Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallinto-oikeus, 7–25 op

Osaamistavoitteet

1. HALLINTO-OIKEUS

Aineopinnot I, aineopinnot II, aineopinnot III

EDELLYTYKSENÄ OLEVAT OPINNOT:
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisopintojakso Johdatus oikeustieteeseen

Aineopinnot I
Hallinto-oikeus 7 op

Vastuuhenkilö
Professori Heikki Kulla, 3335507, heikki.kulla (at) utu.fi, ti 10-11, h. 308.

Tavoitteet

Kokonaiskuvan antaminen hallinto-oikeuden yleisistä opeista, systematiikasta ja keskeisestä lainsäädännöstä.

Sisältö

-Hallinto-oikeuden järjestelmä
-Julkishallinnon organisaatio-oikeudelliset perusteet
-Hallintomenettely
-Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö
-Virkamiesoikeuden perusteet
-Kunnallisoikeuden perusteet

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 20 t.

Vaadittavat opintosuoritukset: Kirjallinen tentti

Arviointi: Numerolla 1-5

Suositeltavat edeltävät opinnot:
ONOM0002 PO2, Oikeudellinen ratkaisutoiminta, ONOM1006 Valtiosääntöoikeus.

Osallistumisoikeuden rajaus:
Osallistumisoikeus opintojaksolle vain
pääaineopiskelijoilla ja sivuaineopiskelijoilla

OPPIMATERIAALIT:
Luennot ja säädösluettelo
Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus (2003), s. 145-223 ja 453-505
Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet (2008 tai 2012)
Harjula, Heikki - Prättälä, Kari: Kuntalaki - tausta ja tulkinnat (2007 tai 2012), johdanto-osa ja kommentaariosan luvut 1-5 ja 11
Koskinen, Seppo - Kulla, Heikki: Virkamiesoikeuden perusteet (2009 tai 2013), luvut I,II,VI 1 ja 3, IX, XI,XII

SÄÄDÖSLUETTELO:
Keskeiset säädökset:
Suomen perustuslaki 11.6.1999/731, luvut 1-2 ja 10-11. Va 10.
Hallintolaki. 6.6.2003/434. Yh 101a.
UhkasakkoL 14.12.1990/1113. Yh 102.
L säädettyjen määräaikain laskemisesta 25.4.1930/150. Pr 202.
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13. Yh 107.
HallintolainkäyttöL 26.7.1996/586. Pr 103.
L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621. Yh 301.
L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609. Si 109.
Yhdenvertaisuuslaki. 20.1.2004/21. Ty 111a.
Kuntalaki 23.3.1995/365. Ha 301.
Valtion virkamiesL 25.8.1994/750. Ty 103.
Valtion virkaehtosopimusL 6.11.1970/664. Ty 202.
L kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304.
Kunnallinen virkaehtosopimusL 6.11.1970/669. Ty 206.
PoliisiL 22.7.2011/872.
Oheissäädökset
Hallinto-oikeuslaki 26.3.1999/430. Yh 203.
L Korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22.12.2006/1265. Yh 205.
HenkilötietoL 22.4.1999/523. Si 111.
KieliL 6.6.2003/423. Yh 401.
L julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta. 6.6.2003/424. Ty 116a.
L aluehallintovirastoista 20.11.2009/896.
KotikuntaL 17.3.1994/201. Ha 203.
L julkisen hallinnon yhteispalvelusta 2.3.2007/223. Ha 107.
L kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. 9.2.2007/169.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132. Luvut 8 ja 23-25. Ym 201.
L julkisista hankinnoista 30.3.2007/348. Yr 608.
L yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 1.7.1988/651. Ty 217.
UlkomaalaisL 30.4.2004/301. Kv 401.
L potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785. So 422.
MielenterveysL 14.12.1990/1116. So 409.
SosiaalihuoltoL 17.9.1982/710. So 201.
L toimeentulotuesta 30.12.1997/1412. So 202.L Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009/569. So714a.
L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812. So 202a.

Lisätiedot
AJANKOHTA: 3.2.-6.3.2014

KUULUSTELUT: 7.3., 18.4., 13.6.2013


Aineopinnot II

LAAJUUS OPINTOPISTEINÄ: 8 op

OPPIMATERIAALI:
Valinnaisesti kolme seuraavista teoksista (yhteensä noin 1000 sivua):
Aer: Oikeussuojan ulottuvuus hallinnossa
Van Aerschot: Köyhät ja laki
Hakalehto-Wainio, Suvianna: Valta ja vahinko.
Halila: Hallintolainkäyttömenettelyn oikeusturvatakeista
Hallberg: Hallinto-oikeudellisen valituksen käyttöalasta
Hallberg - Ignatius - Kanninen: Hallintolainkäyttölaki
Hannus - Hallberg: Kuntalaki
Huhtanen: Toimeentulotuen myöntäminen
Hurskainen: Hallintopäätösten perustelemisesta
Kalima: Julkisyhteisöjen hankintatoimi
Koillinen: Luottamuksensuoja eurooppalaisena oikeutena
Kulla: Virantäyttö
Kuusikko: Neuvonta hallinnossa
Laakso: Oikeudellisesta sääntelystä ja päätöksenteosta
Mäenpää: Eurooppalainen hallinto-oikeus
Mäenpää: Hallintolupa (1992)
Mäenpää: Hallintosopimus
Mäenpää: Hallintoprosessioikeus
Mäkinen: Maankäyttösopimus ja hyvä hallinto
Posio: Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa
Rasinmäki: Yksityistäminen kunnallishallinnossa
Sallinen: Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot.
Schwarze - Laakso - Kuuttiniemi: Eurooppalaisen hallinto-oikeuden keskeiset periaatteet
Siitari-Vanne: Hallintolainkäytön tehostaminen
Suviranta: Virkamiehen ratkaistutoiminta ja Euroopan yhteisön oikeus
Syrjänen: Harkintavalta kaavoituksessa ja rakentamisessa
Tarukannel: Terveydenhoidollinen sijoituspaikkalupa
Tuori: Sosiaalioikeus
Tähti: Periaatteet Suomen hallinto-oikeudessa

Tenttikirjallisuudesta on sovittava etukäteen kuulustelijan kanssa. Vaatimuksiin voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää myös muita hallinto-oikeudellisia teoksia.

KUULUSTELIJA: Professori Heikki Kulla

Aineopinnot III

LAAJUUS OPINTOPISTEINÄ: 10 op

1. Tiihonen & Tiihonen: Suomen hallintohistoria tai Torvinen: Valtioneuvoston historia 1917 - 1966 I, s. 1 - 272 taikka Tyynilä: Senaatti tai Willgren: Den historiska utvecklingen av Finlands förvaltningsrätt taikka jokin muu kuulustelijan kanssa sovittava hallintohistoriallinen teos
2. Eckhoff & Smith: Forvaltningsrett tai Bohlin - Warnling-Nerep: Förvaltningsrättens grunder tai Marcusson (red.): God förvaltning taikka jokin muu kuulustelijan kanssa sovittava pohjoismainen hallinto-oikeuden yleisteos
3. Nedjati & Trice: English and Continental Systems of Administrative Law tai Yardley: Principles of Administrative Law tai Cane: Administrative Law tai Wade - Forsyth: Administrative Law tai Leyland & Woods (ed.): Administrative Law. Facing the Future tai Funk & Seamon: Administrative Law tai Maurer: Allgemeines Verwaltungsrecht tai Rivero - Waline: Droit administratif tai Autin - Ribot: Droit administratif général taikka jokin muu kuulustelijan kanssa sovittava ulkomainen hallinto-oikeuden yleisesitys
4. Ladeur (ed.): The Europeanisation of Administrative Law tai Schmidt - Assmann & Hoffmann - Riem (Hrsg.): Strukturen des Europäischen Verwaltungsrecths tai Schwarze (Hrsg.): Das Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluss (on myös englanninkielisenä) tai Hartley: Foundations of European Community Law tai Joerges & Dehousse: Good Governance in Europe's Integrated Market tai Marcou (dir.): Les mutations du droit de l'administration en Europe taikka Reichel: God förvaltning i EU och i Sverige.
5. Galligan: Discretionary Powers tai Luhmann: Legitimation durch Verfahren tai Mayntz: Soziologie der öffentlichen Verwaltung tai Simon, Smithburg & Thompson: Public Administration tai Thieme: Verwaltungslehre taikka jokin muu kuulustelijan kanssa sovittava hallinto-opillinen yleisesitys

Tentittävän kirjallisuuden yhteismäärä valinnan mukaan noin 1 400 sivua.

KUULUSTELIJA: Professori Heikki Kulla

Lisätiedot

Sivuaineeksi kandidaatin tutkintoon hyväksytään kokonaisuus, johon kuuluu Johdatus oikeustieteeseen (5 op) ja vähintään yksi opintojakso opiskeltavalta oikeustieteen alalta.

Lisätietoa: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/sivuaineet/Sivut/Sivuainevaihtoehtoja.aspx

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Finnish-Nordic Society and Culture