Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0023 Aikuiskasvatustieteen aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventänyt ajattelu- ja lukutaitoaan keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen perehtymällä sekä rakentanut käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Sisältö

Aikuiskasvatustieteen aineopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:

Ac1. Aikuiskasvatuksen historia 3 op
Ac2. Kasvatusfilosofia 3 op
Ac3. Oppimisen ja työelämän psykologia 4 op
Ac4. Aikuiskoulutuksen suunnittelu 5 op
Ac5. Aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen arviointi 5 op
Ac6. Aikuiskoulutuspolitiikka 3 op
Ac7. Aikuiskasvatustieteen proseminaari 8 op
Ac8. Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op (ent. KV5)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Pääaineopiskelijat voivat aloittaa aikuiskasvatustieteen aineopintojen suorittamisen kun perusopintojen opintojaksot Aa1-Aa4 on suoritettu. Sivuaineopiskelijoiden on saatava aineopintojen opinto-oikeus sivuainehaun kautta. Jatkaakseen aineopintoihin, on niin pää- kuin sivuaineopiskelijoiden suoritettava perusopinnot vähintään hyvin tiedoin.

Lisätiedot

Opinnot aloitetaan ja niitä jatketaan aina kulloinkin voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan. Pää- ja sivuaineopiskelijat noudattavat samaa opetussuunnitelmaa.

Aineopintojen opintokokonaisuus 35 op (arvosana) ei vanhene. Opiskelijan suorittamat aineopintojen opintojaksot vanhenevat mikäli opiskelija on suorittanut aineopinnoista enimmän osan (vähintään 18 op) ennen vuotta 2006. Vanhentuneet opinnot päivitetään suorittamalla yksi aineopintojen vanhentunut opintojakso uudelleen. Kyseinen opintosuoritus tallennetaan opiskelijan opintorekisteriin, mutta siitä ei saa opintopisteitä.

Aikuiskasvatustieteen aineopintojen sekä perus- ja aineopintojen merkinnänantaja on professori Risto Rinne.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustiede, KK (Aikuiskasvatustiede)
avaa kaikki
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos