPUTER SCIENCE

Data-analytiikan pääaine (Data Science)
Vuorovaikutusmuotoilun pääaine (Game and Interaction Design)
Opettajan erikoistumisala, pääaine tietojenkäsittelytiede (Teacher specialization)

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa tietojenkäsittelyalan erikoisasiantuntijoita tulevaisuuden elinkeinoelämän ja digitalisoituvan yhteiskunnan tarpeisiin. Monipuolinen ja henkilökohtaisen kiinnostuksen mukaan räätälöitävissä oleva koulutus antaa erinomaiset mahdollisuudet uran luomiseen niin varsinaisella IT-alalla kuin mitä moninaisimmissa tehtävissä yhteiskunnan eri sektoreilla ja toimialoilla niin yritysmaailmassa, yrittäjänä kuin julkisten palveluiden parissa. Asiantuntijuuden kehittymisen kannalta avainasemassa on oman alan teoreettisen ja käytännöllisen osaamisen yhdistyminen muiden tieteenalojen tuntemukseen ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välisten suhteiden ymmärrykseen.

Monimuotoinen koulutus tapahtuu pääasiassa englannin kielellä kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä, jossa noin kolmasosa opiskelijoista tulee ulkomailta. Koulutuksen perustuessa laitoksella tehtävään tieteelliseen tutkimukseen, se antaa erinomaiset valmiudet myös tieteellisiin jatko-opintoihin.

Koulutus johtaa filosofian maisterin (FM) tutkintoon. Kaksivuotisiin maisteriopintoihin kuuluu syvällinen perehtyminen tietojenkäsittelytieteiden johonkin osa-alueeseen, mikä osoitetaan itsenäisellä pro gradu -opinnäytteellä. Tutkinnon minimilaajuus on 120 opintopistettä, mistä 38 op muodostavat itsenäiset opinnäytteet: erikoistyö ja pro gradu -tutkielma. Lisäksi opintoihin kuuluu monipuolisesti työelämävalmiuksia kehittävä moniammatillisissa ryhmissä tehtävä 15 op projektityö, joka suoritetaan vähintään puolen lukuvuoden pituisena työelämälähtöisenä hankkeena monialaisen yliopiston vahvuuksia hyödyntäen.

Maisteriopintoihin sisältyy lisäksi vähintään 35 op pääaineen syventäviä kursseja sekä vähintään 27 op valinnaisia opintoja, jotka voivat olla pääainetta tai sivuaineita. Opettajan erikoistumisalan opinnot ovat osin erilaiset. Valinnaisten pää- ja sivuaineopintojen valikoimaa kasvattavat TUCS-yhteistyössä tarjottavat Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun kurssit.

Maisteriopintojen suorittaminen edellyttää kandidaatin tutkintoa tietojenkäsittelytieteissä tai muulla soveltuvalla alalla. Mahdolliset puutteet tiedoissa ja taidoissa voidaan korjata henkilökohtaisesti suunnitelluilla täydentävillä opinnoilla, joista osa voidaan sisällyttää maisteritason valinnaisiin opintoihin.

Data-analytiikan pääaine (Data Science)
Vastuuhenkilö: professori Jukka Heikkonen
Koneoppimisen ja algoritmiikan erikoistumisala: Apulaisprofessori Tapio Pahikkala
Kieliteknologian erikoistumisala: Apulaisprofessori Filip Ginter

Big Data on Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan selvityksen mukaan merkittävin suomalaisen yhteiskunnan lähitulevaisuuteen vaikuttava radikaali teknologia. Big dataan läheisesti liittyvä avoin data luo omalta osaltaan mahdollisuuksia nopeasti lisääntyvälle palvelutarjonnalle ja innovatiivisille pk-yrityksille. Tiedolla johtamisesta onkin muodostunut eräs yritysten tärkeimmistä kilpailukykytekijöistä. Räjähdysmäisesti lisääntyneen datan hyödyntäminen vaatii erikoisosaajia, joiden kysyntä työmarkkinoilla on suurta. Data-analytiikan pääaine keskittyy ison ja pienen datan analysoimiseen ja edistykselliseen hyväksikäyttöön sovellusalue huomioiden. Algoritminen data-analyysi, koneoppiminen ja kieliteknologia ovat tietojenkäsittelytieteen tutkimuksen vahvuusaloja, ja aktiivinen projektitoiminta mahdollistaa myös monipuolisen syventävän opetustarjonnan ja tarjoaa mahdollisuuksia opinnäytteiden tekemiseen tutkimusryhmissä.

Vuorovaikutusmuotoilun pääaine (Interaction Design)
Vastuuhenkilö: professori Erkki Sutinen
Pelisuunnittelijan erikoistumisala: dosentti Jouni Smed
Opetusteknologin erikoistumisala: dosentti Mikko-Jussi Laakso

Käyttäjän ja tietokoneen vuorovaikutus on läsnä kaikkialla sähköisistä kauppapaikoista ja viranomaispalveluista mobiilisovelluksiin ja sosiaaliseen mediaan. Vuorovaikutusmuotoilu edellyttää moniosaajaa joka yhdistää tekniset ja digitaalisen ilmaisun taitonsa käyttäjäryhmän ymmärtävään ja osallistavaan kuunteluun. Vuorovaikutusmuotoilijan rooli on ratkaiseva digitaalisten palvelujen ja tuotteiden menestykselle, sillä vuorovaikutus muodostaa käyttäjälle ensimmäisen ja usein ainoan kosketuspinnan tietoteknisiin sovelluksiin. Näistä sovelluksista pääaine keskittyy peleihin ja digitaalisiin opiskeluympäristöihin.

Pelialaa voi perustellusti pitää uutena taidemuotona. Ala on nopeasti noussut suomalaisen kulttuuriviennin tärkeimmäksi osa-alueeksi ja se työllistää kasvavan joukon alan ammattilaisia. Pelituotannossa tekninen taitavuus yhdistyy taiteellisten alojen osaamiseen, ja pelisuunnittelu vaatiikin tekijöiltä laajaa ja monialaista näkemystä. Viihdepelien lisäksi pelisuunnittelu muodostaa pohjan pelillistämiselle eli pelimekaniikkojen käytölle hyötysovelluksissa mm. terveydenhoidossa, opetuksessa ja markkinoinnissa. Laitoksen aktiivinen tutkimus useilla sovellusaloilla monipuolistaa syventävää opetustarjontaa ja tarjoaa mahdollisuuksia opinnäytteiden tekemiseen tutkimusryhmissä ja yrityksissä.

Opetusteknologi on opetuksen ja oppimisen digitalisaation asiantuntija. Erikoistumisalan opinnoissa opetusteknologian teoria toteutuu ja taipuu käytännön haasteisiin: laitoksella kehitetty ViLLE-oppimisympäristö on käytössä Suomessa sadoissa kouluissa. Opetusteknologi yhdistää työssään Suomen kansainväliset vahvuudet: informaatioteknologian ja PISA-tunnustetun pedagogiikan. Tämä näkyy myös oppimisanalytiikassa, joka identifioi oppimisprosessin virtoja ja kareja kaikesta datasta mikä opiskelun vaiheista tallentuu. Tulevaisuuden opetusteknologi onkin myös data scientist.

Turun yliopiston vuorovaikutusmuotoilun pääaineella on laajat kansainväliset yhteydet jotka vievät halukkaat opiskelijat ulkomaille. Erityisesti kehittyvien maiden Suomesta poikkeava kulttuuriperintö ja yhteiskunnalliset haasteet antavat tuoreita eväitä keksintöihin ja innovaatioihin.

Opettajan erikoistumisala
Vastuuhenkilö: dosentti Mikko-Jussi Laakso

Opettajan erikoistumisalan opinnot profiloituvat sivuaineiden – kasvatustieteen sekä mahdollisten muiden opetettavien aineiden kuten matematiikan – sekä opetusteknologian, oppimisympäristöjen ja ICT-alan didaktisia erityispiirteitä käsittelevien erikoiskurssien ja opinnäytteiden kautta. Opinnot tarjoavan erinomaisen pohjan toisen tai kolmannen koulutusasteen opettajan työn lisäksi esimerkiksi aikuiskouluttajaksi, suuren yrityksen koulutussuunnittelijaksi tai opetusteknologia-alan yrittäjäksi. Erikoistumisalan opintoihin kuuluu 60 op opettajan pedagogiset opinnot tai 25 op kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen opinnot, josta osa voi olla suoritettuna alempaan tutkintoon. Opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan aikuisopetukseen suuntautuvina opintoina, mutta ne antavat laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden (ml. perusopetus ja lukio). Opettajan pedagogisiin järjestetään haku joka toinen vuosi parittoman vuoden tammikuussa. Jos haluaa aineenopettajaksi kouluun, on syytä ottaa tutkintoon myös toinen opetettava aine, tyypillisesti matematiikka, jolloin tämäkin sivuainekokonaisuus tulee täydentää 60 op laajuuteen.


Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet