Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI0003 SYVENTÄVÄT OPINNOT, RANSKA, RANSKAN KIELI, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Tiedon rakentamiseen liittyvät taidot:

- laajojen asiakokonaisuuksien hallinta
- tieteellisen tiedon popularisoinnin perusteet
- taito arvioida kriittisesti tietoa
- tutkimusetiikan omaksuminen
- ammatillisien ja akateemisten viestintätaitojen hallinta äidinkielellä ja vieraalla kielellä
- valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
- kulttuurien välisen viestinnän hallinta
- ongelmanratkaisutaitojen hallinta

Yhteistoiminnalliset taidot:

- yksin tai ryhmässä esiintymisen hallinta
- opponoinnin hallinta
- pitkäaikaisen projektin johtamistaidot
- tiimityöskentelyn hallinta
- kyky omien käsitysten saattamiseen toisten ymmärrettävään, kirjalliseen muotoon

Itsenäisen toiminnan taidot:

- abstrakti ajattelu- ja arviointitaidot
- itsearviointitaitojen hallinta
- elinikäisen oppimisen taitojen hallinta
- itsenäisen työskentelyn taitojen hallinta, itseohjautuvuus
- pitkäjänteiseen työhön sitoutuminen
- ajankäytön suunnittelu- ja hallintataidot

Sisältö

Kielitieto

S1. Syntaksi 3 op P
S2. Ranskalainen kielentutkimus 2 op P
S3. Ranskan kielen historia 2 op P
S4. Kieliteknologia 2-6 op V
S5. Suuntautumisvaihtoehdot 3 op + 6 op P

Kieli ja konteksti

S6. Asiantuntijan kielitaito 2 op V
S7. Kulttuurienvälisen viestinnän teoria 3 op V
S8. Ranskankielinen yhteiskunta-, talous- ja kulttuurielämä III 3/6 op V
S9. Klassinen kirjallisuus 2/4 op P
S10. Kirjallisuuden kieli 2 op P
S11. Kaunokirjallisuus: syventyminen valitun teeman mukaan 3/6 op V
S12. Valinnaisia opintoja 2/4/6/8 op V

Harjoittelu

S13. Projektiharjoittelu 2/4/6 op V
S14. Työharjoittelu 2/4/6 op V
S15. Kansainvälistymisjakso II 4-6 op V
S16. Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2-5 op V

Tutkimus

S17. Tutkielmaseminaari 6 op P
S18. Tieteellinen kirjoittaminen 2 op P
S19. Tieteellinen suullinen esittäminen 2 op P
S20. Pro gradu -tutkielma 40 op P / Sivuaineen tutkielma 20 op P

Syventävien opintojen kokonaisuus tulee koostaa niin, että pakollisten kurssien (32 op) sekä tutkielman (40 op/20 op) lisäksi opiskelija suorittaa valinnaisia kursseja vähintään 8 op.


Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Syventävien opintojen opiskelijoiden pitää suorittaa myös jonkin muun romaanisen kielen alkeiskurssi (espanja, italia, portugali, katalonia, romania tai latina), mikäli hänellä ei ole jokin näistä sivuaineena. Alkeiskurssi sijoitetaan vapaisiin opintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Ranska: ranskan kieli, FM (Ranska, ranskan kieli)
avaa kaikki

SYVENTÄVÄT OPINNOT, RANSKA, RANSKAN KIELI

Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen