Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KEMI6104 Kemia IV 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Kemia
Kemian laitos

Osaamistavoitteet

- Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen perusteet ja tyypillisimpiin yhdisteryhmiin kuuluvien yksinkertaisen yhdisteiden nimeäminen.
- Orgaanisten yhdisteiden rakenteen kuvaaminen rakennekaavojen ja perspektiivikaavioiden avulla. Rakenteeseen liittyvien peruskäsitteiden tunteminen.
- Tyypillisimpiin yhdisteryhmiin kuuluvien yhdisteiden ominaisuudet ja reaktiot.
- Reaktioiden ja tyypillisimpien reaktiomekanismien esittäminen kaavioiden avulla. Reaktiivisuuden perusteiden ymmärtäminen.
- Yleisimpien biomolekyylien rakenne ja yksinkertaiset kemialliset reaktiot.

Yleiskuvaus

- Molekyylien rakenne, sidokset ja niiden muodostuminen, hiilen hybridisaatio, muodollinen varaus, sidosten polaarisuus ja osittaisvaraukset.
- Polaariset ja radikaalireaktiot ja niiden kuvaaminen kaarinuolien avulla. Nukleofiilit ja elektrofiilit.
- sp3-, sp2- ja sp- hybridisoituneen hiilen geometria. Alkaanien konformaatiot, R- ja S- konfiguraatiot, cis-trans- ja E-Z -isomeria. Enantiomeerit ja diastereomeerit. Perspektiivikaavojen piirtäminen ja tulkinta. Fischerin projektion merkitys.
- Elektronien delokalisaatio, resonanssin rajarakenteet ja niiden merkitys
- Seuraavien yhdisteryhmien nimeämissäännöt, ominaisuudet, esiintyminen ja käyttö laboratorioissa ja arkielämässä: Alkaanit, alkeenit, alkyynit, aromaattiset yhdisteet, alkyylihalidit, alkoholit, eetterit, tiolit, sulfidit, aldehydit, ketonit, karboksyylihapot ja niiden esterit, amidit, happohalidit ja happoanhydridit, nitriilit ja amiinit.
- Em. yhdisteryhmien tyypillisimmät reaktiot. Alkeenien ja alkyynien elektrofiilinen additio, alkeenien polymerisaatio sekä hapetus ja pelkistys. Alkyynien happamuus. Aromaattisten yhdisteiden elektrofiilinen additio, alkyylihalidien yms. substituutio- ja eliminaatioreaktiot, Grignardin reagenssien valmistus, nukleofiilinen additio karbonyyliryhmään, nukleofiilinen asyylisubstituutio, karbonyyliyhdisteiden alfa-halogenaatio ja enolaatti-ionin alkylointi. Aldolikondensaatio ja Claisenin kondensaatio, nitriilien nukleofiiliset reaktiot, amiinien nukleofiiliset reaktiot
- Reaktiomekanismit: Alkeenien ja alkyynien elektrofiilinen additio, alkeenien radikaalipolymerisaatio, aromaattinen, elektrofiilinen additio, alkyylihalidien yms. SN2- ja SN1- substituutiot ja E2- ja E1 -eliminaatiot, nukleofiilinen additio karbonyyliryhmään, nukleofiilinen asyylisubstituutio, karbonyyliyhdisteiden alfa-halogenaatio ja enolaatti-ionin alkylointi.
- Hiilihydraattien, peptidien, lipidien ja nukleiinihappojen kemiallinen rakenne
- Hiilihydraattien kemiallinen alkylointi, asylointi, glykosidaatio, hapetus ja pelkistys. Peptidisidosten syntetisointi. RNA:n fosfodiesterisidosten pilkkoutuminen, DNA:n hydrolyysi, nukleiinihappoemästen reaktiot.
- Peptidien kemiallinen ja peptidin aminohappokoostuksen ja sekvenssin määritys. DNA:n kemiallinen synteesi ja sekvennointi.

Vastaa keväällä luennoitua orgaanisen kemian kurssia.

Vastaava opettaja

Satu Mikkola

Opetus

1.6.2016 – 29.7.2016
Luento-opetus 12 t

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu sekä kemian pää- että sivuaineopiskelijoille.

Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu, demonstraatiot

Luento-opetuksessa läsnäolopakko.