Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KASA3110 Opettajan pedagogiset opinnot erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille, 54 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa laaja-alaiset pedagogiset valmiudet opettajan työhön. Hän ymmärtää oppimisen, opetuksen ja kasvatuksen moniulotteisuutta sekä koulutuksen yhteiskunnallis-kulttuurisia reunaehtoja ja eettisiä periaatteita. Hän pystyy tukemaan oppilaidensa kehitystä ja oppimisprosessia sekä toimimaan työyhteisönsä vastuullisena jäsenenä. Opiskelija luo opinnoissaan pohjan asiantuntijuudelleen ja jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselleen opetus- ja kasvatustyössä. Opiskelija saa opetustyöhön tieteellisen pohjan ja on oppinut kehittämään omaa opettamisen käyttöteoriaansa.

Sisältö

Opettajan pedagogiset opinnot 54 op erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille sisältävät seuraavat opintojaksot:

ePEDA 1. Kasvatuspsykologia 4 op
ePEDA 2. Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet 6 op
ePEDA 3. Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
ePEDA 4. Kasvatusfilosofia 3 op
ePEDA 5. Kasvatuksen psykologia 4 op
ePEDA 6. Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op
ePEDA 7. Koulutuspolitiikka 6 op
ePEDA 8. Koulutuksen hallinto ja kehittäminen 4 op
ePEDA 9. Opetustyön tutkimusseminaari 8 op
ePEDA 10. Opettajana ja kasvattajana I (ohjattu harjoittelu) 4 op
ePEDA 11. Ohjattu harjoittelu II 5 op
ePEDA 12. Ohjattu harjoittelu III 3 op


Opettajan pedagogisten opintojen suorittamistavat

Opiskelija voi suorittaa opettajan pedagogiset opinnot jollakin seuraavista tavoista:

1. Opiskelija voi suorittaa etukäteen opintojaksot ePEDA 1-ePEDA7 (yht. 30 op) kasvatustieteen opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelija voi myöhemmin hakea opettajan pedagogisiin opintoihin ja suorittaa tuolloin puuttuvat 24 op.

2. Ennen lukuvuotta 2014-2015 erityispedagogiikan pääaineopiskelijana aloittaneet voivat halutessaan suorittaa opettajan pedagogiset opinnot 24 opintopisteen laajuisina: koulutuksen hallinto ja kehittäminen 4 op, opetustyön tutkimusseminaari 8 op ja ohjattu harjoittelu yhteensä 12 op.

3. Opettajan pedagogiset opinnot 54 op voi suorittaa kokonaisuudessaan yhden lukuvuoden aikana (koskee erityisesti pelkkää KM-tutkintoa suorittavia).

Arviointi

Numerolla 0-5.

KOKONAISARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN
Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu opintojaksojen keskiarvon mukaan.

Lisätiedot

YLEISTÄ

Opettajan pedagogisiin opintoihin erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille valitaan vuosittain kasvatustieteiden tiedekunnan hyväksymän kiintiön mukainen määrä opiskelijoita. Tiedekunta päättää vuosittain kunkin lukuvuoden valintaperusteet. Valinnoista informoidaan tiedekunnan verkkosivulla http://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta. Soveltuvuuden arvioinnin ajankohdasta ilmoitetaan vuosittain tammikuussa em. kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla.

Opettajan pedagogiset opinnot antavat opiskelijoille laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden, ja se mihin opettajan tehtäviin ja opetettaviin aineisiin opiskelijalla on kelpoisuus, riippuu opiskelijan suorittamista opintokokonaisuuksista.

OPINTOJEN LYKKÄYS

Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, apurahan/stipendin avulla tapahtuva ulkomailla opiskelu) opiskelija voi anoa opiskelupaikkansa lykkäämistä seuraavaan syyslukukauteen valintaperusteissa ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Opiskeluoikeutta voi siirtää yhden kerran yhdeksi lukuvuodeksi. Hakijaksi hyväksytyn tulee toimittaa lykkäysanomuksen liitteeksi perustelut ja kopiot perustelujen tueksi tarvittavista asiakirjoista.

KORVAAVUUDET

Aiemmin suoritetut kasvatustieteen perusopinnot 25 op/ 15 ov korvaavat opettajan pedagogisten opintojen opintojaksot ePEDA 1 - ePEDA 3 (yht. 14 op). Opiskelijalle jää suoritettavaksi opettajan pedagogisten opintojen opintojaksot ePEDA 4 - ePEDA 12 yhteensä 40 op.

Aiemmin suoritetut kasvatustieteen perus- ja aineopinnot 60 op/ 35 ov korvaavat opettajan pedagogisten opintojen opintojaksot ePEDA 1 - ePEDA 7(yht. 30 op). Opiskelijalle jää suoritettavaksi opettajan pedagogisten opintojen opintojaksot ePEDA 8 - ePEDA 12, yhteensä 24 op.

POISSAOLOJEN KORVAAMINEN

Poissaolojen korvaamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
- Poissaolot pakollisesta kontaktiopetuksesta on korvattava. Jos poissaoloja on 50 % tai enemmän, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.
- Korvaustavan päättää aina opintojakson opettaja. Opettaja voi antaa lisätehtävän tai muun tehtävänannon, jolla poissaolo korvataan. Opiskelija voi myös itse ehdottaa korvaustapaa, jonka opettaja joko hyväksyy tai hylkää.
- Mikäli poissaoloa ei opettajan mielestä voi korvata, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.
Opintojaksosta vastaava opettaja määrittelee erikseen sovitun korvaustavan voimassaoloajan.

LISÄTIETOJA OPETTAJAN PEDAGOGISISTA OPINNOISTA

Opettajan pedagogisten opintojen valintaperusteita ja soveltuvuuden arviointia koskeviin tiedusteluihin vastaavat kasvatustieteiden tiedekunnassa opintoneuvoja, koulutussuunnittelija ja opintopäällikkö: puh. 333 8821, 333 8738, 333 8802.

Tiedekunnan kotisivut http://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kotisivut http://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/okl
Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen kotisivut: http://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/ktl/
Turun normaalikoulun kotisivut http://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/tnk/ -> valitse opettajankoulutus.

Pääaineeseen, pää- ja sivuaineiden opintojaksojen suorituksiin, opintokokonaisuuksiin sekä kokonaismerkintöihin liittyviin tiedusteluihin vastaavat oman oppiaineesi ja tiedekuntasi kanslia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Teacher Education
avaa kaikki
Department of Teacher Education
DP in Class Teacher Education
DP in Technology Teacher Education
DP in Kindergarten Teacher Education
MDP in Early Childhood Education
Educational Sc.(Dep.of Teacher Education in Rauma)
Finnish Study Modules
Special Education