Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Historia

Periodit

Historia

HISTORIA-AINEET (Kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia)

Historian oppiaineryhmä muodostuu kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian oppiaineista, joilla on yhteiset perusopinnot ja kullakin omat aine- ja syventävät opinnot. Kulttuurihistorialla on lisäksi myös omat perusopinnot, jotka oikeuttavat suorittamaan vain kulttuurihistorian aine- ja syventävät opinnot.  Historia-aineiden opiskelu tarjoaa opiskelijalle runsaasti vaihtoehtoja ja valinnanvapautta. Varsinkin aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa opiskelija valitsee opiskeltavia sisältöjä paljolti oman kiinnostuksensa mukaisesti. Halutessaan opiskelija voi suunnitella opintojensa sisältöä siten, että suoritetut jaksot muodostavat yhtenäisen temaattisen kokonaisuuden.

 

Opintojen suunnittelu ja HOPS

 

Jotta opinnot muodostavat opiskelijan omien tavoitteiden kannalta mielekkään kokonaisuuden, niitä suunnitellaan myös yhdessä opettajatuutorin kanssa. Historia-aineissa on kuusi opettajatuutoria, jotka huolehtivat, että jokainen uusi opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta opintojensa suunnitteluun erityisesti niiden alkuvaiheessa. Ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat heti opintojen alussa P1.1. Johdatus opintoihin ja opiskelutaitoihin -kurssin, jonka alussa opiskelijat jaetaan opettajatuutorien ryhmiin. Jokainen Turun yliopiston ensimmäisen vuoden opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman, ja historia-aineissa se tehdään yhdessä opettajatuutorin kanssa. Tämä ensimmäinen HOPS koskee alempaa HuK-tutkintoa (180 op). Pääaineen syventävien opintojen alussa tehdään toinen HOPS FM-tutkintoa (120 op) varten.

 

Pääaineen valinta ja vaihtaminen

 

Opiskelijat suorittavat aluksi historian tai kulttuurihistorian perusopinnot (25 op). Opintojen edetessä he valitsevat pääaineekseen yhden kolmesta historia-aineesta. Valinta tehdään viimeistään aineopintovaiheessa ja ilmoitetaan opiskelijapalveluihin sähköpostitse (ilmoittautuminen@utu.fi) tai käymällä opiskelijapalveluissa.

 

Pääaineen valinnassa on otettava huomioon, mitä yllä sanotaan historian ja kulttuurihistorian perusopintojen suhteesta eri aineiden aine- ja syventäviin opintoihin, erityisesti että kulttuurihistorian perusopintojen suorittaminen mahdollistaa vain kulttuurihistorian aine- ja syventävien opintojen suorittamisen. Täten esim. kulttuurihistorian perusopinnot suorittanut voi valita Suomen historian pääaineekseen vain mikäli suorittaa myös historian perusopinnot.

 

Pääsääntöisesti kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma tehdään vain pääaineen aineopintoihin (45 op). Jos jokin toinen historia-aine on sivuaine, sen laajuudeksi riittää 35 op. HuK-tutkinnon jälkeen opiskelija voi halutessaan vaihtaa pääainetta historia-aineiden sisällä ja ottaa FM-tutkintonsa pääaineeksi toisen historia-aineen kuin joka on hänen HuK-tutkintonsa pääaine. Edellytys on, että hän on suorittanut uuteen pääaineeseensa aineopinnot (vähintään 35 op). Näitä opintoja ei tarvitse laajentaa 45 opintopisteeseen, eikä opiskelijan siten tarvitse tehdä kandidaattiseminaaria ja kandidaatintutkielmaa uuteen pääaineeseen. Pääaineen vaihto tehdään täyttämällä humanistisen tiedekunnan pääaineenvaihtolomake, joka toimitetaan siihen oppiaineeseen, johon ollaan vaihtamassa.

 

Historia-aineet sivuaineena

 

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Historia-aineita sivuaineina opiskelemaan aikovat ilmoittautuvat sähköpostitse (his-toimisto@lists.utu.fi) historia-aineiden toimistoon viimeistään 4.9.2016. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelija ilmoittaa, kirjautuuko hän historian vai kulttuurihistorian sivuaineopiskelijaksi. Historian sivuaineopiskelija suorittaa historian perusopinnot, minkä jälkeen hän voi suorittaa aine- ja syventävät opinnot kaikista kolmesta historia-aineesta – kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia. Kulttuurihistorian sivuaineopiskelija suorittaa kulttuurihistorian perusopinnot, minkä jälkeen hän voi suorittaa kulttuurihistorian aine- ja syventävät opinnot.

   

Opettajankoulutus

 

Kasvatustieteellisen tiedekunnan järjestämiin pedagogisiin opintoihin voivat hakea kaikki Suomen historian, kulttuurihistorian tai yleisen historian pää­aineopiskelijat, joilla on vähintään historian tai kulttuurihistorian perusopinnot (25 op) suoritettuna ja kokonaisuusmerkintä opintorekisterissä sekä yhteensä 50 opintopistettä historia-aineiden opintoja. Haku on vuosittain tammikuussa. Hakijat valitaan opettajan pedagogisten opintojen valintakokeessa maaliskuussa.

 

Opettajankoulutukseen valitulla on historian opinnoissa kaksi vaihtoehtoa:

 

1. Opiskelija voi suorittaa historian perusopinnot sekä vähintään yhdestä historia‑aineesta aine- ja syventävät opinnot sekä pro gradu -tutkielman.

2. Kulttuurihistorian pääaineopiskelijalla opinnot voivat koostua kulttuurihistorian perus‑, aine‑ ja syventävistä opinnoista ja pro gradu -tutkielmasta. Suositeltavaa on, että kulttuurihistorian pääaineopinnot suorittanut tekee myös historian perusopinnot tai vähintään historian perusopintojen Näkökulmia historiaan -osiosta yleisen historian ja Suomen historian peruskurssit.

 

Työllistymisen ja opettajan viran saannin kannalta on erittäin suositeltavaa suorittaa sivuaineena yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot (60 op). Katso tarkemmin yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta.

 

Historian opintokokonaisuudet

 

Historian opinnot on suunniteltu etenemään kolmiportaisesti laaja-alaisesta, koko historian kentän kattavasta kokonaiskuvasta yhden historia-aineen ja siinä edelleen yhden ongelmakokonaisuuden syvällisempää tuntemusta kohti. Samalla siirrytään metodisten opintojen avulla tiedon kriittiseen arviointiin, käyttöön ja itsenäiseen tuottamiseen. Tätä periaatetta noudattaen historia-aineiden opinnot jäsentyvät kolmeksi opintokokonaisuudeksi: kandidaatintutkintoon sisältyviksi perus- ja aineopinnoiksi (25 op + 45 op) sekä maisteritutkintoon sisältyviksi syventäviksi opinnoiksi (80 op).

Opintokokonaisuudet eivät synny automaattisesti vaan kokonaisuusmerkintä suoritetusta kokonaisuudesta haetaan täyttämällä siihen tarkoitettu lomake. Kokonaisuudesta saa oman erillisen arvosanan, joka näkyy tutkintotodistuksessa. Kokonaisuusmerkintöjen pitääkin olla kunnossa tutkintotodistuksia anottaessa.

 

Kokonaisuusmerkinnän saaminen aineopinnoista edellyttää vähintään hyvin tiedoin (3) suoritettuja perusopintoja ja kokonaisuusmerkinnän saaminen syventävistä opinnoista edellyttää vähintään hyvin tiedoin (3) suoritettuja aineopintoja. Huom! Seuraavan opintokokonaisuuden suorittamisen voi aloittaa, vaikka edellisestä kokonaisuudesta olisi vielä joitain kohtia suorittamatta.

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi

Perusopinnot

HIST0011 P2. Historian mieli 5 op

P1. Historian taito

HIST0015 P1. Historian taito 5 op

Historian valtakunnallinen verkko-opetus

HIST0030 TIEDON HAKU JA HALLINTA 2 op

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi

Historian valtakunnallinen verkko-opetus

HIST0030 TIEDON HAKU JA HALLINTA 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta