Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0500 SUOMEN HISTORIA, ARKISTOLINJAN AINEOPINNOT, 45 op

Osaamistavoitteet

Arkistolinjan opintokokonaisuus on laajuudeltaan 80 opintopistettä, ja se tehdään osana Suomen historian aine- ja syventäviä opintoja. Kokonaisuus jakaantuu arkistolinjan aineopintoihin sekä arkistolinjan syventäviin opintoihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä 25 op.

Lisätiedot

Arkistolinjan opiskelijan ei tarvitse välttämättä suorittaa Suomen historian aineopintojen osioita A3 Suomi ja pohjoismainen yhteisö ja A4 Suomen histo¬rian osa-alueita ja näkökulmia, mutta hän voi halutessaan ne suorittaa.
Opetus: Arkisto-opetus toteutetaan Turun yliopiston Suomen historian ja folkloristiikan oppiaineen sekä Åbo Akademin Pohjoismaisen historian oppiaineen yhteistyönä. Opetuskielinä ovat suomi ja ruotsi sen mukaan, mikä oppiaineista on vastuussa opetuksen järjestämisestä. Opiskelijalla on oikeus käyttää suomen tai ruotsin kieltä harjoitustöissä ja tenttivastauksissa.
Pakollinen työharjoittelu: Arkistolinjan opintoihin kuuluu kuu¬den kuukauden työharjoittelu, josta puolet (3 kk) voi suorittaa osana aineopintoja (Ark.3.5., 5 op) ja puolet (3 kk) osana Suomen historian syventäviä opintoja (S4).
Todistus: Arkisto-opintojen suorittamisesta anne¬taan todistus, kun kaikki arkistolinjaan kuuluvat opinto-osuudet ja työharjoittelu on suoritettu sekä pro gradu -tutkielma palautettu. Arkistolinjan opinnot tarjoavat ammatillisen valmiuden julkishallinnon ja eri yhteisöjen arkistojen akateemisiin virkoihin.
Kiintiö: Vuosittain linjalle valitaan enintään kahdeksan opiskelijaa. Turun yliopiston Suomen historian opiskelijoiden kiintiö linjalle on 4 opiskelijaa. Åbo Akademin Pohjoismaisen historian kiintiö on 2 opiskelijaa ja folkloristiikan kiintiö on 2 opiskelijaa.
Opiskelijavalinta: Opiskelijat valitaan arkistolinjalle hakemusten perusteella vuosittain toukokuussa. Hakemukseen on sisällyttävä lyhyt perustelu siitä, miksi opiskelija haluaa suorittaa arkistolinjan opintoja. Hakemukseen on liitettävä myös opintore¬kisteriote, josta käy ilmi, että opiskelijan pääaineena on Suomen historia, sekä HOPS, josta selviää hakijan opintosuunnitelma sivuaineineen.
Opintojen aloittaminen: Arkistolinjan opinnot alkavat valintaa seuraavana syksynä yhtei¬sellä tiedotustilaisuudella, jonka ajankohdasta tiedotetaan valituille opiskeli¬joille. Tiedotustilaisuudessa jaetaan kirjallisuuslista ym. tietoa opintojen suorittamisesta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Suomen historia, HuK (Suomen historia)
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.