Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Lääkärin työ perusterveydenhuollossa -valinnaispolku, 10–15 op

Osaamistavoitteet

Valinnaispolun tavoitteena on koko perustutkinto-opetuksen ajan antaa opiskelijalle käytännönläheisiä näkökulmia siihen, mitä yleislääkäriys on ja mitkä ovat yleislääkärin työssä tyypillisiä näkökulmia potilasta / perhettä / väestöä hoidettaessa ja sairauksia ehkäistäessä. Valinnaispolun suorittamisen myötä opiskelija saa hyvät valmiudet toimia perusterveydenhuollon lääkärin työssä. Valinnaispolun käytyään opiskelija ymmärtää esim. hoidon jatkuvuuden, ennaltaehkäisyn, moniammatillisen yhteistyön, perhe-/väestönäkökuöman ja sosiaalisen eriarvoisuuden huomioonottamisen merkityksen yleislääkärin työssä.

Valinnaispolun käytyään opiskelija ymmärtää esim. hoidon jatkuvuuden, ennaltaehkäisyn, moniammatillisen yhteistyön, perhe-/väestönäkökulman ja sosiaalinen eriarvoisuuden huomioonottamisen merkityksen yleislääkärin työssä.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu käytännön osioista ja teoriaosioista. Käytännön osiot suoritetaan käymällä lähialueiden’ terveyskeskuksissa tutustumassa aihepiireihin kuuluviin potilaisiin ja osallistumalla vuorovaikutustilanneharjoituksiin.Teoriaosiot koostuvat itseopiskelusta ja seminaareista, joissa syvennetään käytännössä opittuja tietoja ja taitoja. Opinnoista kootaan oma portfolio.

Lukuvuosittaiset aiheet (yht. 12 op)sisältävät:

- C2 Valinnaispolun ja portfolion aloitus (1 op, YLÄÄ0033)
- C3 Kliininen juonne, aihepiirinä eri-ikäiset potilaat perusterveydenhuollossa (2 op, YLÄÄ0034)
- C4 Ulkomaalainen terveydenhuollossa) (1 op, YLÄÄ0035)
- C5 Vuorovaikutus videoavusteisesti) (1op, YLÄÄ0036)
- C6 Kliininen juonne, aihepiirinä kansansairaudet (1 op, YLÄÄ0037)
- C7 Kliininen juonne, aihepiirinä TULES-ongelmat ja terveyskeskuksessa tehtävät kirurgiset toimenpiteet (1 op, YLÄÄ0051)
- C8 Pitkäaikaissairaan potilaan kokonaisvaltainen hoito ja moniammatillisuus (1 op, YLÄÄ0052)
- C9 Kliininen juonne: (aihepiirinä äitiysneuvolatoimintaan perehtyminen (1 op, YLÄÄ0053)
- C10 Kliininen juonne,aihepiirinä lastenneuvolatoimintaan perehtyminen (1 op, YLÄÄ0054)
- C11 Yleislääkärin erotusdiagnostinen päättely, hoitoketjut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä (1 op, YLÄÄ0055)
-C12 Portfolion purku ja opitun yhtenveto: Mitä yleislääkäriys on? (1 op, YLÄÄ0056)

Edellytykset

Valituksi tuleminen Lääkärin työ perusterveydenhuollossa –valinnaispolulle. Haku alkaa tammikuun alussa, 1.lukuvuoden keväällä. Tarkemmat hakuohjeet esitellään valinnaisopetuksen info-tiaisuudessa ja ovat tiedusteltavissa: pilvi.schmidt@utu.fi

Lisätiedot

Kliininen opettaja Pilvi Schmidt, yleislääketiede, kliininen laitos.
1. lukuvuoden kevätlukukaudesta alkaen. Valinnaispolkuun kootaan opetusta läpi koko LL-perusopintoajan jatkuvaksi kokonaisuudeksi.
Aiheita voidaan jonkin verran vaihdella lukuvuosittain. Opiskelija voi halutessaan jättää jonkin osion suorittamatta.
Kirjallinen materiaali: Kussakin teoriaosiossa erikseen ilmoitettava materiaali. Suositeltavana kirjallisuutena Duodecimin Yleislääketiede-kirjan uusin painos.
Sisältö: Portfolio kootaan koko valinnaispolun ajalta. Terveyskeskuskäynnit, seminaariopetus.
Tutustumiskäynnit. Omien vuorovaikutustilanteiden analysointi (videoinnin avulla). Kliininen opetus terveyskeskuksessa.


Kuuluu kokonaisuuksiin

Lääketieteelliset oppiaineet
avaa kaikki

Lääkärin työ perusterveydenhuollossa -valinnaispolku

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet