Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos

Sosiaalitieteiden laitos

Yhteiskunnat ovat jatkuvassa muutoksessa. Globaali kapitalismi siirtää työpaikkoja maasta toiseen. Teknologinen kehitys hävittää ammatteja ja luo uusia. Yhteiskuntaluokka näyttää välillä menettävän merkityksenä, välillä tulevan jälleen ajankohtaiseksi. Valtiot liittoutuvat ja purkavat liittojaan. Arvoliberalismi on kasvussa yhtäällä ja -konservatismi toisaalla. Väestön ikääntyminen harmaannuttaa yhteiskuntia. Muuttoliikkeet muuttavat paitsi väestörakennetta myös käsityksiä siitä, keitä ovat "me" ja keitä "muut". Internet avaa uusia kommunikaation, kuluttamisen ja poliittisen vaikuttamisen muotoja ja niin edelleen. Monenlaisen muutoksen keskellä on hämmästyttävää pysyvyyttä: vakaita instituutioita, pysyviä valtarakenteita ja totunnaisia ajattelun ja toiminnan tapoja. Sosiaalitieteet tarjoavat välineet ymmärtää yhteiskuntien muutosta ja pysyvyyttä: tietoja, teorioita ja tutkimustaitoja – monipuolista asiantuntijuutta.

Turun yliopiston sosiaalitieteet on monitieteinen laitos, jossa on neljä oppiainetta: sosiaalityö, sosiaalipolitiikka, sosiologia ja taloussosiologia. Sosiaalityö on ammattiin johtava koulutuslinja, jolle valitut suorittavat sosiaalityön opintoja kandidaatista maisterin tutkintoon. Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan valitut suorittavat yhteisen kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen valitsevat maisteritutkinnon pääaineekseen yhden muista laitoksen oppiaineista (kuin sosiaalityö).

 

Laitoksen oppiaineet

Sosiaalityön koulutus antaa valmiudet ymmärtää ja selvittää ihmisten ja väestöryhmien monitasoisten elämäntilanteiden syntyprosesseja ja ilmenemismuotoja. Kyse on tutkimukseen perustuvasta yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ammatillisesta toiminnasta sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi.

Sosiaalipolitiikka tutkii hyvinvointia, sen puutteita ja jakautumista yhteiskunnassa sekä instituutioita, joilla yksilöiden hyvinvointia pyritään ylläpitämään.

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, jonka tutkii yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Se tarkastelee sosiaalisia suhteita ja instituutioita, yhteiskunnan yksilöille tarjoamia toimintaedellytyksiä sekä näiden muutoksia.

Taloussosiologiassa tarkastellaan sosiaalisten suhteiden merkitystä taloudessa. Oppiaineessa tutkitaan erilaisia taloudellisia toimintaympäristöjä ja niiden keskeisiä tunnuspiirteitä.

Kandidaatin ja maisterin tutkintojen tarkemmat sisällöt on kuvattu oppiaineiden opinto-oppaissa.

 

Opintotarjonta

Laitoksella voi opiskella kandidaatin tutkinnossa pääaineena sosiaalityötä tai sosiaalitieteitä. Maisteritutkinnossa pääaineena voi opiskella sosiaalityötä, sosiaalipolitiikkaa, sosiologiaa tai taloussosiologiaa. Lisäksi sosiaalityötä ja sosiaalitieteitä voi opiskella sivuaineena. Sivuainekokonaisuuksia on myös kaupunkitutkimuksesta sekä monikulttuurisuudesta. Englanninkielisessä tarjonnassa on opintokokonaisuus Finnish and Nordic Society and Culture.

Sosiaalitieteiden tarjoamien opintojen opetussuunnitelmat löytyvät vasemman reunan linkeistä. Pakolliset kieli- ja yhteiset opinnot on kuvattu tarkemmin tiedekunnan yhteisessä oppaassa.

Kandidaatin ja maisterin tutkintojen tarkemmat sisällöt on kuvattu sosiaalitieteiden opinto-oppaassa.

Yksikön oppiaineet
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet