Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Astrobiologian sivuainekokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Astrobiologia on uusi, monitieteinen tutkimusala, jonka tutkimuskohteita ovat elämän synty ja kehitys, elämän biokemiallinen perusta, planeettakuntien olosuhteet, elämän mahdollisuudet muilla taivaankappaleilla sekä avaruusmatkailuun ja nolla-gravitaatioon liittyvät biologiset ja lääketieteen kysymykset. Lähestymistapa luonnontieteisiin on hyvin laaja, sillä aihepiiriin kuuluvat periaatteessa kaikki elämän syntyyn vaikuttaneet tekijät kuten maailmakaikkeuden, galaksien, tähtien ja planeettakuntien synty, alkuaineiden synty, kemiallisten yhdisteiden synty avaruusolosuhteissa, olosuhteet varhaisella planeetalla (Maassa), ja paikalliset olosuhteet, jotka saattoivat ajaa elämän syntyyn johtanutta kemiallista evoluutiota. Elämän synnyn aihepiiriin kuuluvat teoriat ja tutkimus koskien kemiallisia prosesseja ja ympäristöjä (esim. mustat savuttajat, komeetat) joissa pienet orgaaniset yhdisteet saattoivat tuottaa yhä monimutkaisempia prebioottisia molekyylejä ja ajaa näiden prebioottista kehitystä (kemiallista evoluutiota) kohti toimivia solukoneistoja. Edelleen astrobiologiaan kuuluu elämän olemuksen pohtiminen: miksi elämän koostuu juuri näistä määrätyistä komponenteista, miksi sen molekyyli- ja solukoneistot ovat kehittyneet juuri sellaisiksi kuin ovat, ja voisivatko ne olla toisenlaisia. Sen aihepiiriin kuuluvat elämälle suotuisat ja ylläpitävät ympäristöt: mitkä ovat (tuntemamme) elämän vähimmäisvaatimukset planeettakunnassa ja millaisiin äärimmäisiin olosuhteisiin se voi sopeutua planeetalla. Aihepiiriin kuuluvat myös kysymykset siitä miten elämän monimuotoisuus tai monimutkaisuus kehittyvät, ja miten nämä voivat tuottaa tietoisuutta ja älykkäitä sivilisaatioita.

Sisältö

Astrobiologian opintoja voi suorittaa muihin oppiaineisiin kuuluvina valinnaisina kursseina, tai siitä voi suorittaa erillisen, 25 opintopisteen suuruisen sivuainekokonaisuuden. Sivuaineopetuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle kattavat tiedot astrobiologian perusteista ja luoda edellytykset tulkita perinteistä tieteellistä ajattelua astrobiologian näkökulmasta. Tavoitteena on myös auttaa opiskelijaa hahmottamaan kokonaisvaltaista luonnontieteellistä maailmankuvaa, sekä erilaisten fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten prosessien (kuten tähtien ja planeettakuntien kehityksen, planeettojen endogeenisten ja exogeenisten prosessien, prebioottisen kemian, elämän synnyn ja elämän kehityksen) keskinäisiä riippuvuuksia ja vuorovaikutuksia. Sivuaineen opetus koostuu astrobiologian omista kursseista ja sen lisäksi aiheeseen soveltuvista fysiikan, tähtitieteen, geologian, kemian, biokemian, biologian ja lääketieteen kursseista.

Astrobiologian sivuaineopiskelijaksi hakeudutaan ilmoittautumalla astrobiologian kurssien opettajille Dos. Harry Lehdolle (hlehto@utu.fi) tai Dos. Kirsi lehdolle (klehto@utu.fi). Opinto-ohjaajana toimivat laitosten samat vastuuopettajat. Harry Lehto antaa myös merkinnät sivuainekokonaisuuden suorittamisesta. Opetuksen ajankohtaisista asioista tiedotetaan astrobiologian opetuksen kotisivulla (http://www.sci.utu.fi/astrobiologia/).

OPINTOJEN RAKENNE

Astrobiologia suoritetaan sivuainekokonaisuutena, jonka sisältö muokataan opiskelijan muihin opintoihin sopivaksi vähintään 25 op kokonaisuudeksi. Kokonaisuus koostuu astrobiologian kursseista ja opintopäiväkirjasta (yhteensä 10 op), vähintään kahden oman koulutusohjelman ulkopuolisen ohjelman kursseista (esim. 2 x 3op), ja muista valinnaisista kursseista (väh. 9 op). Sivuainekokonaisuuteen kuuluvia kursseja ei voida sisällyttää osaksi muita suorituskokonaisuuksia.


Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

opetuksen tiedot löytyvät sivulta http://www.sci.utu.fi/astrobiologia/

Lisätiedot

Sivuainemerkinnän saa vähintään 25 op:n kokonaisuudesta. Suorituksesta tulee opiskelijan rekisteriin merkintä, että on suorittanut kokonaisuuden nimeltä astrobiologian sivuainekokonaisuus. Vaillinaista suoritusta ei lasketa kokonaisuudeksi, vaan osasuoritukset lasketaan suorituksiksi kyseissä oppiaineissa.

Astrobiologian sivuainekokonaisuuteen ei sisälly opinnäytetöitä. Astrobiologiapainotteisten harjoitusaineiden tai opinnäytetöiden suorittamisesta eri oppiaineissa voi erikseen sopia ko. oppiaineen professorin tai hänen valtuuttamansa henkilön kanssa.

avaa kaikki

Astrobiologian sivuainekokonaisuus

Suoritettava 25 opintopistettä
Pakolliset astrobiologian opinnot 7 op
Suoritettava 7 opintopistettä
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Astrobiologia