Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1011 FOLKLORISTIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventänyt tietojaan folkloristiikan tutkimuskentästä, hän tuntee alan tutkimushistoriaa ja on perehtynyt nykyisiin tutkimussuuntauksiin sekä metodologian että genreluokkien näkökulmasta. Opiskelija kykenee tieteelliseen tutkimukseen, hän osaa muotoilla kiinnostavasta aiheesta relevantin tutkimusongelman, laatia tutkimussuunnitelman ja toteuttaa sen. Opiskelija on myös saanut käytännön kokemusta tieteenalan toiminnasta työharjoittelussa ja osallistumalla alan tapahtumiin.

Kirjatentit suoritetaan tiedekuntatenttipäivinä.

Pro gradu -tutkimus on maisterin tutkintoon tarvittava lopputyö, joka tehdään viidentenä opiskeluvuotena. Jos kypsyysnäyte on kirjoitettu suomen tai ruotsin kielellä kandidaatintutkielmasta, pro gradu tutkielman kypsyysnäyte on tutkielman tiivistelmäsivu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Kandidaatintutkinto suositellaan suoritettavaksi valmiiksi ennen syventäviin opintoihin siirtymistä. Pääaineen syventävien opintojen suorittamisen voi aloittaa vasta, kun opiskelijalla on koossa Huk-tutkinto tai vähintään 120 opintopistettä kandidaatintutkintoon sisältyviä opintoja. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) syventäviä opintoja varten ennen opintojensa aloittamista. Maisterin tutkintotodistusta ei voi saada ennen kuin kandidaatintutkinto on valmis.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Folkloristiikka, FM (Folkloristiikka)
avaa kaikki

FOLKLORISTIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT

Pääaineopiskelijat 80 op, Sivuaineopiskelijat 60 op
FOLK1020 Pro gradu -tutkielma, 40 op
FOLK1089 Sivuaineen tutkielma, 20 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma