Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aikuiskasvatustiede, KK, 180 op

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteiden koulutuksen lähtökohtana on opetuksen ja tutkimuksen kiinteä vuorovaikutus. Keskeistä koulutuksessa on yhteiskunnan tarpeista lähtevä kasvatusalan laaja-alainen asiantuntijuus.

Aikuiskasvatustieteen pääaineessa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneella on valmiuksia kriittisesti ymmärtää ja analysoida kasvatuksen ja koulutuksen kenttää ihmisen koko elämänkaaren matkalta lapsuudesta vanhuuteen.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa opiskelija on perehtynyt oman pääaineensa tutkimuskohteisiin, teorian muodostukseen sekä tutkimuksen perusteisiin. Hänellä on valmius itsenäiseen tiedonhankintaan sekä alan tutkimustiedon kriittiseen lukemiseen ja analysoimiseen. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet maisteriopintoihin sekä perusvalmiudet työelämässä toimimiseen.

Kasvatustieteiden koulutuksessa aikuiskasvatustieteen pääaineessa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut on aikuiskoulutuksen, aikuisopiskelun ja elinikäisen oppimisen asiantuntija. Hänellä on tietoa niin arjessa ja työssä oppimisesta kuin aikuiskoulutuksen kentistä. Erityisesti aikuiskasvatustieteen pääaineessa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneella on valmiuksia koulutuksen ja työelämän välisten suhteiden sekä aikuiskoulutuspolitiikan asiantuntijuuteen kasvamiseen. Koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon ja luo edellytykset maisterin koulutukseen.

Kasvatustieteiden koulutuksessa, aikuiskasvatustieteen pääaineessa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut:

1. on perehtynyt kasvatustieteiden, erityisesti aikuiskasvatustieteen tiedeperustaan, tieteellisen tiedonhankinnan menetelmiin, tieteelliseen ajatteluun sekä kasvatus- ja koulutustutkimuksen menetelmien itsenäiseen ja kriittiseen käyttöön.

2. on perehtynyt aikuiskoulutusjärjestelmän kehitykseen sekä nykyiseen rakenteeseen ja kehittämisen mahdollisuuksiin, aikuiskoulutuksen asemaan kansallisen ja kansainvälisen koulutusjärjestelmän ja yhteiskunnan osana sekä aikuiskoulutuksen ja työelämän välisiin yhteyksiin.

3. on perehtynyt aikuiskoulutuspolitiikan, koulutuksen suunnittelun ja hallinnon teorioihin sekä suunnitelmien laadintaan, toteuttamiseen ja arviointiin.

4. on saanut valmiuksia aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen aluetta käsittelevien tutkimusten ja selvitysten itsenäiseen tekoon, tutkimustiedon hankkimiseen ja hyväksikäyttöön.

5. on perehtynyt ihmisen, erityisesti aikuisen kehityksen, oppimisen ja opettamisen periaatteisiin.

6. on saanut valmiuksia jatkuvaan oppimiseen.

Sisältö

Kandidaatin tutkinto (180 op) sisältää seuraavat opintokokonaisuudet:
- kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 26 op
- aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
- aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op
- orientointi työelämään 9 op
- sivuaineopinnot (1-3 sivuainekokonaisuutta) 50-85 op
- muut opinnot 10-35 op

Lisätiedot

SIVUAINEET

Opiskelijan on suoritettava kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon joko kaksi tai kolme sivuainekokonaisuutta (perusopinnot) vähintään à 25 op:ttä TAI yksi sivuainekokonaisuus (perus- ja aineopinnot) vähintään 60 op:ttä TAI yksi sivuainekokonaisuus (perus- ja aineopinnot) vähintään 60 op:ttä ja yksi sivuainekokonaisuus (perusopinnot) vähintään 25 op:ttä.

Lukuvuodesta 2012-2013 alkaen opiskelija voi valita KK-tutkintoon pääaineopintojensa lisäksi vain yhden kasvatustieteiden laitoksen tarjoaman sivuaineen (kasvatustiede tai erityispedagogiikka). Kandidaatin tutkintoon on sisällytettävä vähintään yhdet jonkin muun tiedekunnan oppiaineen sivuaineopinnot.


MUUT OPINNOT

Muut opinnot ovat kandidaatin tutkinnossa laajuudeltaan 10 op-35 op riippuen sivuaineiden opintopisteiden määrästä. Muut opinnot voivat olla sivuaineopintoja tai muita yliopiston järjestämiä opintoja (ei kuitenkaan täydennyskoulutusta).

On myös mahdollista, ettei opiskelijan tarvitse suorittaa lainkaan muita opintoja mikäli opiskelija on suorittanut ylimääräisiä sivuaineita. Kandidaatin tutkinnon laajuus on kuitenkin vähintään 180 op. Sitä ei saa ylittää kuin 20 opintopisteellä.


MUUTA HUOMIOITAVAA

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnossa pääaineen opinnot muodostuvat aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnoista sekä Orientointi työelämään -opintokokonaisuudesta.

Muut ohjeet kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon saamiseksi ovat tiedekunnan pysyväismääräyksissä, esim. kypsyysnäytteen kirjoittaminen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Aikuiskasvatustiede, KK

Sivuaineet 50–75 op
Muut opinnot 10–35 op
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos