Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Oikeustaloustieteen opintokokonaisuus, 25 ECTS

Sisältö

Oikeustaloustiede tutkii oikeusjärjestelmää taloustieteen tarjoamin välinein. Vastauksia
pyritään saamaan erityisesti seuraaviin kysymyksiin: Miten taloustieteelliset argumentit olisi
otettava huomioon lakeja sovellettaessa? Miten hyvin oikeusjärjestelmä toimii taloudellisen
tehokkuuden kriteerillä arvioituna, ja miten sitä pitäisi muuttaa? Millaisia vaikutuksia
lainsäädännöllä ja sen muutoksilla on taloudenpitäjien toimintaan? Oikeustaloustiede tarjoaa
siten erittäin tärkeän välineistön lainsäädännön sisällön sekä oikeudellisten instituutioiden
toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden ymmärtämiseksi. Tietoja voidaan
hyödyntää varsin monissa eri yhteyksissä, esim. yritysjuridisissa analyyseissä, eri
instituutioiden hallinnossa ja ohjauksessa, lainvalmistelussa taikka tutkimuksessa.
Oikeustaloustieteen keskeisiä osa-alueita ovat yritystoiminnan ja arvopaperimarkkinoiden
sääntely, kilpailu- ja immateriaalioikeus sekä sopimus-, vahingonkorvaus- ja rikostaloustiede.
Se sisältää monia tutkimussuuntauksia ja koulukuntia, joihin kuuluu myös
oikeusekonometria. Oikeustaloustiedettä voidaan lähestyä sekä oikeus- että taloustieteen
näkökulmasta.
Opintokokonaisuus on nivottu yhteen Turun kauppakorkeakoulun yritysjuridiikan ja
kansantaloustieteen aineiden sekä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan
tarjoamista opintojaksoista.
Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti
opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen tutkintotodistukseen merkinnän
opintokokonaisuuden suorittamisesta. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki
opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu
esimerkiksi pää- tai sivuaineopintoihin. Suositus on, että kokonaisuus koostuu useamman
aineen opintojaksoista.
Opintokokonaisuuden pakollisena opintojaksona opiskelijan on suoritettava
Oikeustaloustiede I – Johdatus oikeustaloustieteeseen. Tämän jälkeen opiskelijan on
valittava kaksi seuraavista jaksoista (Opiskelijan tulee itse valita tenttiin ilmoittautuessaan,
kumpaan oppiaineeseen, KT/YJ, haluaa jakson rekisteröitävän. Huom. Kansantaloustieteen
jaksot ovat 04-alkuisia, esim. 044002 ja yritysjuridiikan jaksot ovat 05-alkuisia, esim.
054002):
􀁸 Oikeustaloustiede II – Oikeustaloustiede erityisesti varallisuusoikeudessa
(YJ 054002 tai KT 044002)
􀁸 Oikeustaloustieteen oppisuunnat (YJ 054003 tai KT 044003)
􀁸 Economic Analysis of Intellectual Property Law (YJ 054007 ja KT 044004)
􀁸 KT6 Liiketoiminnan taloustiede I, Sopimuskustannusteoria
􀁸 KT16 Julkisoikeuden taloustiede
􀁸 KT26 Oikeustaloustiede
􀁸 KT23/YJ14 Kilpailupolitiikan taloustiede
􀁸 KTSe7 Instituutiotaloustiede
Loput opintojaksot opiskelija voi valita oman suuntauksensa mukaan joko jäljellä
olevista oikeustaloustieteen opinnoista tai soveltavista opinnoista

avaa kaikki
Turku School of Economics
Common Studies
Finnish Study Modules
Tourism Business
Finance and Investments
Responsible Business
Brand Management
Baltic Sea Business & Society
Business and Innovation Development
Sustainable Development
Law and Economics
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
General Studies