Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Terveyden biotieteiden tutkintojen pysyväismääräykset

Sisältö

http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/Perustutkinto
http://www.utu.fi/terbio
https://intranet.utu.fi/fi/hakemisto/henkilokunnalle/johtosaannot/Documents/opintojohtosaanto.pdf

Lisätiedot

TUTKINTOON KUULUVIA OPINTOJA JA TUTKINTORAKENNETTA KOSKEVIA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

1 §

Terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa voidaan suorittaa perustutkintoina luonnontieteiden kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot.

Terveyden biotieteiden koulutusohjelman perustutkinnot ja niihin kuuluvat opinnot suunnitellaan, järjestetään ja suoritetaayn noudattaen mitä yliopistolaissa (558/2009) ja asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004, jäljempänä tutkintoasetus) sekä Turun yliopiston opintojohtosäännöstä on niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen säädetty ja tässä pysyväismääräyksessä säädetään.

Perustutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on suoritettava pääaineeseen kuuluvat opinnot ja osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja tutkielmalle asetetut tavoitteet sekä tutkintoasetuksen mukaisen kielitaidon.

2 §
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään 180 opintopisteen laajuiset opinnot. Kandidaatin tutkintoon vaadittavat opinnot järjestetään opetussuunnitelmaksi siten, että tutkinto on suoritettavissa päätoimisesti opiskellen kolmessa vuodessa.

3 §
Filosofian maisterin tutkinto

Filosofian maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään 120 opintopisteen laajuiset opinnot. Filosofian maisterin tutkintoon vaadittavat opinnot järjestetään opetussuunnitelmaksi siten, että tutkinto on suoritettavissa päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittamisen pohjana olevaan alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä vastaavaan tutkintoon sisältyviä opintoja ei voi sisällyttää filosofian maisterin tutkintoon.

4 §
Kielitaidon osoittaminen sekä kieli- ja viestintäopinnot

Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään perustutkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Kielitaito osoitetaan kandidaatin tutkinnossa. Mikäli kielitaitoa ei ole osoitettu kandidaatin tutkinnossa, kielitaito on osoitettava filosofian maisterin tutkinnossa.

Opiskelijalta, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla edellytetään, mikäli opiskelija ei halua saavuttaa tutkintoasetusten edellyttämää kielitaitoa kotimaisissa kielissä, vähintään 5 op:n suomen kielen opinnot sekä edellä kohdassa 2) edellytetty kielitaito.

Edellä kohdan 1) perusteella vaadittava erinomainen suullinen ja kirjallinen kielitaito, joka on tarpeen oman alan kannalta, osoitetaan kirjoittamalla kandidaatintutkielmaan tai pro gradu -tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.

Edellä kohdan 1) perusteella vaadittava tyydyttävä toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito osoitetaan suorittamalla yliopiston kielikeskuksen järjestämä toisen kotimaisen kielen koe tai opintojakso. Tiedekunta voi hyväksyä myös muita suoritustapoja vaaditun kielitaidon osoittamiseksi.

Edellä kohdan 2) edellyttämä vieraan kielen taito osoitetaan joko tekstin ymmärtämisenä tai suullisen ilmaisun taitona suorittamalla yliopiston kielikeskuksen tätä tarkoitusta varten osoittama vieraan kielen kurssi tai kurssit. Tiedekunta voi hyväksyä myös muita suoritustapoja vaaditun kielitaidon osoittamiseksi.

Mikäli opiskelija on saanut pohjakoulutuksensa Suomessa siten, että hän ei ole opiskellut peruskoulun opetussuunnitelman mukaista toisen kotimaisen kielen oppimäärää, tiedekunta voi hakemuksesta vapauttaa opiskelijan toisen kotimaisen kielen kielitaitovaatimuksista.

5 §
Harjoittelu

Perustutkintoihin voi sisältyä vallinaisena opintosuorituksena opintojen alaan liittyvää tutkimus- tai työharjoittelua enintään 6 op. Harjoittelun hyväksymisestä päättää terveyden biotieteiden perustutkintojen suunnittelutoimikunnan puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

6 §
Opinnäytteet

Opiskelija laatii luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa keskeisiin opintoihin kuuluvan opinnäytteen eli kandidaatintutkielman. Kandidaatintutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja kykyä tieteelliseen kielenkäyttöön. Ohjaajana voi toimia vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

Biolääketieteen laitoksen laitosjohtaja päättää kandidaatintutkielman hyväksymisestä tutkielman ohjaajan esityksestä.

Filosofian maisterin tutkintoa varten opiskelija laatii opinnäytteenä pro gradu -tutkielman, joka sisältyy pääaineen syventäviin opintoihin. Se laaditaan tutkimusprojektityöhön perustuen. Pro gradu -tutkielman tulee osoittaa kykyä tieteelliseen ajatteluun, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja kykyä tieteelliseen kielenkäyttöön.

Pro gradu -tutkielmalla on oltava vähintään kaksi tarkastajaa. Työn ohjaaja voi olla toinen tarkastaja. Tarkastajat määrää biolääketieteen laitoksen laitosjohtaja pääaineen vastuuprofessorin esityksestä. Biolääketieteen laitoksen laitosjohtaja päättää pro gradu -tutkielman hyväksymisestä tarkastajien lausunnon perusteella.

Pro gradu -tutkielma on arvosteltava viimeistään kuukauden kuluessa niiden luovuttamisesta arvosteltavaksi. Kesä-, heinä- tai elokuussa arvosteltavaksi jätetyt pro gradu -tutkielmat on arvosteltava viimeistään seuraavan syyskuun aikana.

Kandidaatintutkielma voidaan laatia suomen tai ruotsin kielellä. Pro gradu -tutkielma voidaan laatia suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Kandidaatintutkielma ja pro gradu-tutkielma ovat julkisia asiakirjoja eikä niihin saa sisällyttää salassa pidettävää aineistoa. Opinnäytteet ovat julkisia heti, kun ne on hyväksytty.

Opinnäytteitä koskien yksityiskohtaisemmat käytännön ohjeet annetaan erikseen.

7 §
Kypsyysnäyte ja kuulustelut

Laadittuaan 6 §:ssä mainitun kandidaatintutkielman opiskelijan tulee suorittaa kirjallinen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.

Laadittuaan 6 §:ssä mainitun pro gradu -tutkielman opiskelijan tulee suorittaa kirjallinen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.

Kun opiskelijalta ei vaadita 4 §:n kohdan 1) mukaista kielitaitoa, opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan. Tällöin kypsyysnäyte kirjoitetaan samalla kielellä kuin opinnäyte.

Kuulusteluissa noudatetaan Turun yliopiston opintojohtosääntöä. Osa tenteistä voidaan toteuttaa sähköisinä tentteinä. Tämä tuo joustavuutta tentin suorittamisajankohtaan, mutta ei lisää tenttikertojen määrää. Sähköisen tentin käyttämisestä tiedotetaan opiskelijoille erikseen.

8 §
Opintojen arvostelu

Opintosuoritukset arvostellaan käyttäen asteikkoa hylätty, hyväksytty tai asteikkoa 5=erinomainen, 4=kiitettävä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=välttävä, 0=hylätty. Opetussuunnitelmassa voidaan antaa tarkempia määräyksiä moniosaisen opintojakson arvostelusta.
Hyväksytty pro gradu -tutkielma arvostellaan käyttäen asteikkoa approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur.

Opinnäytteiden arvostelussa käytetään tiedekunnan erikseen määrittelemiä arvosanojen perusteita. Opintokokonaisuudet tai tieteenalakohtaiset kokonaislaajuudet arvostellaan asteikolla erinomaiset, kiitettävät, hyvät, tyydyttävät ja välttävät tiedot asteikolla 1-5 arvosteltu-jen opintojaksojen laajuuksilla painotetun arvosanakeskiarvon mukaan, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä.

Pro gradu -tutkielman arvosana otetaan filosofian maisterin tutkinnossa huomioon pääaineen arvostelussa muuttamalla arvostelu 1-5- asteikolle seuraavasti: approbatur=1, lubenter approbatur= 1,667, non sine laude approbatur=2,333, cum laude approbatur=3, magna cum laude approbatur=3,667, eximia cum laude approbatur=4,333 ja laudatur=5.

9 §
Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Opiskelijalle voidaan myöntää oikeus sisällyttää tutkintoon muun yliopiston tai korkeakoulun opintoja sekä korvata opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja muilla opinnoilla edellyttäen, että tutkinnon osaamistavoitteet saavutetaan.

Opinnäytetyötä ei voi korvata muualla suoritetulla opinnäytetyöllä tai muulla suorituksella.
Toiseen, vähintään samantasoiseen yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvillä opinnoilla opiskelija voi korvata enintään 30 opintopistettä samansisältöisiä, opetussuunnitelmassa pakolliseksi määrättyjä opintoja. Tämä määräys ei koske yliopistojen välisiin sopimuksiin perustuvia yhteistutkintoja. Tämän lisäksi opiskelija voi toiseen tutkintoon sisältyvillä opinnoilla korvata pakollisia kieli- ja viestintäopintoja.

Sisällyttämisen tai korvaavuuden voi myöntää terveyden biotieteiden perustukintojen suunnittelutoimikunnan puheenjohtaja. Kieliopintoja koskevista korvaavuuksista päättää pääsääntöisesti kielikeskus.

10 §
Tutkintovaatimusten muutos

Opiskelijalle voidaan anomuksesta myöntää oikeus suorittaa tutkinto yksilöllisen opetussuunnitelman mukaan (=tutkintovaatimusten muutos). Tällöin tutkinnon tavoitteet sekä suorittaminen ovat asetuksen 794/2004 mukaisia. Näissä tapauksissa päätöksen tutkintovaatimusten muutoksesta tekee tiedekunnan opetuksesta vastaava varadekaani terveyden biotieteiden tutkintojen suunnittelutoimikunnan puheenjohtajan lausunnon perusteella koskien LuK -tutkintoa ja opiskelijan pääaineen professorin lausunnon perusteella koskien FM-tutkintoa.

Opetussuunnitelmaa koskevia määräyksiä

11 §
Tiedekunta hyväksyy opetussuunnitelman, jossa määrätään opintokokonaisuudet; sekä kunkin opintojakson tunniste, nimi, laajuus opintopisteinä, osaamistavoitteet, sisältö, toteutustavat, suoritustavat (sisältää tentittävän kirjallisuuden), ajankohdan, arvostelun, aseman opetussuunnitelmassa ja vastuuopettajan. Terveyden biotieteiden koulutusohjelman opintoasiat valmistelee dekaanin asettama terveyden biotieteiden perustutkintojen suunnittelutoimikunta.

OPISKELIJOIDEN VALINTA

12 §
Tiedekunnan johtokunta päättää vuosittain terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa sen valintatoimikuntaa kuultuaan opiskelijavalinnan perusteista ja tekee yliopiston hallitukselle esityksen tiedekuntaan otettavien uusien perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden määrästä.

Tiedekunta valitsee opiskelijat koulutusohjelmiin. Ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan valittavat voidaan valita myös suoraan FM-tutkintovaiheen opintoihin suorittamaan pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa.

Vuoden 2015 käytössä on yhteisvalinta Itä-Suomen biolääketieteen koulutusohjelman kanssa. Yhteisvalinnassa hakijat esittivät prioriteettijärjestyksessä joko Turun tai Itä-Suomen yliopiston ja valin- taperusteet on valmisteltu samansisältöisiksi kummassakin tiedekunnassa lukuun ottamatta ylioppilastutkintotodistukseen perustuvaa suoravalintaa, joka on käytössä Itä-Suomen yliopistossa.

HENKILÖKOHTAISET OPINTOSUUNNITELMAT

13 §
Opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka on ensisijaisesti opiskelijan omaan käyttöön tarkoitettu opintojen suunnittelun väline. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen on opiskelijan vastuulla.

Terveyden biotieteiden opettajatuutorit tai muut tehtävään määrätyt henkilöt antavat henkilökohtaista ohjausta henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa.

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja siihen liittyvän ohjauksen tavoitteena on tehostaa opiskelua sekä lisätä opiskelijan valmiuksia opintojen etenemisen tavoitteelliseen ja realistiseen suunnitteluun.

TODISTUKSET

14 §
Tiedekunta antaa todistukset tiedekunnassa suoritetuista terveyden biotieteiden koulutusohjelman tutkinnoista. Alemmasta tai ylemmästä korkeakoulututkinnosta annettavassa tutkintotodistuksessa mainitaan tutkintonimike ja koulutusala, koulutusohjelma, pääaine, sivuaineet, opiskelijan osoittama tutkintoasetuksen edellyttämä kielitaito, suoritusten arvostelu sekä muut tiedekunnan tarpeellisiksi katsomat seikat.

OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN

15 §
Lukujärjestysten laatimista ja opetusjärjestelyjä varten terveyden biolääketieteen opiskelijakurssien isännät laativat nimilistan niistä kurssin opiskelijoista, jotka jatkavat opintojaan opetussuunnitelman mukaisesti seuraavalla lukukaudella. Isäntien tulee toimittaa nimilistat tulevan lukukauden lukukausijohtajalle ja opintopäällikölle. Syyslukukauden opetusta varten nimilistat on toimitettava huhtikuun loppuun mennessä ja kevätlukukauden opetusta varten marraskuun loppuun mennessä. Opintojen jatkamiseksi ns. kurssittomien opiskelijoiden tulee ilmoittautua em. määräaikoihin mennessä opintoneuvojalle henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja kurssiaseman määrittämiseksi.


SIIRTYMÄ- JA VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET

16 §

Tämä pysyväismääräys tulee voimaan 1. päivänä elokuuta 2011 ja koskee niitä terveyden biotieteiden koulutusohjelman opiskelijoita, jotka aloittavat opintonsa koulutusohjelmassa 1.8.2011 lukien tai sen jälkeen.

Ennen 1.8.2011 opintonsa aloittaneita terveyden biotieteiden opiskelijoita koskee matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ja lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntien hyväksymät perustutkintoja ja terveyden biotieteiden koulutusohjelmaa koskevat pysyväismääräykset.


Lisäys pykälään 16 § / 18.6.2013

Pysyväismääräys koskee 1.8.2013 lukien kaikkia niitä terveyden biotieteiden opiskelijoita, joiden opinto-oikeus on lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Lisäykset pykäliin 12 § ja 16 § / 19.6.2014

1.8.2015 lukien
1) Opiskelijoiden yhteisvalinta Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa.
2) Terveyden biotieteiden koulutusohjelman nimi muutetaan biolääketieteen koulutusohjelmaksi (Biomedicine).
3) Maisteriohjelma muutetaan kansainväliseksi ohjelmaksi Master's Degree Programme in Drug Discovery and Development. Opetuskieli on englanti. Opiskelijat, jotka aloittavat 1.8.2014 terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa voivat jatkaa ko. koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisesti 31.7.2016. Opiskelijalla on halutessaan oikeus siirtyä kansainväliseen maisteriohjelmaan ennen mainittua ajankohtaan kuitenkin viimeistään 1.8.2016.

avaa kaikki
Institute of Biomedicine
DP in Biomedicine
MDP in Health Biosciences
Finnish Study Modules
Physiology
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development