Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIITTOMAKIELEN JA KOMMUNIKAATION PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Suomalaisen viittomakielen perustaidot; tutustuminen kuurouteen, kuurojen kulttuuriiin sekä kielen asemaan siinä; viittomakielen tarkasteleminen kielenä, kielitieteellisenä ilmiönä ja tieteellisen tutkimuksen kohteena; viittomakielen tallentamiseen sekä viittomakielimateriaalin keruuseen tutustuminen

Sisältö

Suomen hallitusmuodon 14 §:n 3. momenttiin elokuussa 1995 tehdyn lisäyksen mukaan viittomakieltä käyttävällä Suomen kansalaisella on perustuslain antama suoja palvelujen saamiseksi omalla kielellään. Tämän oikeuden toteutuminen edellyttää viittomakielialan opetuksen ja tutkimuksen vahvistamista.

Suomessa arvioidaan olevan n. 5000 viittomakieltä pääasiallisena arkiviestinnän välineenä käyttävää kuuroa henkilöä. Heidän lähipiiriinsä kuuluvat omaiset, opettajat ja tulkit käyttävät viittomakieltä päivittäin, joten viittomakielisten kansalaisten joukko kertautuu varsin suureksi. Viittomakieli mahdollistaa myös kuurosokeiden, dysfaatikkojen, afaatikkojen, autistien ja muiden kehitysvammaisten kommunikaatiota. Viittomakielen perusopinnot ovatkin hyödyksi kaikille, jotka ovat tekemisissä em. ryhmien kanssa. Viittomakielen tutkimus on lisäksi osoittautunut hyvin hedelmälliseksi kielitieteen kannalta, sillä se antaa tutkijalle mahdollisuuden perehtyä toisessa aistimodaliteetissa tapahtuvaan kielelliseen viestintään.

Fonetiikan oppiaine on järjestänyt yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun (DIAK) Turun yksikön (ent. Turun kristillinen opisto) kanssa viittomakielen perusopintokokonaisuuden. Yhteistyö päättyy vuonna 2013, mutta keskeneräisen kokonaisuuden voi suorittaa loppuun siirtymäaikana. Siirtymäajasta tiedotetaan viittomakielen ja kommunikaation intranetsivuilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Opetus järjestetään yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun (DIAK) Turun yksikön kanssa; vastaava opettaja ja loppumerkinnän antaja lehtori Maija Peltola.

avaa kaikki

VIITTOMAKIELEN JA KOMMUNIKAATION PERUSOPINNOT

FONE0101 Fonetiikan perusteet, 2 op
FONE0107 Fonologia, 5 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos