Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0416 A5. Kandidaattiseminaari ja tutkielma, 10 op

Osaamistavoitteet

Kandidaatintutkielman tehtyään ja kandidaattiseminaarin suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia historiatieteellisiä tutkimushankkeita. Hän osaa ohjatusti rakentaa, rajata ja perustella tutkimuksellisia ongelmia, hankkia tietoa tutkimusteemasta sekä arvioida kriittisesti ja soveltaa hankkimaansa tietoa tutkimuskysymysten muotoilussa.
Opiskelija osaa etsiä oleellisia tutkimusaineistoja sekä keskeistä tutkimusta alaltaan. Hän osaa myös järjestää ja analysoida suppeita lähdeaineistoja sekä esittää niille tieteellisesti perusteltuja kysymyksiä. Hän ymmärtää kysymyksenasettelun ja aineiston dialogisen suhteen, alkuperäisaineiston ja tutkimuskirjallisuuden eron sekä osaa suhteuttaa tutkimusongelmansa oleellisiin konteksteihin.
Opiskelija osaa kirjata ja jäsentää havaintojaan sekä tehdä niistä johtopäätöksiä ja muotoilla päätelmistään argumentteja. Opiskelija kykenee myös suhteuttamaan tuottamansa tiedon aiempaan tietämykseen ja hän hallitsee tieteellisen keskustelun periaatteet. Hän osaa dokumentoida ja perustella väitteensä sekä viitata alan vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti tiedon lähteisiin.
Opiskelija kykenee myös laatimaan suppeasta tutkimushankkeesta ja sen tuloksista pienoistutkielman. Hän osaa puolustaa väitteitään niin kirjallisesti kuin suullisestikin sekä arvioida kollegojensa opinnäytteitä osana seminaarityöskentelyä.

Sisältö

Yleisen historian kandidaattiseminaari on aineopintojen tärkein yksittäinen opintojakso ja se antaa metodiset valmiudet maisteriopintojen aloittamiselle. Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille tarkoitetulla kurssilla harjoitellaan ohjatusti tiedon tuottamista, tieteellistä keskustelua ja viestintää. Harjoitustyönään opiskelija tekee kandidaatintutkielman, joka on n.15-20 sivun laajuinen tieteellinen pienoistutkielma.

Edellytykset

Sivuaineopiskelijat voivat osallistua kandidaattiseminaariin, jos he aikovat suorittaa yleisen historian syventävät opinnot, muussa tapauksessa vain, jos ryhmissä on tilaa. Kandidaattiseminaarin suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut edeltävinä opintoina osakokonaisuuden A2 Historian aineistot ja esitykset.

Lisätiedot

Arviointi suoritetaan vasta kun kypsyyskoe on hyväksytty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
YLEISEN HISTORIAN AINEOPINNOT (Yleinen historia)
avaa kaikki

A5. Kandidaattiseminaari ja tutkielma

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.