Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI1622 Musiikkitiede, aineopinnot, 45 op

Osaamistavoitteet

Aineopintojen tavoitteena on kehittää metodisia ja analyyttisia taitoja ja harjaannuttaa itsenäiseen tiedon tuottamiseen.

Sisältö

Opiskelija tutustuu kulttuurisen musiikkitieteen tärkeimpiin suuntauksiin, teorioihin ja menetelmiin. Opiskelija perehtyy tarkemmin valinnaisiin tutkimusmenetelmiin ja harjoittelee niiden soveltamista analyysitehtävien muodossa.

Aineopinnot koostuvat pakollisista ja vaihtoehtoisista opintojaksoista. Pakollisista opintojaksoista A1 ja A2 antavat yleiskuvan kulttuurisen musiikkitutkimuksen lähtökohdista ja pääsuuntauksista, ja A3 antaa yleiskuvan suomalaisesta musiikista useimmille opiskelijoille lähimpänä olevana musiikkikulttuurina. Menetelmäopinnoissa (A4) opiskelija voi valintansa mukaan perehtyä lähemmin kahteen menetelmälliseen lähestymistapaan tai suuntaukseen: Musiikin analyysi ja tulkinta II (A4.a.), laadullinen tutkimus I (A4.b.) tai musiikinhistorian tutkimus I (A4.c.). Jos opiskelija haluaa suorittaa kaikki kolme opintojaksoa, hän voi sijoittaa kolmannen syventävien opintojen kohtaan S1. Aineopinnoissa on menetelmäopintojen lisäksi mahdollista valita kaksi erikoistumisopintojaksoa kohdasta A5 Musiikintutkimuksen suuntauksia ja erityiskysymyksiä. Vaihtoehtoiset opintojaksot on suositeltavaa valita siten, että ne tukevat opiskelijan kandidaatintutkielman aihetta. Toinen näistä opintojaksoista on mahdollista suorittaa myös käytännön työharjoitteluna (A5.k.).

Aineopintojen seminaari (A6) on pakollinen pääaineopiskelijoille sekä syventäviin opintoihin jatkaville sivuaineopiskelijoille. Seminaarissa harjoitellaan tieteellistä viestintää ja syvennetään metodologisia tietoja ja taitoja. Seminaari kannattaa ajoittaa aineopintojen suorittamisen viimeiseen vuoteen. Seminaariesitelmän pohjalta kirjoitetaan kandidaatintutkielma. Aineopintojen loppumerkinnän antaa yliopistonlehtori.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Musiikkitiede, HuK (Musiikkitiede)
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.