Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0018 RANSKA, AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Tiedon rakentamiseen liittyvät taidot:
- tiedon käsittely ja prosessointi, uuden tiedon tuottaminen
- TVT-taidot
- tiedon kriittiseen arviointiin harjaantuminen
- eettisen työskentelyn hallinta
- ammatillisien ja akateemisten viestintätaitojen perusteet äidinkielellä ja vieraalla kielellä
- valmius tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
- kulttuurien väliseen viestintään harjaantuminen
- ongelmanratkaisutaitojen perusteet

Yhteistoiminnalliset taidot:
- taidon esiintyä yksin tai ryhmässä perusteet
- opponoinnin perusteet
- projektinhallintataidon alkeet
- tiimityöskentelyn perusteet
- perusteet omien käsitysten saattamisesta toisten ymmärrettävään, kirjalliseen muotoon

Itsenäisen toiminnan taidot:
- itsearviointiin harjaantuminen
- elinikäiseen oppimiseen harjaantuminen
- itsenäisen työskentelyn perusteet, itseohjautuvuus
- ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan harjaantuminen

Kansainväliset taidot:
- taito esiintyä ja toimia kansainvälisissä vuorovaikutustilanteissa

Sisältö

I Kaikille pakolliset kurssit , 30 op P
Tulevaisuus pelissä, opintopolkujen johdantokurssi, 5 op P
Kielellinen vaihtelu, 5 op P
Ranskan kielen rakenne II, 5 op P
Kansainvälistymisjakso, 5 op P
Proseminaari ja HuK-tutkielma, 10 op P (pakollinen pääaineopiskelijoille)

II Vapaavalintaiset ranskan kurssit, 10 op P (suoritettava vähintään 2 kurssia)
Diskurssin ja pragmatiikan tutkimus, 5 op
Terminologia ja soveltavaa leksikologiaa, 5 op
Käännettyjen tekstien analysointi, 5 op
Kulttuurituotteiden analysointi, 5 op
Työelämäharjoittelu, 5 op

III Vapaavalintaiset ranskan ja/tai laitoksen kurssit, 5 op
Discourse Studies and Pragmatics, 5 op
Kielen oppimisen ja opettamisen teknologia, 5 op
Kielitietoisuus ja vieraan kielen oppiminen, 5 op
Käännösviestintä sosiokulttuurisesta näkökulmasta, 5 op
Valinnaisia opintoja, 2/4/6 op V

Pakollisten kurssien lisäksi opiskelija voi valita yhden 5 op:n kurssin joko kategoriasta vapaavalintaiset ranskan kurssit tai vapaavalintaiset ranskan ja/tai laitoksen kurssit.

Vapaavalintaisia ranskan kursseja voi suorittaa aihepiireittäin myös kirjatenttinä tai muuna suorituksena. Tentti- ja tutkimuskirjallisuuslista löytyy oppiaineen intrasivuilta. Ota yhteyttä jakson vastuuopettajaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Aineopinnoista pitää saada vähintään arvosana 3, jotta voi jatkaa maisteriopintoihin.

Edellytykset

Perusopintojen kokonaisuuden arvosanan tulee olla vähintään 3, jotta opiskelija voi jatkaa aineopintoihin.

Lisätiedot

Tutkintoon pakollisena kuuluva Suomen kielen rakenne (2 op) tulee suorittaa ennen aineopintojen loppumerkinnän
ottamista. Suomen kielen rakenne -kurssi sijoitetaan tutkinnon vapaisiin opintoihin samoin kuin suositeltava valinnainen Latinan kielen alkeiskurssi (5 op). Suomen kielen rakenne -kurssia on mahdollista syventää toisella 3 op:n vapaavalintaisella kurssilla.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Ranska, HuK (Ranska)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos