Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL1000 ENGLANNIN KIELEN PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Englannin kielen perusopintojen tavoitteena on tutustua englannin nykykieleen, englanninkieliseen kulttuuriin ja nyky-yhteiskuntaan sekä kansainvälisen viestinnän perusteisiin. Perusopinnot muodostavat kokonaisuuden, joka antaa pohjaa myöhemmille opinnoille.

Työelämävalmiuksista perusopinnoissa korostuvat suullisen ja kirjallisen viestinnän taidot, joissa tähdätään englannin kielen natiivitasoiseen hallintaan. Myös tiedonhakuvalmiudet ja tekstinkäsittelytaidot kehittyvät. Pienryhmissä harjoitellaan työnjakoa, aikataulutusta ja muita projektinhallinnan vaiheita. Myös neuvottelu- ja palautteenantotaitoja harjoitellaan.

Sisältö

Pääaineopiskelijoilla englannin kielen perusopinnot on suunniteltu suoritettavaksi suurimmaksi osaksi syyslukukauden aikana, poikkeuksena kurssi P8. Contemporary Society and Institutions UK & USA ja eräät pienryhmäopetuksena toteutettavat kurssit. Perusopintojen kaikki kurssit ovat pakollisia ja kaikille yhteisiä. Kontaktiopetusta on n. 20 tuntia viikossa, mutta on huomattava, että vähintään saman verran on varattava itsenäiseen työskentelyyn (harjoitustyöt, kirjallisuuden lukeminen, esseet). Sivuaineopiskelijoiden tulee suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana vähintään 4 op englannin kielen opintoja säilyttääkseen opinto-oikeutensa. Lisäksi opiskelijat suorittavat 1. vuoden aikana muiden oppiaineiden järjestämät kurssit Yleisen kielitieteen perusteet (2 op) ja Fonetiikan perusteet (2 op), jotka sijoittuvat tutkinnon vapaisiin opintoihin, sekä suomen Kirjallisen viestinnän (3 op), joka sisältyy tutkinnon kieli- ja viestintäopintoihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Syyslukukauden alussa perusopintojaan aloittavat opiskelijat jaetaan ryhmiin, joilla jokaisella on oma opettajatuutori (academic advisor) neuvomassa yleisissä opintoihin liittyvissä asioissa. Ryhmäjako ja tapaamisaikataulu ilmoitetaan syyslukukauden alussa. Kevätlukukauden kahdenkeskisessä tapaamisessa pääaineopiskelijat laativat opettajatuutorin opastamina henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Ennen tapaamista opiskelijoita pyydetään tutustumaan HOPSiin itsenäisesti ja esitäyttämään lomake. HOPS on esitettävä kurssin P9. Prospective Professions loppumerkinnän saamiseksi. Tämän jälkeen HOPSin päivittämisen vastuu on opiskelijalla itsellään, vaikka häntä kehotetaankin pitämään yhteyttä opettajatuutoriinsa myös jatkossa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Englannin kieli, HuK (Englannin kieli)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen