Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Biolääketieteen tutkijalinja, 40 op

Osaamistavoitteet

Biolääketieteen tutkijalinja tarjoaa nykyaikaista, biolääketieteellistä menetelmäkoulutusta ja tutustuttaa opiskelijan tutkimustyön tarjoamiin mahdollisuuksiin lääkärin työuralla. Tutkijalinjan suorittaneella opiskelijalla on lisäksi erinomaiset mahdollisuudet hakeutua tiedekunnan parissa toimiviin, biolääketieteen alan tohtoriohjelmiin (Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma, TuDMM; Lääketutkimuksen tohtoriohjelma, DRDP) väitöskirjatyön tekemistä varten.

Biolääketieteen tutkijalinjan tavoitteena on perehdyttää tutkimustyöstä kiinnostuneet lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat lääketieteelliseen perus- ja sitä soveltavaan tutkimukseen ja antaa opiskelijalle riittävät valmiudet näiden alojen piiriin kuuluvan tutkimustyön aloittamiseen. Biolääketieteen tutkijalinjan painopistealoina ovat mm. immunologia, mikrobiologia, lisääntymislääketiede ja reseptoritutkimus.

Tutkijalinjan tavoitteena on ohjata tutkimustyöstä kiinnostuneet lääketieteen opiskelijat hakeutumaan biolääketieteen alalle sekä tarjota heille väylä kiinnittyä lääketieteellisessä tiedekunnassa toimiviin tutkimusryhmiin.

Sisältö

Biolääketieteen tutkijalinja suoritetaan neljänä lukukautena C/D2-C/D5 kurssien aikana. Biolääketieteen tutkijalinjalle valitaan pääsääntöisesti 12 opiskelijaa. Haku tapahtuu jättämällä kirjallinen hakemus, jossa hakija kertoo, miksi haluaa tutkijalinjalle ja miksi linja olisi tarpeellinen juuri hänelle. Lisäksi pyydetään kertomaan aikaisemmista opinnoista ja mielenkiinnon kohteista, joilla hakija katsoo olevan merkitystä tutkijalinjalle valittaessa.Valintaperusteina käytetään hakemusta liitteineen, henkilökohtaista haastattelua sekä Solu- ja kehitysbiologian -kurssin tenttimenestystä (hakuaika ilmoitetaan C/D1-kurssin aikana).

Tutkijalinjan kokonaislaajuus on 40 op, ja se kattaa lääketieteen tohtorintutkintoon vaadittavat teoreettiset opinnot kokonaisuudessaan. Opintopisteet kelpuutetaan myös osaksi perustutkinnon valinnaisopintoja (ellei niitä käytä tohtorintutkintoon).

Opetus tapahtuu pääsääntöisesti maanantai-iltapäivisin, mutta tämän lisäksi järjestetään yhtenäisempiä menetelmäpainotteisia laboratoriokursseja, jotka sovitetaan lukujärjestyksen vapaisiin aikoihin. Tutkijalinjan opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kummankin lukuvuoden aikana yhden kuukauden pituiseen tutkimustyön harjoitteluun jossakin lääketieteellisessä tiedekunnassa toimivassa tutkimusryhmässä (ns. rotaatio-opetus). Rotaatio-opetus toteutetaan kokopäivätyönä lukukauden ulkopuolella ja osana valinnaista opetusta (2 op/rotaatiokerta).

OHJELMA C2-LUKUKAUDELLA
Tutkijalinjan ohjelma koostuu C2-lukukaudella seuraavista opintojaksoista: "Laboratoriotyöskentelyn perusteet", (1 op) "Solubiologiset menetelmät"(4 op) ja "Molekyylibiologiset menetelmät, 1. osa"(7 op).

C2-lukukauden aikana opitaan laboratoriossa yleisesti käytettäviä työmenetelmiä ja työskentelytapoja (mm. liuosten tekeminen, laboratoriotyöskentelyn perusteet) ja tutustutaan tutkimustyön tekemiseen käytännössä tutkimusprojektien myötä. Opinnoissa tutustutaan modernin biolääketieteellisen tutkimuksen perusmenetelmiin mm. solu- ja kudosviljelyyyn, mikroskooppitekniikoihin, nukleiinihappojen eristys- ja analyysimenetelmiin ja proteiinianalytiikkaan. Lisäksi perehdytään tutkimusraportin rakenteeseen ja tieteellisen tekstin tuottamiseen sekä tiedonhakuun. Käytyään C2 tutkijalinjan opiskelija tietää, miten solujen kasvua ja erilaistumista voidaan analysoida, ja miten geenien rakennetta ja toimintaa tutkitaan.

Tutkijalinjan kokonaisopetusvolyymi C2-lukukaudella on 12 op.

OHJELMA C3-LUKUKAUDELLA
Tutkijalinjan ohjelma koostuu C3-kurssilla seuraavista opintokokonaisuuksista: "Molekyylibiologiset menetelmät, 2. osa" (6 op), "Eläinten käyttäminen tutkimuksessa. Kurssi toimenpiteiden suorittajille" (3 op), "Eläinmallit biolääketieteellisessä tutkimuksessa" (3 op).

"Molekyylibiologiset menetelmät, 2. osa" (6 op)
Tämä on n. 2 viikon pituinen molekyylibiologian laboratoriotyökurssi, johon sisältyvät DNA-fragmenttien kloonaus, transformaatio, DNA-eristys, nukleiinihappojen sekvensointi, kloonien tunnistus ja plasmidikuvauksen laatiminen. Lisäksi opetetaan eri tietokantojen monipuolista käyttöä. Opintojakson kokonaisuudesta laaditaan tieteellisen artikkelin muotoa noudattava englannin kielinen raportti.

"Kelpoisuuskurssi toimenpiteiden suorittajille" (3 op)
Kurssilla annetaan tietoa tieteellisissä hankkeissa käytettävistä eläimistä sekä harjoitellaan eläinten lajikohtaista käsittelyä ja eläimille tehtäviä toimenpiteitä. Koe-eläinkurssin hyväksytty suorittaminen pätevöittää tekemään toimenpiteitä eläimille tieteellisessä hankkeessa. V. 2013 voimaanastuneen koe-eläinlain myötä kaikilla koe-eläintyötä tekevillä tulee olla suoritettuna vähintään kyseisen lajin kelpoisuuskurssi.
Kurssi muodostuu luento-opetuksesta (27 t) ja käytännön harjoittelusta (12 t) vähintään yhdellä lajilla (hiiri) sekä kirjallisesta loppukuulustelusta. Kurssilla on 100 % läsnäolopakko harjoitustöissä ja 80 % läsnäolopakko teoriaosuudessa.

"Eläinmallit biolääketieteellisessä tutkimuksessa" (3 op).
Kurssilla esitellään kampuksella käytössä olevia geenimuunneltuja tai luonnollisia eläinmalleja, joiden avulla yritetään selvittää ihmisten sairauksien tautimekanismeja ja hoitomahdollisuuksia. Opiskelijat tutustuvat pareittain lähemmin yhteen tarjolla olevaan malliin kirjallisuuden ja tutkijoiden haastattelun avulla ja osallistumalla tutkimuksen johonkin osa-alueeseen käytännössä. Parit kirjoittavat mallista raportin ja esittelevät mallin kurssin muille opiskelijoille seminaaritilaisuudessa.

Tutkijalinjan kokonaisopetusvolyymi C3-lukukaudella on 12 op.

OHJELMA C4-LUKUKAUDELLA
Ohjelma koostuu C4-lukukaudella seuraavista opintojaksoista: "Jump to Medical Research in the University of Turku", "Academic Writing" ja "Medical Biotechnology".

Jump to Medical Research in the University of Turku -jaksolla tutustutaan tiedekunnan piirissä tehtävään tutkimukseen seminaareissa (2 op) ja perehdytään tieteellisten artikkelien evaluointiin journal clubeissa (1 op). Academic writing -kurssilla opitaan tieteellisten artikkelien kirjoittamista englanniksi (2 op). Medical Biotechnology on Biotekniikan keskuksen järjestämä kurssi bioteknologian menetelmistä (4 op).

Tutkijalinjan kokonaisopetusvolyymi C4-lukukaudella on 9 op.

OHJELMA C5-LUKUKAUDELLA
Opetusohjelma koostuu C5-lukukaudella kolmesta opintojaksosta: "Kokouskäytännöt ja puheviestintä" (4 op), "Lääketieteen tieteenteoria" (2 op) ja "Tutkijan uran vaiheita" (1 op).

"Kokouskäytännöt ja puheviestintä" -opintojaksolla perehdytetään tieteellisen konferenssin käytäntöihin ja posterin tekemiseen (2 op) sekä opetetaan viestintätaitoja ja järjestetään puhe- ja esiintymisharjoituksia englannin kielellä (Oral presentation skills -kurssi, 2 op). Opintojaksolla opiskelijat järjestävät myös koko tutkijalinjan päättävän tieteellisen symposiumin, jossa kukin opiskelija pitää yleisölle suullisen tieteellisen esityksen englannin kielellä.

"Lääketieteen tieteenteoria" -kurssilla (2 op) syvennytään tieteen filosofiaan, tieteelliseen menetelmään sekä lääketieteellisen tutkimuksen eettisiin kysymyksiin.

Tutkijauran vaiheita -kurssilla (1 op) perehdytään mm. tohtoriohjelmiin, väitöskirjatyön eri vaiheisiin ja tutkijalääkärin uravaihtoehtoihin.

Tutkijalinjan kokonaisopetusvolyymi C5-lukukaudella on 7 op.

Lisätiedot


Vaadittavat opintosuoritukset:

Osallistuminen opetukseen opetusohjelman mukaisesti joka lukukaudella. Opetukseen liittyvien tehtävien, kuten raporttien, ennakkotehtävien sekä suullisten ja kirjallisten esitysten, suorittaminen hyväksyttävästi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Lääketieteelliset oppiaineet
avaa kaikki
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet