Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSI4033 S.2 TOIMINTA, KOGNITIO JA SOSIOLOGIA 2–4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Valtiotieteiden maisterin tutkinto
Sosiologia
Sosiaalitieteiden laitos

Yleiskuvaus

Ihmisten tapa olla maailmassa on toiminnallinen ja sosiaalinen. Lisäksi ihmiset ovat myös kulttuuria luovia, toisilleen välittäviä ja käyttäviä olentoja, jotka ovat sosiaalisella toiminnallaan muokanneet elinympäristöjään aina ensimmäisten työkalujen keksimisestä lähtien. Tästä näkökulmasta katsottuna on outoa, että inhimillistä kognitiota (eli informaation käsittelyyn liittyviä kykyjä ja prosesseja, kuten havaitsemista, luokittelua, oppimista, muistamista, päättelyä, päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua) tutkivat tieteet ja sosiologia usein erotetaan tiukasti toisistaan.

Tämän kurssin lähtökohtana on oletus, että jyrkkä erottelu kognitiotieteiden ja sosiaalitieteiden välillä on paitsi keinotekoinen myös ongelmallinen, koska nämä tieteet tarvitsevat toisiaan. Näin on siksi, että arkipäiväiseen toimintaa liittyviä kognitiivisia kykyjä ja prosesseja ei ole mahdollista ymmärtää ottamatta huomioon sosiaalisia suhteita, vuorovaikutuksia ja järjestelmiä, joihin inhimillinen kognitio on erottamattomasti kietoutunut. Lisäksi arkipäiväisen kognition tutkimuksessa on syytää kiinnittää huomiota myös niihin historiallisesti kehittyneisiin ja muuttuviin kulttuurisiin välineisiin ja resursseihin (mukaan lukien kielet ja muut merkkijärjestelmät), joita keholliset toimijat yhdessä ja erikseen kognitionsa tukena käyttävät ja jotka heidän ajatteluaan usein myös ohjaavat. Vastaavasti käsitys sosiaalisista suhteista ja vuorovaikutuksista jää huomattavan puutteelliseksi, jos kehollisten toimijoiden kognitiiviset kyvyt ja prosessit abstrahoidaan kokonaan sosiologisen tutkimuksen ulkopuolelle. 

Tällä kurssilla tarkastellaan tutkimussuuntauksia ja empiirisiä tutkimuksia, joissa kognitiotieteiden ja sosiaalitieteiden raja on pyritty ylittämään. Tavoitteena on oppia ymmärtämään näiden suuntausten ja tutkimusten teoreettiset ja metodologiset peruslähtökohdat sekä hahmottamaan niiden välisiä eroja. Kiinnostuksen kohteena ovat etenkin sellaiset sosiologian ja kognitiotieteen lähestymistavat, joissa ihmiset tulkitaan erilaisissa kulttuurisissa ja sosiaalisissa ympäristöissä toimiviksi kehollisiksi olennoiksi.

Kurssin työmuotoina ovat luennointi sekä kurssilla käsiteltyihin aiheisiin liittyvien tekstien lukeminen ja niistä keskusteleminen. Näin ollen kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja keskusteluihin osallistumista. Lisäksi kirjoitetaan oppimispäiväkirja luennoista tai essee jostain kurssilla käsitellystä teemasta.

Vastaava opettaja

Tuukka Kaidesoja
tuukka.kaidesoja[ät]utu.fi

Opetus

Luento-opetus 20 t
To 5.11.2015 - 3.12.2015 viikoittain klo 14-16, SH 471
Ti 10.11.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 14-16, SH 471
Poikkeukset:
10.11.2015 klo 12 –14 , SH 471, HUOM! Poikkeuksellinen luentoaika

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Lisätiedot

Kurssi soveltuu parhaiten sosiologian syventävien opintojen ja jatko-opintojen tekijöille. Jos kurssilla on tilaa, niin mukaan voidaan ottaa myös aiheesta kiinnostuneita sosiologian aineopintojen suorittajia.