Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valtiosääntöoikeus, 7–25 op

Osaamistavoitteet

4.VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS

AINEOPINNOT I, AINEOPINNOT II, AINEOPINNOT III

EDELLYTYKSENÄ OLEVAT OPINNOT:
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisopintojakso Johdatus oikeustieteeseen


Aineopinnot I, 7 op

Vastuuhenkilö(t)
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Veli-Pekka Viljanen, 3335504, veli-pekka.viljanen (at) utu.fi, ma 15-16, h. 311 KUULUSTELIJAT: Professori Veli-Pekka Viljanen, tutkijatohtori Juha Lavapuro ja tohtorikoulutettava Johannes Heikkonen

Tavoitteet
Kokonaiskuvan antaminen valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista.

Sisältö
-Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia
-Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate
-Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema
-Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto
-Lainsäädäntövalta
-Hallitusvalta
-Tuomiovallan käytön perusteet
-Laillisuusvalvonta
-Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen
-EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu

Opetuksen toteutustavat
Luento-opetus 20 t.

Vaadittavat opintosuoritukset
Kirjallinen tentti.

*Arviointi
Numerolla 1-5

Oppimateriaalit
Luennot ja säädösluettelo
Jyränki, Antero - Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus, 2012, s. 17-372.
Hallberg, Pekka - Karapuu, Heikki - Ojanen, Tuomas - Scheinin, Martin - Tuori, Kaarlo - Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet, (2011), s. 61-213, 227-315, 389-491, 549-604, 671-752 ja 783-808 (eli luvut II ja III.2-4, III.6-8, III.11, III.14-15 ja III.17).

SÄÄDÖSLUETTELO:
Suomen perustuslaki 11.6.1999/731. Va 101.
Eduskunnan työjärjestys 17.12.1999. SäädK 40/2000.
Ahvenanmaan itsehallintolaki 16.8.1991/1144. Ha 501.
Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (Euroopan ihmisoikeussopimus), SopS 18-19/1990. Pe 102.

Lisätiedot
AJANKOHTA: 21.10.-14.11.2013

KUULUSTELUT: 14.11.2013, 9.1., 13.2., 4.6.2014


Aineopinnot II

LAAJUUS OPINTOPISTEINÄ: 8 op

OPPIMATERIAALI:
1. Jyränki: Valta ja vapaus (3. p., 2003)
2. Viljanen: Perusoikeuksien rajoitusedellytykset (2001)
3. Lavapuro: Uusi perustuslakikontrolli (2010)
4. Länsineva: Perusoikeudet ja varallisuussuhteet (2002) tai Keravuori-Rusanen: Yksityinen julkisen vallan käyttäjänä (2008) tai Hoikka: Sananvapaus Euroopan unionin oikeudessa (2009)
Kuulustelijan kanssa voidaan sopia opiskelijan suuntautumisen mukaan muistakin vastaavista teoksista.

KUULUSTELIJA: Professori Veli-Pekka Viljanen


Aineopinnot III

LAAJUUS OPINTOPISTEINÄ: 10 op

OPPIMATERIAALI:
1. Jyränki: Lakien laki (1989).
2. Perusoikeuksia tai ihmisoikeuksia käsittelevä teos, esim.:
Alexy: Theorie der Grundrechte (1986),
Alexy: A Theory of Constitutional Rights (2002),
Amar: The Bill of Rights (1998),
Clapham: Human Rights Obligations of Non-State Actors (2006),
van Dijk & van Hoof: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (1998 tai uudempi; kuulustelijan kanssa sovittavin osin),
Gearty: Principles of Human Rights Adjudication (2004)
Lindfelt: Fundamental Rights in the European Union - Towards Higher Law of the Land (2007)
Nergelius: Konstitutionellt rättighetsskydd (1996),
Rytter: Grundrettigheder (2000),
Trechsel: Human Rights in Criminal Proceedings (2005),
Viljanen, J.: The European Court of Human Rights as a Developer of the General Doctrines of Human Rights Law (2003),
Zucca: Constitutional Dilemmas (2007)
3. Eurooppalaista valtiosääntöoikeutta käsittelevä teos, esim.
Ojanen: The European Way (1998),
Weiler: The Constitution of Europe (1999),
Weiler - Wind (eds.): European Constitutionalism Beyond the State (2003)
4. Perustuslain tulkintaa tai normikontrollia käsittelevä teos, esim.
Cappelletti: The Judicial Process in Comparative Perspective (1989),
Brewer-Carías: Judicial Review in Comparative Law (1989),
Ely: Democracy and Distrust (1980),
Goldsworthy (ed.): Interpreting Constitutions (2006).


Kuulustelijan kanssa voidaan sopia opiskelijan suuntautumisen mukaan muistakin vastaavista teoksista.

KUULUSTELIJA: Professori Veli-Pekka Viljanen

Lisätiedot

Sivuaineeksi kandidaatin tutkintoon hyväksytään kokonaisuus, johon kuuluu Johdatus oikeustieteeseen (5 op) ja vähintään yksi opintojakso opiskeltavalta oikeustieteen alalta.

Lisätietoa: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/sivuaineet/Sivut/Sivuainevaihtoehtoja.aspx

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Finnish-Nordic Society and Culture