Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0870 SYVENTÄVÄT OPINNOT, VENÄJÄN KIELI, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen yleistavoitteena on hyvä venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin tuntemus. Opintojen laajuus on pääaineessa vähintään 80 opintopistettä, josta pro gradu -tutkielman osuus on 40 opintopistettä, sivuaineessa 60 opintopistettä, josta sivuaineen tutkielma 20 opintopistettä.

Venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin tuntemuksella tarkoitetaan sellaista kielitaidon tasoa, jolla ymmärtää suhteellisen vaivattomasti erilaista venäjänkielistä puhetta, osaa viestiä sujuvasti ja lähes vaivattomasti, ymmärtää pitkähköjä ja monimutkaisia tekstejä, pystyy kirjoittamaan selkeitä ja laajoja selostuksia vaativistakin aiheista, hallitsee hyvin kieliopin, sanaston ja tekstin jäsennyksen. Kielitiedon alueella se tarkoittaa kokonaisnäkemystä venäjän kielestä sekä sen ja suomen kielen eroista ja yhtäläisyyksistä. Kulttuurintuntemuksen alueella se tarkoittaa kokonaisnäkemystä venäläisestä kulttuurista, sen jatkuvuudesta ja muutoksesta. Oppiaineen painotuksen takia tärkeää on myös kielen ja kulttuurin osa-alueiden keskinäisten yhteyksien hahmottaminen.

Tutkielma mittaa taitoa tunnistaa tieteellisesti kiinnostavia ongelmia, hakea tietoa, analysoida sitä tieteellisin menetelmin ja esittää se kirjallisessa muodossa.

Yleisinä valmiuksia ja asenteita ovat perus- ja aineopintojen yhteydessä mainittujen ja edelleen kehitettyjen valmiuksien lisäksi projektityötaidot ja kyky pitkäjänteiseen työskentelyyn.

Syventävien opintojen opintojaksoja saa ryhtyä suorittamaan, kun kandidaatin tutkinnosta on suoritettu vähintään 120 opintopistettä. Tarkemmat tiedot edeltävistä opinnoista kunkin opintojakson yhteydessä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Venäjän kieli, FM (Venäjän kieli)
avaa kaikki

SYVENTÄVÄT OPINNOT, VENÄJÄN KIELI

Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op. P: pakollinen opintojakso
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen