Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3110 Opettajan pedagogiset opinnot, hum. ja mat.-lt. ala, 60 op

Osaamistavoitteet

Asetuksen (A 794/2004) mukaisesti yliopistoissa järjestettävän opettajankoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen, vastuulliseen ja eettiseen toimintaan opettajana, ohjaajana, kasvattajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen pedagoginen kelpoisuus opettajan työhön eri oppilaitoksissa ja koulutusasteilla. Opiskelija ymmärtää voimassa olevien opetussuunnitelmien merkityksen ja on tietoinen yhteiskunnan koulutukselle asettamista säädöksistä sekä vaatimuksista. Opiskelijalla on kyky ottaa huomioon erilaisten oppijoiden tarpeet ja taito edistää kielitietoisuutta sekä monilukutaitoa opettamassaan oppiaineessa. Opiskelija hallitsee erilaisia opetus- ja arviointimenetelmiä sekä osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti työssään.

Opiskelija osaa toimia opettamiensa aineiden yhteistyökykyisenä asiantuntijana vaihtelevissa oppimisympäristöissä ja erilaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamisessa yli oppiaine- ja oppilaitosrajojen. Opiskelijalla on valmiudet myös kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Opiskelija arvostaa kulttuurista moninaisuutta sekä kestävää kehitystä ja on tietoinen demokratian, vuorovaikutuksen, osallisuuden ja turvallisen ympäristön merkityksestä hyvinvoinnille. Opiskelijalla on perustiedot opetusalan eettisistä periaatteista, ajankohtaisista suuntauksista sekä tärkeimmistä tutkimus- ja kehittämishankkeista. Opiskelija tiedostaa jatkuvan kouluttautumisen merkityksen kasvatusalan asiantuntijuuden ja tutkivan opettajuuden kehittämisessä.

Sisältö

Humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen alan opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (sis. kasvatustieteen perus- ja aineopinnot) sisältävät seuraavat opintojaksot:

Perusopinnot 25 op
PEDA p1. Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
PEDA p2. Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
PEDA p3. Kasvatuspsykologia 4 op
PEDA p4. Aineenopetuksen perusteet 3 op
PEDA p5. Koulutuksen hallinnon ja lainsäädännön perusteet 2 op
PEDA p6. Ohjattu harjoittelu I Orientoituminen opettajan ammattiin 5 op
PEDA p7. Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet 3 op

Aineopinnot 35 op
PEDA a1. Aineenopettajuuteen kehittyminen 6 op
PEDA a2. Oppilaan oppimisen tukeminen 2 op
PEDA a3. Aineenopettaja työyhteisössä ja yhteiskunnassa 4 op
PEDA a4 Ohjattu harjoittelu
PEDA a4.1 Ohjattu harjoittelu II Opiskelun ja kasvun ohjaaminen 5 op
PEDA a4.2 Ohjattu harjoittelu III Opettajana kouluyhteisössä 6 op
PEDA a4.3 Ohjattu harjoittelu IV Opettaja tulevaisuuden tekijänä 4 op
PEDA a5 Aineenopetuksen kehittäminen ja tutkimus 3 op
PEDA a6 Ainedidaktinen seminaari 5 op

Lisäksi opiskelijoille suositellaan opettajan pedagogisten opintojen sisältöjen ja opetustyön tueksi laitoksen tarjoamia tieto- ja viestintätekniikan opintoja, ks. https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/okl/opiskelu/sivuaineet/tvt/Sivut/home.aspx.

Opettajan pedagogisten opintojen suorittamistavat
Opiskelija voi suorittaa opettajan pedagogiset opinnot jollakin seuraavista tavoista:
1. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op kokonaisuudessaan yhden lukuvuoden aikana.
2. Humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen alan opiskelijat voivat suorittaa etukäteen opintojaksot PEDA p1, PEDA p2, PEDA p3, PEDA p5, PEDA p7 (yht. 17 op) opettajan pedagogisten opintojen opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelija voi hakea myöhemmin opettajan pedagogisiin opintoihin ja suorittaa tuolloin puuttuvat 43 op.

Opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeus on pääsääntöisesti yksi lukuvuosi. Opiskelijan on mahdollista suorittaa kuitenkin etukäteen tai jättää seuraavalle vuodelle perusopintojen kirjatenttejä tai vastaavia. Mikäli opettajan pedagogisia opintoja ei ole suoritettu kahdessa lukuvuodessa, opiskelijan on haettava uutta opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin ja osallistuttava soveltuvuuden arviointiin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

KOKONAISARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN

Perusopinnot: Opintojaksojen painotettu keskiarvo (1-5)

Aineopinnot: Opintojaksojen painotettu keskiarvo (1-5)

Opettajan pedagogisten opintojen ja erillisten opettajan pedagogisten opintojen 60 op kokonaisarvosana määräytyy perus- ja aineopintojen opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Lisätiedot

YLEISTÄ
Opettajan pedagogisiin opintoihin ja erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin valitaan vuosittain kasvatustieteiden tiedekunnan hyväksymän kiintiön mukainen määrä opiskelijoita. Tiedekunta päättää aina vuosittain kunkin lukuvuoden valintaperusteet. Valinnoista informoidaan tiedekunnan verkkosivuilla http://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta. Soveltuvuuden arvioinnin ajankohdasta ilmoitetaan vuosittain tammikuussa em. kasvatustieteiden tiedekunnan internetsivulla.
Opettajan pedagogisten opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opetussuunnitelma on laadittu siten, että opettajan pedagogiset opinnot 60 op on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana kokopäiväopiskeluna. Opinnot edellyttävät opiskelijan läsnäoloa. Opetus on suurimmaksi osaksi tiivistä ja intensiivistä lähiopetusta: samana päivänä voi olla opetusta kasvatustieteiden tiedekunnan tiloissa Educariumissa sekä Turun normaalikoulussa Varissuolla.
Humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen alan opiskelijat suuntautuvat ensisijaisesti yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opettajiksi ja heidän opetussuunnitelmansa rakenne on erilainen kuin aikuisopetukseen suuntautuvien opiskelijoiden. Kaikki opiskelijat saavat laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden yhdessä maisterin tutkinnon kanssa ja se, mihin opettajan tehtäviin ja opetettaviin aineisiin opiskelijalla on kelpoisuus, riippuu opiskelijan suorittamista opintokokonaisuuksista.

OPINTOJEN LYKKÄYS
Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, apurahan/stipendin avulla tapahtuva ulkomailla opiskelu, koulutukseen sisältyvä työharjoittelu ulkomailla) opiskelija voi anoa opiskelupaikkansa lykkäämistä seuraavaan syyslukukauteen valintaperusteissa ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Opiskeluoikeutta voi siirtää yhden kerran yhdeksi lukuvuodeksi. Hakijaksi hyväksytyn tulee toimittaa lykkäysanomuksen liitteeksi perustelut ja kopiot perustelujen tueksi tarvittavista asiakirjoista.

OPETUSAIKATAULU
Opettajan pedagogisten opintojen opetusaikataulu ja intensiiviviikot humanistisille ja matemaattisille aineille (lukuun ottamatta humanistisia taideaineita) löytyvät aineenopettajakoulutuksen ilmoitustaululta, (Educarium, 2 kerros) sekä verkkosivuilta: http://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/okl/opiskelu/opetusaikataulut/opetusaikataulut-turku.
Intensiiviviikkojen aikataulut julkaistaan kesäkuussa, syksyn perusopintojen aikataulu viimeistään 15.8. mennessä. Ainedidaktiikan professorit ja lehtorit jakavat syksyn informaatiotilaisuudessa oman opetuksensa aikataulut.

POISSAOLOJEN KORVAAMINEN
Poissaolojen korvaamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
- Poissaolot pakollisesta kontaktiopetuksesta on korvattava. Jos poissaoloja on 50 % tai enemmän, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.
- Korvaustavan päättää aina opintojakson opettaja. Opettaja voi antaa lisätehtävän tai muun tehtävänannon, jolla poissaolo korvataan. Opiskelija voi myös itse ehdottaa korvaustapaa, jonka opettaja joko hyväksyy tai hylkää.
- Mikäli poissaoloa ei opettajan mielestä voi korvata, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.
Opintojaksosta vastaava opettaja määrittelee erikseen sovitun korvaustavan voimassaoloajan.

KORVAAVUUDET
Aiemmin suoritetut kasvatustieteen perusopinnot 25 op/15 ov korvaavat opettajan pedagogisten opintojen opintojaksot PEDA p1-PEDA p3 ja PEDA p7 (15 op). Opiskelijalle jää suoritettavaksi opintojaksot PEDA p4-PEDA p6 sekä PEDA a1-PEDA a6, yhteensä 45 op. Aiemmin suoritetut kasvatustieteen perus- ja aineopinnot 60 op/35 ov korvaavat opettajan pedagogisten opintojen opintojaksot PEDA p1-PEDA p3 ja PEDA p7 sekä PEDA a5-PEDA a6 (yht. 23 op).

Aiemmin suoritettu PEDA p3.1 OSA A 4 op korvaa opettajan pedagogisten opintojen opintojakson PEDA p3 4 op. Aiemmin suoritettu PEDA p3.2 OSA B 3 op korvaa opettajan pedagogisten opintojen opintojakson PEDA p7 3 op.

ERIVAPAUSPÄÄTÖS MAISTERIN TUTKINNON SUORITTANEELLE
Mikäli opiskelija on saanut OKM:n tai tiedekunnan päätöksellä erivapauden pitkän opettajakokemuksen (väh. 5 v. päätoimista opettajakokemusta) ja kasvatustieteen perusopintojen (approbatur -arvosanan) perusteella, hän suorittaa opettajan pedagogisista opinnoista 18 op:n opinnot, joista 10 op on opetusharjoittelua (PEDA a4.2-PEDA a4.3) ja 8 op aineopintoja (PEDA a1-PEDA a2). Erivapautta on haettava siten, että päätös erivapaudesta saadaan ennen opintojen alkamista valintaperusteissa ilmoitettuun päivämäärään mennessä.

NÄYTTÖKOE
Mikäli opiskelijalla on yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään 5 vuotta päätoimista opettajakokemusta, hänellä on mahdollisuus anoa osaa opettajan pedagogisten opintojen opetusharjoittelun opintojaksoista suoritettavaksi näyttökokein. Opettajankoulutuslaitos myöntää opiskelijalle oikeuden näyttökokeeseen ja normaalikoulu sopii ajankohdan. Normaalikoulun yhteyshenkilö on lukion rehtori, saksan ja ruotsin kielen lehtori Marjut Kleemola (puh. (02) 333 7856). Päätös oikeudesta mennä näyttökokeeseen on oltava ennen opintojen alkamista valintaperusteissa ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Näyttökokeisiin osallistuville suositellaan, että heillä olisi kasvatustieteen perusopinnot 25 op/15 ov (approbatur -arvosana) suoritettuna. Näyttökoetta ei ole mahdollista uusia. Erivapauspäätöksen saanut ei voi saada näyttökokeen perusteella vapautusta harjoittelusta.

LISÄTIETOJA OPETTAJAN PEDAGOGISISTA OPINNOISTA
Opettajan pedagogisten opintojen valintaperusteita ja soveltuvuuden arviointia koskeviin tiedusteluihin vastaavat kasvatustieteiden tiedekunnassa opintoneuvoja, koulutussuunnittelija ja opintopäällikkö: puh. 333 8821, 333 8738, 333 8802.

Tiedekunnan kotisivut http://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kotisivut http://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/okl
Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen kotisivut: http://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/ktl/
Turun normaalikoulun kotisivut http://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/tnk/ -> valitse opettajankoulutus.

Pääaineeseen, pää- ja sivuaineiden opintojaksojen suorituksiin, opintokokonaisuuksiin sekä kokonaismerkintöihin liittyviin tiedusteluihin vastaavat oman oppiaineesi/tiedekuntasi kanslia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma