Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kansainvälinen oikeus, 6–24 op

Osaamistavoitteet

2. KANSAINVÄLINEN OIKEUS

AINEOPINNOT I, AINEOPINNOT II, AINEOPINNOT III

Aineopinnot I, 6 op

Vastuuhenkilö(t)
Professori Outi Korhonen, 3335517, outi.korhonen@utu.fi, h. 312.

Tavoitteet
1) opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden tärkeimmät opit ja säännöt
2) opiskelija osaa soveltaa kansainvälistä oikeutta maailman ongelmiin
3) opiskelija osaa analysoida kriittisesti kansainvälisen järjestelmän oikeudellisia ongelmia ja niihin sovellettuja ratkaisuja.

Sisältö
- kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet
- oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna
- kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit
- tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia
- kansainvälisen oikeuden soveltaminen, kansainvälisoikeudellinen argumentointi (harjoitukset)

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 22 t, Harjoitukset.

Vaadittavat opintosuoritukset: Kirjallinen tentti, jossa kuulustellaan oppimateriaalit.

Arviointi: Numerolla 1-5

Oppimateriaalit
- luennot ja luennoilla käsiteltävä materiaali
- Hakapää, Kari: Uusi kansainvälinen oikeus (Talentum 2010)
- säädökset, ks. luettelo

SÄÄDÖSLUETTELO:
- YK:n peruskirja ja Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö (1/1956)
- Valtiosopimusoikeutta koskeva Wienin yleissopimus (33/1980)
- YK:n merioikeusyleissopimus (50/1996)
- YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julístus

Lisätiedot
AJANKOHTA: 18.11.-12.12.2013

KUULUSTELUT: 12.12.2013, 16.1., 27.3., 11.6.2014


Aineopinnot II, 10 op, Kansainvälisen ja globaalioikeuden kysymyksiä

Vastuuhenkilö(t)
Professori Outi Korhonen, 3335517, outi.korhonen (at) utu.fi, h. 312.

Tavoitteet
(1) opiskelija perehtyy kansainvälisen oikeuden oppeihin kohtuullisen laajasti
(2) opiskelija ymmärtää kansainvälisen oikeuden oppien ja muiden oikeudellisten välineiden soveltamista kansainvälisen hallinnan erityiskysymyksissä
(3) opiskelija osaa identifioida kansainvälisen hallinnan oikeudellisia ongelmia ja kehittämistarpeita
(4) opiskelija osaa laatia ja esittää lyhyen kansainvälisen hallinnan kysymyksiin liittyvän oikeustieteellisen tutkimuksen sekä tarkastella kriittisesti toisten tutkimuksia

Sisältö
- kansainvälisen oikeuden doktrinaalinen sisältö ja globaalioikeus
- oikeuden rooli kansainvälisissä hallintajärjestelmissä (esim. kansainvälisen talouden, ympäristön, liikenteen ja viestinnän, työvoiman, ihmisoikeuksien, rikosasioiden, konfliktien, turvallisuuden jne regiimeissä)
- kansainvälisten hallintajärjestelmien ongelmia ja kehitystrendejä

Vaadittavat suoritukset:
- luentoihin osallistuminen
- kirjallinen tentti, jossa kuulustellaan oppimateriaalit ml. luennot
- kirjallinen esitys (noin 3500 sanaa)
- suullinen esitys havainnollistamisvälineineen
- lukupiireihin osallistuminen ja lukupiiriraportin laatiminen
- muiden esitysten analysointi
- läsnäolopakko vähintään 75% kokoontumisista

Vaadittavat opintosuoritukset
Osallistuminen opetukseen, seminaari, kirjallinen tentti

*Arviointi
Numerolla 1-5

Arvioinnin lisätiedot
Arvostelussa eri osasuoritukset painottuvat seuraavasti:
- kirjallinen esitys noin 50%,
- suullinen esitys ja muiden esitysten suullinen analysointi 30%
- muut 20%


Pakolliset edeltävät opinnot
ONOM1007 Kansainvälinen oikeus (aineopinnot I)


Oppimateriaalit:
- luennot ja luennoilla käsiteltävä materiaali
- Brownlie, Ian, Principles of Public International Law (OUP, 5. painos, 1998 tai uudempi)
- säädökset ks. luettelo
- esityksien valmistamiseen tarvittava, valinnainen lähdemateriaali (noin 500 sivua)

Säädösluettelo:
- YK:n peruskirja ja Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö (1/1956) (kertaus peruskurssilta)
- Valtiosopimusoikeutta koskeva Wienin yleissopimus (33/1980) (kertaus)
- YK:n merioikeusyleissopimus (50/1996) (kertaus)
- YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja (I) (8/1976)
- YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus (6/1976)

Lisätiedot
AJANKOHTA: 17.3.-30.5.2013

Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.


Aineopinnot III, 8 op: Kansainvälisen oikeuden merkitys globalisaation aikakaudella

VASTAAVA OPETTAJA: Professori Outi Korhonen, 333 5517, outi.korhonen(at)utu.fi, ke 12-13, h. 312. MUUT OPETTAJAT: tohtorikoulutettava Mikko Rajavuori KUULUSTELIJAT: samat

Tavoitteet
(1) opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden opit laajahkosti
(2) opiskelija ymmärtää kansainvälisoikeudellisen välineistön soveltamisen mahdollisuuksia ja rajoitteita globalisaation aikakaudella
(3) opiskelija ymmärtää kansainvälisoikeudellisen asiantuntemuksen merkitystä globalisaatioilmiöiden hallinnassa
(5) opiskelija laatii kirjoitelman (2000 sanaa) ja esittelee siihen liittyviä kysymyksiä, haasteita ja kehityslinjoja aktiivisesti, mielenkiintoa herättävästi, havainnollisesti ja monipuolisesti ryhmän kokoontumisissa ja suullisissa esityksissä


Sisältö
Kansainvälisen oikeuden aineopintoihin III kuuluu kansainvälisen oikeuden doktriinien (oppien) sisältöön sekä globaaliyhteisön oikeudenmukaisuuskysymyksiin liittyviin policy-keskusteluihin perehtyminen ja näiden harjoittelu. Kurssilla syvennetään ja tarkennetaan opiskelijoiden kansainvälisoikeudellisen sääntelyn tuntemusta, käydään läpi esimerkiksi konflikteihin, ympäristöön ja luonnonvaroihin, kehitykseen, talouteen, kansainvälisten järjestöjen ja muiden toimijoiden sääntelyyn liittyviä policy-kysymyksiä ja viimeaikaisia globaalioikeudellisia trendejä.


Toteutustapojen lisätiedot
(1) Seminaaritapaamiset (noin 30 tuntia): seminaariopetus, ryhmäohjaus ja esitelmät
(2) Luku- ja opintopiirit

Vaadittavat opintosuoritukset
Osallistuminen opetukseen + seminaari + kirjoitelma (2000 sanaa)

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot
Vaadittavat suoritukset ja arviointiperusteet:
- kirjoitelma (60%)
- luku- ja opintopiirit (20%)
- suullinen esitys (20%)
- läsnäolovaatimus väh. 75% kaikista tapaamisista

Arviointi
1-5

Arviointiperusteet

Edeltävien opintojen lisätiedot
aineopinnot I ja II

Oppimateriaalit
Lukumateriaali yhteensä noin 1000 sivua kirjallisuutta
(1) Yksi seuraavista teoksista (tai sen osa):
- Bronwlie, Ian, Principles of Public International Law (5th ed. tai uudempi, 1998/1999)
- Malanczuk, Peter, Akehurst’s Modern Introduction to International Law (7th ed. tai uudempi, 1997/2000)
- Cassese, Antonio, International Law (2d ed. tai uudempi, 2005)
- tai saksan- tai ranskankielinen yleisteos

(2) Seuraavia teoksia kokonaissivumäärän puitteissa:
- Anghie, Anthony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law (2007)
- Jackson, John, Sovereignty, the WTO, and the Changing Fundamentals of International Law (2009)
- Cottier, Jackson & Lastra (eds.), International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs (2012)
- Crawford & Koskenniemi (eds.), The Cambridge Companion to International Law (2012)
- Bowden, Charlesworth & Farral (eds.), The Role of International Law in Rebuilding Societies after Conflict (2009)
- Birnie, Boyle & Redgwell, International Law and the Environment (2009)
- Koivurova, Timo, Johdatus kansainväliseen ympäristöoikeuteen (2012)
- Orford, Anne, International Law and Its Others (2006)
- Trubek & Santos (eds.), The New Law and Economic Development, A Critical Appraisal (2006)
- Kennedy, David, The Dark Sides of Virtue, reassessing international humanitarianism (2004)
- Kennedy, David, Of Law and War (2006)
- Marks, Susan, The Riddle of All Constitutions, International Law, Democracy and the Critique of Ideology (2000)
- Marks & Clapham, The International Human Rights Lexicon (2005)
- Charlesworth & Chinkin, The Boundaries of International Law, A Feminist Analysis (2000)

Lisätiedot
AJANKOHTA: SL 2013


Lisätiedot

Sivuaineeksi kandidaatin tutkintoon hyväksytään kokonaisuus, johon kuuluu Johdatus oikeustieteeseen (5 op) ja vähintään yksi opintojakso opiskeltavalta oikeustieteen alalta.

Lisätietoa: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/sivuaineet/Sivut/Sivuainevaihtoehtoja.aspx

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Finnish-Nordic Society and Culture