Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ANAT1200 Solu- ja molekyylibiologia, 14 op

Osaamistavoitteet

Elimistön perusrakenteiden ja -toimintojen ymmärtäminen kudos-, solu- ja molekyylitasolla
ja solu- ja molekyylibiologian ja periytymistapojen perusmekanismien ymmärtäminen

Sisältö

Luennoilla käsitellään seuraavia aiheita:
-- solun perusrakenteet, soluväliaine ja kudosneste
-- biomolekyylit, kromosomit ja DNA:n rakenne, replikaatio, korjausmekanismit ja uudelleenjärjestäytyminen
-- geenien analysointi, luenta ja säätely
-- ihmisen karyotyyppi, kromosomitutkimuksen menetelmät, geenivirheet ja niiden osoittaminen
-- perustietoa periytymistavoista ja kromosomipoikkeavuuksista
-- soluorganellit, energia-aineenvaihdunta, solujen kiinnittyminen toisiinsa ja väliaineeseen,
vuorovaikutus ympäristön kanssa ja liikkuminen
-- solujen jakaantuminen ja erilaistuminen
-- soluvaurio ja pahanlaatuinen solu
Harjoitustöissä perehdytään solubiologisiin tutkimusmenetelmiin, solun toiminnan kannalta
keskeisiin tapahtumiin esimerkinomaisesti sekä peruskudosten histologiaan. Lisäksi
perehdytään laboratorioturvallisuuden perusteisiin ja käytännön laboratoriotyöhön.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Ohjattu tietotason itsearviointi, tenttiharjoittelu ja loppukuulustelu, joka
sisältää väittämä- ja/tai tuottamistehtäviä. Harjoitustyöselostusten hyväksytty suoritus
ennen loppukuulusteluun ilmoittautumista. Opintokokonaisuuden loppuarvosana on
yksi tutkintotodistuksen arvosanoista.
Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään
koulutuksen kehittämistyössä.

Lisätiedot

Vastuuhenkilöt Professori Pirkko Härkönen (harkonen@utu.fi) ja yliopisto-opettaja Kaisa Ivaska (kaisa.ivaska@utu.fi) p. 02-3337325, Solubiologia ja anatomia, biolääketieteen laitos.

Opetusmenetelmät Luennot (64 t), harjoitustyöt, ryhmätyöt ja seminaarit (74 t), ohjattu tietotason arviointi (4
t), harjoitustyöselostusten tekeminen sekä omatoiminen opiskelu.

Oppimateriaali Oppikirjat:
Alberts ym: Molecular biology of the cell (5th edition) Garland Science (2008),
Wheater’s Functional histology: A text and color atlas (5th edition), Churchill Livingstone
(2006), Stevens A. and Lowe J.: Human histology (3rd edition) Elsevier Mosby (2004)
tai Kierszenbaum A: Histology and cell biology. An introduction to pathology (2nd revised
edition), Mosby (2007) ja Aula, P. ym. (toim): Perinnöllisyyslääketiede, Duodecim,
kolmas, uudistettu painos (2006) (soveltuvin osin)
Luennot ja harjoitustyöt

Ajankohta: LuK -tutkintovaiheen 1. lukuvuoden syyslukukausi

Opintokokonaisuuteen
sisältyvä kansainvälisyys:
Oppimateriaalina käytetään kansainvälisiä oppikirjoja, mikä mahdollistaa opiskelun
englannin kielellä. Osa luennoista pidetään myös ruotsin kielellä.

avaa kaikki
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging