Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot

Periodit

Syventävät opinnot
Vastaava opettaja
Taina Saarenpää
tmsaar[ät]utu.fi
Opetus
Seminaari
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Muut opettajat: Petra Hakala, Nils Erik Villstrand, Anne Heimo

Opetusta seuraavan kerran lukuvuonna 2016-2017.


Kurssi koostuu luennoista ja käytännön harjoituksista. Luentojen aiheita ovat mm. tietotekniikka käytön näkökulmasta, tietoturva, digitaaliset oikeudet ja velvoitteet, tietotekniikka muissa tieteissä, yliopiston tieto- ja verkkopalvelut sekä unixin filosofia. Käytännön harjoituksiin kuuluu mm. vaikuttavan dia-esityksen tekeminen, määrämuotoisen dokumentin kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla, tiedonhaun lähteet ja välineet, laskennan automatisointi ja tiedon kuvaaminen taulukkolaskentaohjelmalla sekä komentorivi (unix) tietokoneen käyttöliittymänä.

Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi. Viikkoharjoitukset ja näyttökoe.

Lisätiedot: Kurssi järjestetään syksyn ensimmäisessä periodissa. Ensimmäinen luento on maanantaina 1.9.2014 klo 8-10.

Opetusta seuraavan kerran lukuvuonna 2016-2017.


Inom kursen diskuteras: centrala kulturteorier, evenemangsproduktion, kulturarv och kulturpolitik.

Ilmoittautuminen

Senast den 19.9.2014 till Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi via webben.

Vastaava opettaja
Lena Marander-Eklund
Opetus
Seminaari
Itsenäinen työskentely
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ruotsiksi, harjoitustyöt voi tehdä suomeksi. Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt.

Arbetsformer och examination: föreläsningar, övningar, diskussion, case-studies och studiedagbok.

Opetusta seuraavan kerran lukuvuonna 2016-2017.


Kurssilla käsitellään asiakirjahallinnan ja arkistotoimen sijoittumista osaksi toimintaympäristöä ja tietohallintoa sekä kuvataan tietohallinnon eri osa-alueiden väliset suhteet ja tehtävät keskeisin käsittein ja määritelmin. Kurssilla selkiytetään tiedonohjauksen suunnittelun keskeisten asiakirjatietojen hallintavälineiden merkitys ja niiden keskinäiset suhteet. Kurssilla käsitellään pitkään ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen asianmukaisen säilyttämisen ja käsittelyn hyödyllisyys sekä arkistonmuodostajan toiminnan rationaalisuuden että asiakirjallisen kulttuuriperinnön näkökulmasta.

Vastaava opettaja
Marita Valleniius, Turun maakunta-arkisto
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suoritustapana lähipäivät Turun maakunta-arkistossa 7.10.2014 ja 30.10.2014 sekä verkkotehtävät. Kurssi on suoritettava opintojen ensimmäisensä suoritusvuonna syyslukukaudella.

Opetusta seuraavan kerran lukuvuonna 2016-2017.


Kurssilla on neljä lähiopetuskertaa, joilla opiskelija saa kuvan etnologisista ja folkloristisista aineistoista, niiden kertymisestä, historiallisista taustoista ja tutustuu käytännössä Turussa sijaitseviin tutkimusarkistoihin. Kurssin puitteissa tehdään opintokäynti Helsinkiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapetin perinnearkistoihin. Arkistoissa tutustutaan niiden toiminnan eri aspekteihin, mukaan lukien arkistopedagogiikka. Lisäksi opiskelija kirjoittaa tutustumiskäynneistä oppimispäiväkirjan ja osallistuu kirjallisuustenttiin.

Vastaava opettaja
Pasi Enges
penges[ät]utu.fi
Opettajat
Niklas Huldén
Hannaleena Hieta
Opetus
Luento-opetus 8 t
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

 Ekskursio Helsinkiin.

Opetusta seuraavan kerran lukuvuonna 2016-2017.


Kurssilla syvennetään opiskelijoiden tietämystä tiedonhallintaan ja arkistoihin liittyvästä lainsäädännöstä ja tutustutaan oikeusinformatiikkaan. Kirjallisuuteen tutustuminen ja harjoitukset tehdään ennen lähipäivää, jonka luennoitsijana on professori Ahti Saarenpää.

Vastaava opettaja
Taina Saarenpää
tmsaar[ät]utu.fi
Opetus
Ryhmäopetus 6 t
Itsenäinen työskentely
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Perehtyminen kirjallisuuteen tapahtuu ennen lähipäivää. Kurssin kirjallisuuteen liittyvä tehtäväalue aukeaa heti syksyn alussa ViLLE-oppimisympäristössä ja tietty määrä tehtävistä tulee olla tehtynä ennen lähipäivää.

Opetusta seuraavan kerran lukuvuonna 2016-2017.


Kurssi koostuu seminaari-istunnoista joissa keskustellaan kaikille yhteisestä kirjallisuudesta. Tämän lisäksi opiskelijat kirjoittavat valinnaisen kirjallisuuden pohjalta esseen valitsemastaan aihepiiristä ja kommentoivat seminaarissa toistensa esseitä.

Vastaava opettaja
Taina Saarenpää
tmsaar[ät]utu.fi
Opetus
Seminaari 12 t
Itsenäinen työskentely
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarikeskusteluun voi osallistua ja esseen kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi. Osallistuminen opetukseen, seminaari, kirjallisuus, essee.

Opetusta seuraavan kerran lukuvuonna 2016-2017.


Kurssilla syvennetään opiskelijoiden tietämystä tiedonhallintaan ja arkistoihin liittyvästä lainsäädännöstä ja tutustutaan oikeusinformatiikkaan. Kirjallisuuteen tutustuminen ja harjoitukset tehdään ennen lähipäivää, jonka luennoitsijana on professori Ahti Saarenpää.

Vastaava opettaja
Taina Saarenpää
tmsaar[ät]utu.fi
Opetus
Seminaari 10 t
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetusta seuraavan kerran lukuvuonna 2016-2017.


Harjoittelun kestosta, sisällöstä ja suoritustavoista sovitaan yliopisto-opettajan kanssa etukäteen. Harjoittelu pyritään suorittamaan 3kk jaksossa kesän aikana. Harjoittelusta tehdään raportti opintojakson vastuuhenkilölle ja omaa harjoittelua esitellään syksyllä maisteriseminaarissa.

Vastaava opettaja
Taina Saarenpää
tmsaar[ät]utu.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: Harjoittelu, raportti, esitelmä.


Opinnot lukuvuonna 2015-2016

Kurssilla perehdytään tietokanta-ajatteluun ja tiedonhallinnan periaatteisiin laadun näkökulmasta. Keskeisiä aiheita ovat tietokantalähestymistapa ja tiedon mallintaminen ER-kaavioiden avulla. Kurssilla opetellaan luomaan tietokanta ja käyttämään sitä SQL-kielellä. Lisäksi kurssilla annetaan lyhyt katsaus relaatiomallista poikkeaviin tietokantojen lähestymistapoihin.

Opetus
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Ryhmäopetus
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Esitietovaatimuksena on Tietojärjestelmän kehittäminen ja mallintaminen. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa Åbo Akademin kurssin Databaser 456302.0, 5 sp,  Institutionen för informationsteknologi, Åbo Akademi.


Harjoittelun kestosta, sisällöstä ja suoritustavoista sovitaan yliopisto-opettajan kanssa etukäteen. Harjoittelu pyritään suorittamaan 3kk jaksossa kesän aikana. Harjoittelusta tehdään raportti opintojakson vastuuhenkilölle.

Vastaava opettaja
Taina Saarenpää
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Tutkielmaa tehdessään opiskelija perehtyy sekä arkistoalan että oman pääaineensa tieteenalan teoreettisiin keskusteluihin, käyttää tieteellisiä menetelmiä sekä liittää yhteen teoriaa ja empiiristä aineistoa.

Vastaava opettaja
Taina Saarenpää
Opettaja
Muut opettajat:: pääaineiden professorit
Opetus
Seminaari
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suoritustapa: Suorituskieli suomi. Itsenäisesti laadittu kirjallinen opinnäytetyö.


Pääaineen opinnot

Opintojakso sisältää uusinta Suomen historiaa käsittelevää tutkimusta. Valitsemiaan teoksia lukiessaan opiskelijan tulee kiinnittää erityistä huomiota tutkimuksen näkökulmaan, kysymyksenasetteluun, teoreettiseen ja metodiseen kehykseen sekä lähdeaineistoon ja sen käsittelyyn. Opettajalle voi tehdä myös omia ehdotuksia suoritettavista teoksista.

Vastaava opettaja
Kirsi Vainio-Korhonen
kirsi.vainio-korhonen[ät]utu.fi
Opetus
Itsenäinen työskentely
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso sopii mainiosti suoritettavaksi myös esseenä. Opiskelija ottaa tentittävät teokset mukaansa tenttitilaisuuteen ja käyttää niitä vastatessaan kysymyksiin.

Huom! Tästä on oltava maininta tenttikuoressa.

Kirjallisuus: Tenttiin tai esseen pohjaksi valitaan kaksi teosta.


Opintojakson sisällön muodostaa opettajan kanssa sovittava pro gradu -tutkielman tekoa tukeva kirjallisuus, joka käsittelee tutkielman teoreettista perustaa tai temaattista aihepiiriä.

Vastaavat opettajat
Kirsi Vainio-Korhonen
kirsi.vainio-korhonen[ät]utu.fi
Timo Myllyntaus
timmyl[ät]utu.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Mikäli opiskelija ei ole tehnyt työharjoittelua kandidaattitutkintoon, niin hänen suositellaan tekevän tämä opintojakso 5 op.n laajuisena ja suorittamaan osio S4 Työelämäopinnot kohdasta 5 op.n laajuisena.


Periodi
Opinnot lukuvuonna 2015-2016 [I Periodi]

Seminaarin tarkoituksena on selkiyttää opiskelijan tutkimusideaa ja auttaa häntä laatimaan sen pohjalta onnistunut tieteellinen opinnäyte. Seminaariin kuuluu työn ideapaperin, johdannon ja tekstinäytteen palautus sekä muiden töiden opponointeja. Maisteriseminaarin vetäjänä toimii yliopisto-opettaja. Töiden ohjaamiseen ja niiden käsittelyihin osallistuu myös opiskelijan pääaineen ohjaaja.

Vastaava opettaja
Taina Saarenpää
tmsaar[ät]utu.fi
Opettaja
Muut opettajat:: pääaineiden professorit
Opetus
8.9.2015 – 17.5.2016
Seminaari
Ti 8.9.2015 - 15.12.2015 viikoittain klo 12.00-14.00, Minerva, E121 Jäntere
Ti 5.1.2016 - 17.5.2016 viikoittain klo 16.00-18.00, Minerva E119, Juva
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: Seminaarikeskusteluun voi osallistua suomeksi tai ruotsiksi. Osallistuminen opetukseen, esitelmät, opponoinnit.

Maisteriseminaari alkaa keväällä 2015 ja jatkuu luvuoden 2015-2016.. Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn, vaadittujen töiden palautuksia sekä opponointeja. Opiskelija voi saada merkinnän seminaarin suorituksesta jätettyään pro gradu- tutkielmansa esitarkastettavaksi.

Periodi
Opinnot lukuvuonna 2015-2016 [II Periodi]

Kurssilla perehdytään tietojärjestelmän kehittämismenetelmiin ja -teorioihin, kehittämisprojektin elinkaareen sekä yleisimpiin mallinnustekniikoihin. Kurssiin sisältyy mallinnusharjoituksia. Kurssi tarjoaa pohjatiedot kurssille Tietokannat I.

Vastaava opettaja
Taina Saarenpää
tmsaar[ät]utu.fi
Opetus
26.10.2015 – 23.11.2015
Seminaari
Ma 26.10.2015 - 23.11.2015 viikoittain klo 10.00-12.00, Minerva E119, Juva
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi. Osallistuminen opetukseen, kirjallisuus, mallinnusharjoitukset ja tentti

Ajoitus 2. vuosi SL 2